??nk? kask?n ta??y?c? ?zelli?ini sa?layan-d?? kuvvetlere kar?? koyan d?? kabuktur. Bu kabuk plastik (g?stermelik kasklar) d???ndaki hemen hemen t?m kasklarda elyaf malzeme ve bu malzemenin bir arada durmas?n? sa?layan ba?lay?c? maddeden olu?ur.

Elyaf malzeme genelde cam elyaf? yada karbon elyaf gibi liflerden olu?ur bu malzemeler ?ok y?ksek gerilmelere dayan?kl? malzemelerdir bu malzemelerin bir arada durmas?n? ve bir forma girmesine ise genelde re?ine diye adland?r?lan ba?lay?c? malzemeler ile sa?lan?r.
?rne?in ?o?unuzun bildi?i epoksi (iki malzemeli; re?ine+h?zland?r?c?) yap??t?r?c?lar bir re?inedir.

Bir kal?p ?zerinde katmanl? olarak elyaf malzeme re?ine ile yap??t?r?larak kask?n kabu?u olu?turulur.
Elyaf kask kal?b? ?zerinde ?ok say?da katman halinde olu?turulurken ayn? zamanda aralar?nda bo?luklar olu?mamas? i?in bas?n? uygulan?r.

Kask?n kabu?unun malzemesinin zarar g?rmemesi i?in boya ve vernik ile kaplan?r, estetik olarak s?slenir.

Ba?lay?c? malzemeler s?v? halden kat? hale ge?erken ge?irdikleri kimyasal reaksiyonlar?na devam ederler bir s?re sonra (5 y?l) ba?lay?c? malzeme art?k ilk ba?taki mukavemet ?zelliklerini g?steremez.

??TE O Y?ZDEN H?? B?R DI? ETKENE MARUZ KALMASA DA KASKLAR 5 YIL SONRA ?LK ZAMANLARINDAK? GER?L?MLER? TA?IYAMAZ HALE GEL?R BA?KA B?R ?FADE ?LE ARTIK KORUYUCU ?ZELL?KLER?N? Y?T?R?RLER.

Not: 5 y?l sonra da kask d?? darbelere kar?? koruma g?revindedir dikkat ! ancak istenen de?erlerde de?ildir. ?stenen de?erler g?venlik standartlar? olarak tan?mlanan de?erlerdir.

Kask rafta iken yada kullan?l?rken onun ?mr?n? azaltan en ?nemli unsur g?ne? ???nlar?d?r. G?ne? ???nlar? derinlemesine ba?lay?c?lar?n kimyasal yap?s?n?n de?i?imine neden olurlar, ?zellikle ?s?l etki ve UV ???nlar? en ?nemlisidir.

Kask? boyamay?n, ??kartma yap??t?rmay?n, petrol t?revi malzeme ile silmeyin, ekzos, motor gibi s?cak cisimlerden uzak tutun uyar?lar?n?n nedeni kabu?u koruyan boya ve cilay? dolay?s?yla onun alt?ndakini korumaya y?neliktir.