Normal v?cut ?s?s? 36 - 37 ?C dir. Bu ?s?, karma??k mekanizmalarla sabit tutulmaya ?al???l?r. Normalde, v?cudun ?s? d?zenleyici mekanizmalar? iyi ?al???r ve organizma (v?cut) belirli ?s? de?i?ikliklerini olduk?a iyi tolere edebilir. Ancak, organizma ba?a ??kabilece?inden fazla s?ca?a maruz kal?rsa hastal?klar olu?abilir : s?cak kramplar?, s?cak bitkinli?i ve s?cak ?arpmas? gibi. Ya da tam tersi, ba?a ??kabilece?inden d???k ?s?ya maruz kal?rsa yine sorunlar ortaya ??kacakt?r : k?smi veya tam donma gibi.

SICAK KRAMPLARI :
A??r? egzersizden sonra, genellikle, bacak kaslar?nda g?r?*** a?r?l? kas spazmlar?d?r.

?lkyard?m:
* Ki?i g?lgelik ve/veya serin bir yere al?n?r,
* Hasta yat?r?larak (veya oturtulabilir de) kramp ge?ene kadar kaslar? dinlendirilir. ?zellikle sporcular?n tekrar antremana
ba?layabilmeleri i?in en az 12 saat dinlenmeleri gerekir.
* Su (veya dengeli elektrolit sol?syonu; limonata, ayran vb) i?irilebilir. S?cak kramp?nda v?cutta yeterli elektrolit vard?r, ancak kramp
nedeniyle dengeli da??l?m? engellenmi?tir o nedenle bol s?v? i?menin yan? s?ra dinlenme ?ok ?nemlidir.
* Tedavi edilmezse s?cak bitkinli?ine d?n??ebilir.

SICAK B?TK?NL??? (yorgunlu?u; bayg?nl???) :
En s?k g?r?*** s?cak acillerindendir. A??r? terleme nedeniyle, a??r? s?v?-elektrolit (su - tuz) kayb? ortaya ??kar. Bunun sonucunda ise a?a??daki belirtiler g?r?l?r :

- A??r? terleme sonucu cilt so?uk ve nemlidir,
- Ba? d?nmesi, bay?lma hissi olabilir,
- Nab?z h?zl? ve zay?ft?r,
- V?cut ?s?s? artm??t?r, ancak 39?C ?st?ne ??kmaz.

?lkyard?m:
* Ki?i serin ve/veya g?lgelik bir yere al?n?r, fazla giysileri ??kart?l?r,
* Bilinci yerindeyse (kendi i?ebilecek durumdaysa); su, ayran gibi i?ecekler i?irilir (1 litre kadar). ASLA ALKOLL? ??K? ???R?LMEZ !
* Durumu d?zelmiyorsa veya daha k?t?le?iyorsa hemen hastaneye g?t?r?l?r.
* Tedavi edilmezse s?cak ?arpmas? geli?ir.

SICAK ?ARPMASI :
V?cut ba?a ??kabilece?inden ?ok fazla ?s?ya maruz kalm??sa, v?cut ?s?s?, h?zla, doku hasar?na yol a?an d?zeye y?kselir ve ?l?mle sonu?lanabilir.
S?cak ?arpmas?na yol a?abilecek sebepler : kapal?-k?t? havalanan-nemli ortamlarda a??r? fiziksel aktivite yapmak, s?cak hava dalgalar? esnas?nda havaland?rma sistemleri bulunmayan veya havaland?r?lmayan binalarda ya?amak (?zellikle ya?l?lar, bebekler, kalp veya kronik hastal??? olan ki?iler risk alt?ndad?r), s?cak yaz g?n?nde ?ocuklar? kilitli arabada b?rakmak, a??r? s?cak ve nem ortam? y?kselmi? havalarda d??ar?da spor veya a??r i? yapmak.
Havadaki nem oran? % 70 in ?zerine ??kt???nda, ortam neme doydu?undan terleme olmayaca?? i?in, v?cuttan ?s? kayb? ger?ekle?emez dolay?s?yla v?cut ?s?s? artar, cilt ?s?y? atamad??? i?in s?cak, kuru ve k?zar?kt?r.

Belirtileri :
- V?cut ?s?s? h?zla y?kselir, 39? C ?zerindedir,
- Cilt kuru, s?cak ve k?zar?kt?r,
- Ki?inin ?evreye olan ilgisi h?zla azal?r, bilin? kayb? geli?ir,
- Nab?z yava?lar ve zay?ft?r,( kan bas?nc? d??er ),

?lkyard?m:
* V?cut 39?C’ ye kadar h?zla so?utulur, 39?C’ den sonra yava? so?utulur.
H?zl? so?utmada iki so?utma y?ntemi bir arada kullan?l?r :
1- V?cut ?slak ?ar?afla sar?l?r veya normal musluk suyu ile ?slat?l?r,
2- Varsa vantilat?r a??l?r ya da kap? pencere a??larak cereyan sa?lan?r.
Yava? so?utmada bu iki uygulamadan sadece biri kullan?l?r.
* Bilinci yerindeyse, i?ecek bir ?eyler verilir ( kesinlikle alkols?z i?ecek olmal?d?r) .
* Ki?i hemen so?utma i?lemine ba?lanarak hastaneye g?t?r?lmelidir, aksi halde ?l?mle sonu?lanabilir.

?NEML?:
* V?cut ?s?s?n? d???rmek ?zere v?cuda do?rudan BUZ UYGULANMAZ !
Ya musluk suyuyla du? ald?r?l?r, ya da v?cut musluk suyu ile silinir.
* Yar? yar?ya suland?r?lm?? sirkeli su ile v?cudun silinmesi, ?zellikle ?ocuklarda ve yeti?kinlerdeki ate? y?kselmelerinde rahatl?kla kullan?labilecek so?utma y?ntemidir.


SO?U?A MARUZ KALMA :

V?cudun bir k?sm? veya t?m? so?u?a maruz kalabilir. 0?C veya alt?ndaki so?uk, nem ve r?zgardan v?cut etkilenir. Birka? saat i?inde so?uk yaras? denilen yaralar olu?abilir. So?u?un derecesi ve maruz kal?nan s?re yaran?n ?iddetini belirler.

Belirtiler:
- Organda hareket azalmas?, uyu?ukluk,
- ?i?me, morarma, a?r?,
- B?ller (yan?klarda g?r?*** su toplanmas?) ve yaralar.

?lkyard?m:
* Il?k uygulama yap?l?r, organ ?l?k -so?uk aras? su olan kaba dald?r?l?r ve al??t?k?a biraz daha s?cak su ilave edilerek yava? yava? ?s?t?l?r. Ya da giysilerle ?rt?lerle sar?larak ?s?nmas? sa?lan?r. ORGAN DO?RUDAN SICA?A TUTULMAZ !!! (S?cak sobaya tutmak gibi)
* B?ller patlat?lmaz, yaralar steril kuru pansumanla kapat?l?r.

DONMA :
Genel olarak v?cudun t?m?yle so?u?a maruz kalmas? sonucu olu?ur. Dokular, so?u?un etkisiyle yeterince kanlanamad???, dolay?s?yla da beslenemedi?i i?in sorunlar ortaya ??kar. So?u?un ?iddeti, maruz kal?nan s?re, giysi ve beden direncine ba?l? olarak de?i?ik belirtiler g?r?lebilir.

Belirtiler:
- Ba?lang??ta deride p?r?zlenme, k?llar?n dikle?mesi, kar?ncalanma ve s?zlamalar,
- Deride solukluk ve so?ukluk,
- His kayb?,
- A??r? bitkinlik, uyu?ukluk, uyku hali, uykunun derinle?mesi ve kat?la?ma olabilir

?lkyard?m :
* Donmay? ?nlemek ?zere ?eker i?eri?i fazla, s?cak ?eyler yedirilir veya i?irilir (?ikolata, pekmez, ?ay, ?orba vs).
* Giysiler giydirilir veya ?st? kal?n ?rt?lerle ?rt?l?r; ?slak giysileri kuru giysilerle de?i?tirilir.
* Ki?i uyutulmaz, m?mk?n oldu?unca aktif ya da pasif hareket yapt?r?l?r.
* Ki?i ?l?k bir ortama al?narak, ortam ?s?s? yava? yava? y?kseltilir.

ASLA YAPILMAYACAKLAR :

* Donmu? ki?i do?rudan s?cak ortama, soba yan?na al?nmaz
* Karla ovulmaz, istenirse hafif y?zeysel, dairesel masaj yap?labilirse de ?nerilmez
* Uyutulmaz
* Alkoll? i?ecek verilmez