1. Sayfa - Toplam 3 Sayfa var 1 2 3 SonuncuSonuncu
Gsterilen sonular: 1 ile 10 ve 25

Konu: Toplu sr kurallar....

 1. #1
  Reisss (Kawa500) Uur Digan - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  yelik tarihi
  Apr 2008
  Ya
  46
  Mesajlar
  3,172
  Teekkrler
  1,434
  Toplam 1,328 Teekkr 603 Mesajna
  Tecrbe Puan
  10000

  Standart Toplu s?r?? kurallar?....

  Toplu S?r?? Kurallar?  Da??n?k ve disiplinsiz bir grup yerine organize olmu? bir grup olarak yap?lan bir s?r?? t?m s?r?c?ler i?in daha g?venli bir s?r?? sa?lamaktad?r. Bu hem grubun kendinden hem de d??ardan gelebilecek etkilerde g?r?lebilir. E?er bir grup d?zenli bir ?ekilde seyahat ediyorsa bireyler birbirlerinin yoluna ??kmayacaklar? gibi yoldaki di?er ara?lar?n grubu rahats?z etmelerini de cayd?r?lmaktad?r.

  Bir motorsiklet grubu i?inde grup hainde s?r?? kurallar? konduktan sonra herkesin bunlara uymas? beklenir. Kurallara uymayan ve di?er grup ?yelerinin g?venli?ini zedeleyecek davran??lar sergileyen s?r?c?ler uyar?l?r. Bu tutumlar? s?rd??? takdirde grup aktivitelerine al?nmazlar.  A?a??daki kurallar farkl? kaynaklardan toplanm??t?r. Bir?ok grup benzer kurallar? uygulayarak seyahat ederler.  El ??aretleri
  Fermuar d?zeni
  ?erit de?i?tirme
  Trafik I??klar? ve Kav?aklar
  Grup park?
  Road Captain g?revleri
  Tail Gunner g?revleri


  Bulu?ma noktas?na muhakkak dolu depo gelinir.
  E?er s?rat, keskin viraj, vs. gibi ?zel endi?eleriniz varsa muhakkak Road Captain'a bilgi verin.
  E?er grubu var?? noktas?ndan ?nce terkedecekseniz muhakkak hem road captain'a hem de Tail Gunner'a bilgi verin. Ayr?ca grupda ?n?n?zde ve arkan?zda olacak s?r?c?lere de bilgi verin ki, bir problem oldu?unu d???nmesinler.

  E?er fermuar d?zeninde bir s?r?c? grupdan ayr?l?rsa onun arkas?ndaki s?r?c?ler ?izgi de?i?tirerek bo?lu?u kapat?rlar.

  E?er motorunuzun benzin menzili d???kse road captain'a s?yleyin. Ayn? ?ey mesane menzili i?in de ge?erlidir.

  Muhakkak tahmin edilen hava ko?ullar? i?in uygun giyecek bulundurun.

  E?er s?r?? gece de devam edecekse g?zlerinizi korumak i?in uygun g?zl?kler bulundurun.

  Otobandan ??karken muhakkak s?ratinizi muhafaza edin ki, arkadan gelen s?r?c?ler otobanda uygunsuz bir s?rate d??mek zorunda kalmas?nlar.

  Yeni (ve tecr?besiz) s?r?c?ler m?mk?n oldu?u kadar ?n s?ralarda yer almal?d?rlar.

  Herhangi bir acil durumda grubu uygun bir ?ekilde durdurmak road captain sorumlulu?undad?r.

  E?er bir motor bozulursa vs. o motor sa?a yana??r ve durur. GRUP DURMAZ. Tail Gunner duran motor ile ilgilenecektir. Road Captain grubu g?venli bir yerde durduracakt?r.


  El i?aretleri


  Her s?r?c? ?n?ndeki s?r?c? taraf?ndan yap?lan el i?aretini tekrarlayarak grubun arkas?na bu bilgiyi ge?irmelidir.  STOP

  SOLA D?N??

  SA?A D?N??

  YAVA?LA

  HIZLAN

  TEK SIRA

  FERMUAR D?ZEN?

  D?ZEN? SIKLA?TIR
  E?er Road Captain motorlar?n birbirine daha yak?n seyretmeleri gerekti?ini d???n?yorsa (ki bu genellikle Tail Gunner taraf?ndan uyar?l?r), sol kolunu kald?rarak elini s?rekli a??p kapar. T?m s?r?c?ler bunu tekrar ederek motor aralar?ndaki gereksiz mesafeleri kapat?rlar.

  UYARI
  Bu i?aret her s?r?c? taraf?ndan ba?lat?labilir. Tehlike arzedecek herhangi bir?ey g?ren her s?r?c? eliyle onu i?aret eder. Takip eden t?m s?r?c?ler bunu tekrarlayarak tehlikeden ka??n?rlar.


  Fermuar D?zeni

  G?venlik nedeniyle e?er aksine bir karar yoksa fermuar d?zeni ile seyahat etmek en do?ru y?ntemdir


  Fermuar d?zeninde direk olarak ayn? ?izgide ?n?n?zde bulunan motorla en az 2 (iki) saniye mesafe bulundurmak gerekir. Otoban s?ratinde giderken bu 2 saniyenin hayli b?y?k bir mesafe oldu?unu d???nebilirsiniz, ancak herhangi bir problem durumunda olay?n fark?na varana kadar 2 saniye ge?er gider.  Peki bu 2 saniye nas?l ?l??lebilir ?  Kolay :
  ?n?n?zde giden motorun yan?ndan ge?ti?i sabit bir cismin yan?ndan siz de ge?ene kadar ?u c?mleyi s?yleyin:  "Only a fool breaks the two-second rule."  Tabii bunun yerine siz t?rk?e bir muadilini de bulabilirsiniz.  Tail Gunner tam ?erit ortas?ndan t?m ???klar? yak?l? olarak gider. B?ylelikle Road Captain onu rahat?a g?r?r? ve tan?r.


  ?erit De?i?tirme  A. Basit ?erit De?i?tirme

  Bu ?o?unlukla kullan?labilecek y?ntemdir.

  Tail Gunner ?erit de?i?tirerek ge?ilecek olan ?eriti g?ven alt?na ald?ktan sonra Road Captain sinyal vererek ?erit de?i?tirme karar?n? bildirir. Bunu g?ren t?m s?r?c?ler de sinyal vermeye ba?larlar. Daha sonra Road Captain ?erit de?i?tirir. Onu takip eden t?m s?r?c?ler de ?erit de?i?tirir. Burada en ?nemli nokta hi?bir s?r?c?n?n ?n?ndeki s?r?c? ?erit de?i?tirmeden ?erit de?i?tirmeye ba?lamamas?d?r.  B. Arka Doldurma

  Bu y?ntem yeni ?eritte gerekli miktarda aral?k b?rak?lamayacak durumlar i?in uygundur. Mesela sa? ?eritten orta ?eride ge?meye ?al???rken sol ?eritten di?er ara?lar?n b?rak?lan bo?lu?a girmesi durumunda bu y?ntem kullan?l?r.

  Road Captain hangi ?eride ge?mek istiyorsa o sinyalini verdikten sonra t?m s?r?c?ler sinyallerini yakarak bu bilginin Tail Gunner'a ula?mas? sa?lan?r.

  Tail Gunner ?erit uygun oldu?u zaman yeni ?eride ge?erek oradan gelecek trafi?i keser.

  Tail Gunner traf?i kestikten sonra Road Captain elini omuz hizas?ndan d??ar? iterek i?aret verir.

  T?m s?r?c?ler i?areti tekrarlar. Bu bilgi en arkadaki s?r?c?ye ula??nca en arkadaki s?r?c?den ba?layarak s?rayla yeni ?eride ge?ilir. ?nemli husus arkan?zdaki s?r?c? ?erit de?i?tirmeden sizin ?erit de?i?tirmemenizdir.

  Trafik I??klar? ve Kav?aklar


  Grup olarak seyahat ederken bir trafik ?????nda veya kav?akta durmak zorunda kald???n?z zaman fermuar d?zeninden ayr?larak di?er s?r?c?n?n yan?na geliniz ve ikili gruplar halinde durunuz. Bu grubun boyunu yar?ya indirir. Kav?aktan ??kana kadar bu d?zeninizi muhafaza ediniz. Bu ?ekilde grubu en k?sa zamanda kav?aktan ge?irerek grubun b?l?nme riskini azalt?rs?n?z.  E?er siz hen?z trafik ???klar?ndan ge?emeden k?rm?z? yanarsa bir kere korna ?alarak durun. K?rm?z?da ge?meye ?al??arak grubu riske atmay?n. Road Captain grubu yava?latarak veya uygun bir yerde durdurarak sizi bekleyecektir.


  Grup haline g?venli park


  D?zenli bir ?ekilde park etmek grubun en h?zl? ve g?venli ?ekilde trafikten ??karak park haline ge?ilmesini sa?lar, ancak daima park etmeyi beklerken trafi?e maruz kalacak s?r?c?ler olabilir.  E?er yer m?saitse her s?r?c? park edece?i yerin ?n?ne gelerek geri geri park yerine girmelidir. Bu hayli h?zl? yap?labilir, ??nk? hi?bir s?r?c? bir di?erini beklemek zorunda kalmayabilir.  E?er grubun en sonundaysan?z ve parketmek i?in akan trafikte beklemek zorundaysan?z bir tur atarak vakit ge?irin ve sonra tekrar park yerine geliniz.


  ROAD CAPTAIN


  G?venli bir s?r?? sa?lamak

  ?artlar ve s?r?c? yeteneklerine g?re g?venli bir s?rat belirlemek

  ?erit de?i?tirme, durma, yol ?artlar? ve grup formasyonu hakk?nda s?r?c?leri el i?aretleri ile uyarmak

  Grubun kontrol ve b?t?nl???n? muhafaza etmek

  Rotay? ?nceden gitmek

  Rotan?n haritas?n? ??kartmak

  Dinlenme noktalar? belirlemek

  150 km'lik aral?klarla benzin molalar? ayarlamak

  Yol ?al??malar? ve tehlikeler i?in ?nlemler almak

  Seyahat ?ncesi s?r?c?leri bilgilendirmek  Seyahat planlar?n? a??klamak

  Gidilecek yer

  Tercih edilecek rota

  Seyahat mesafasi ve s?resi

  Planlanan molalar

  Benzin

  Yiyecek

  Resimler

  ?htiya? molalar?

  Grup s?r???n?n nerede ba?lay?p nerede bitti?i

  Di?er Road Captain'ler kimler

  Tail Gunner'lar kimler

  Road Captain ve Tail Gunner'lar?n g?rev ve sorumluluklar? nelerdir.


  Di?er s?r?c?lerden ?zel ko?ullar hakk?nda bilgi almak

  T?bbi ihtiya?lar

  S?rat/Viraj

  K???k benzin deposu

  K???k ?.? deposu

  Otoban trafi?ine al??kanl?k  TAIL GUNNER  Tail Gunner Road Captain'?n g?zleri gibidir.

  Grup Formasyonunu g?zler, her t?rl? potansiyel problemden Raod Captain'? haberdar eder.

  Di?er ara?lar? g?zler ve grubun aras?na girmek isteyen ara?lar veya a??r? r?zgar yaratan a??r vas?talar gibi potansiyel tehlikeleri Road Captain'a bildirir.

  Yandan kar??an yollar?/?eritleri g?zler. Gerekti?inde bu ?eritlere ge?erek buradan gelecek trafi?in grubun aras?na giri?ini engeller.

  Road Captain'?n talimat? do?rultusunda ?erit de?i?tirmelerde ilk olarak ?erit de?i?tirerek o ?eridi g?vence alt?na al .


  _________________

  ALINTIDIR....
  UUR DGAN
  0 534 588 64 44
  Motor olsun amurdan olsun
  ugurdigan@turkiyemotosiklet.org
  Alnt ile Cevapla Alnt ile Cevapla Share with Facebook (0)

 2. #2
  135 hp (horse power) mertcan17 - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  yelik tarihi
  Apr 2008
  Ya
  37
  Mesajlar
  967
  Teekkrler
  16
  Toplam 22 Teekkr 13 Mesajna
  Tecrbe Puan
  645

  Standart uluslararas? motosiklet el i?aretleri

  MERT BEKC (Brh+)
  GSM:05425476404
  ANAKKALE
  MSN:mertcan17@turkiyemotosiklet.org

  Alnt ile Cevapla Alnt ile Cevapla Share with Facebook (0)

 3. #3
  Reisss (Kawa500) Uur Digan - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  yelik tarihi
  Apr 2008
  Ya
  46
  Mesajlar
  3,172
  Teekkrler
  1,434
  Toplam 1,328 Teekkr 603 Mesajna
  Tecrbe Puan
  10000

  Standart Cevap: Toplu s?r?? kurallar?....

  ?ok yararl? bilgiler bir kez daha hat?rlatt???n i?in ?ok te?ekk?rler Mert cim....
  UUR DGAN
  0 534 588 64 44
  Motor olsun amurdan olsun
  ugurdigan@turkiyemotosiklet.org
  Alnt ile Cevapla Alnt ile Cevapla Share with Facebook (0)

 4. #4
  135 hp (horse power) HUNK - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  yelik tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar
  217
  Teekkrler
  0
  Toplam 0 Teekkr 0 Mesajna
  Tecrbe Puan
  25

  Standart Cevap: Toplu s?r?? kurallar?....

  ?ok faydal? ve harika bilgiler kesinlikle uyulmas? gereken kurallar bence.
  Hayat 3,5 ile 4 arasndadr. Ya buuk atarsn ya da drt drtlk yaarsn.
  Alnt ile Cevapla Alnt ile Cevapla Share with Facebook (0)

 5. #5
  174 hp (horse power) Ayta Dndar - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  yelik tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar
  1,937
  Teekkrler
  5
  Toplam 532 Teekkr 252 Mesajna
  Tecrbe Puan
  10000

  Standart Cevap: Toplu s?r?? kurallar?....

  Emekler i?in te?ekk?rler...
  Ayta Dndar
  0 532 450 22 22
  Motorsuz Motorcu
  Alnt ile Cevapla Alnt ile Cevapla Share with Facebook (0)

 6. #6
  Beter Bcek Rossi - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  yelik tarihi
  Apr 2008
  Ya
  35
  Mesajlar
  819
  Teekkrler
  0
  Toplam 67 Teekkr 43 Mesajna
  Tecrbe Puan
  281

  Standart Cevap: Toplu s?r?? kurallar?....

  reis eme?ine sa?l?k.?nemli bilgiler sunmu?sun....
  zoru severim;imkansz zaman alr

  GTS 250
  Alnt ile Cevapla Alnt ile Cevapla Share with Facebook (0)

 7. #7
  Mareal :)) Popcorn - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  yelik tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar
  1,549
  Teekkrler
  2,098
  Toplam 371 Teekkr 219 Mesajna
  Tecrbe Puan
  956

  Standart Cevap: Toplu s?r?? kurallar?....

  s?persin uzta eline sa?l?k
  Bar ADALI// msn :barisadali17@hotmail.com
  05444171736
  0 RH + ANAKKALE
  Alnt ile Cevapla Alnt ile Cevapla Share with Facebook (0)

 8. #8
  Ghost.... GhostRider - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  yelik tarihi
  Apr 2008
  Ya
  47
  Mesajlar
  2,650
  Teekkrler
  479
  Toplam 862 Teekkr 422 Mesajna
  Tecrbe Puan
  1921

  Standart Cevap: Toplu s?r?? kurallar?....

  S?z konusu can g?venli?i ise kesinlikle uyulmas? gereken kurallar,payla??m i?in te?ekk?rler..
  Ahmet Gndodu
  B Rh+

  Alnt ile Cevapla Alnt ile Cevapla Share with Facebook (0)

 9. #9
  stanbul SS Rider 2 fast 4 u - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  yelik tarihi
  Jun 2008
  Ya
  38
  Mesajlar
  5,584
  Blog Girileri
  4
  Teekkrler
  1,570
  Toplam 1,664 Teekkr 747 Mesajna
  Tecrbe Puan
  4423

  Arrow Toplu S?r?? Kurallar?

  ?LK DEFA GRUP S?R???NE KATILACAKLAR ???N:

  1- ?ncelikle yeterli bireysel s?r?? tecr?besine sahip olman?z gerek.
  (D?KKAT: Grup s?r??leri bireysel s?r?? prati?i yap?lacak ortamlar de?ildir! Yeterli de?ilseniz hem kendiniz hem grup i?in ciddi risk olu?turursunuz!).

  2- Sizin ve motorunuzun trafi?e ??k?? i?in gerekli belgeleri eksiksiz, sizin ve varsa art??n?z?n kask? ve gerekli korumalar? tam olmal?d?r.

  3- Grup s?r??? teknikleri ve kurallar? ile ilgili bilgi sahibi olman?z, tam olarak ne niye yap?l?r anlam?? olman?z gerek.

  4- Gidilecek mesafe/s?re kesin olarak daha ?nce yapm?? oldu?unuz, kond?syonunuzun yetece?inden emin oldu?unuz, tek ba??na da gidebilece?iniz bir mesafe/s?re olmal?.

  5- Kat?lacak motorlarla ilgili bilgi al?n, yap? olarak guruptaki motorlar ne kadar homojen ve sizin motorunuzla uyumlu ise o ?l??de rahat edersiniz.

  6- Motorunuzun en iyi durumunda oldu?undan, planlanan rotay?, planlanan ko?ullarda sorunsuz tamamlayabilece?inden emin olun.
  (D?KKAT: Gurup s?r??leri motorunuzun sorunlar?n?n giderilece?i veya denenece?i ortamlar kesinlikle de?ildir).

  7- S?r?? ko?ullar?n?n kesin olarak size ve motorunuza uygun, al??k?n oldu?unuz ko?ullar olaca??ndan emin olun. (Yol d??? s?r??, gece s?r???, otoban vs.)

  8- Zinde ve dinlenmi? olarak yola ??k?n.

  9- Bulu?ma saatinden en az 10-15dk ?nce bulu?ma yerinde olmay? planlay?n. T?m gelen motorlar?/ki?ileri tan?ma, konu?ma ?ans? bulursunuz, avantaj?n?z olur.

  10- Gurup liderlerini ve motorlar?n? tan?y?p haf?zan?za yerle?tirin (?nc? - Road Captain / art?? -Tail Gunner) ve onlar? ilk gurup s?r???n?z olaca?? konusunda bilgilendirin.

  11- S?r?? s?resince gurupla ortak bildi?inizden emin oldu?unuz kurallar? uygulay?n. Sorun g?r?yorsan?z, anlamad???n?z ?eyler oluyorsa gurup liderini en k?sa s?rede bilgilendirin, a??klama isteyin. (?ok acil bir durum ise durmak i?in ilk m?sait yere karar verip, sinyalinizi verin, yava?lay?n ve sa?a ?ekip durun, art?? lider yan?n?za gelecektir.)

  ?LK GURUP S?R???N?ZE KARAR VER?RKEN: Yukar?da s?ralananlarda bir eksi?iniz, yapabilece?inizden emin olamad???n?z bir nokta var ise, tamamlamadan, emin olmadan gurup s?r???ne kat?lmay?n.

  TEMEL TOPLU S?R?? KURALLARI:

  1) Kat?l?mc?lara g?re belirlenen s?rat seviyesi yola ??k?? brifingleri ile duyurulur ve bu s?rat ile s?r?l?r

  2) Ko?ullar uygun oldu?u s?rece fermuar duzeninde s?r?? tercih edilir.

  3) Belirlenen dizili? s?ras? seyahat s?resince korunur.

  4) Hi? bir s?r?c? ?ndekine yeti?meye calisilmaz, s?rat seviyesini en yava? giden motor belirler.

  5) Her s?r?c? bir arkasindakinden sorumludur, onu aynasinda kaybetmez, ara acildi?inda yava?larayarak ?ndekilerin de yava?lamas?n? ve toplu kalmay? sa?lamal?d?r.

  7) ?nc? ve art?? n?n belirlemeleri d???nda sollama yap?lmaz.

  8) Yol, trafik, hava ko?ullar?n?n gerektirmesi halinde, liderlerin grubu durdurup yapaca?? a??klama ile. 2li, 3l? grup s?r???ne veya bireysel s?r??e d?n?l?r.

  9) Bireysel s?r??e ge?i? karar? al?nsa dahi, trafik ve yol ko?ullar? belli bir m?ddet birarada gitmeyi gerektiriyor ise, o anki dizili? korunarak toplu s?r?? kurallar? uygulan?r. Ko?ullar m?sait oldu?unda, ayr?lmak isteyen motorlar, ?ndeki ayr?lmak isteyene ?ncelik vererek ve arkalar?n? kontrol ederek, tek tek bireysel s?r??e ge?erler.

  GRUP S?R??? SIRASINDA (Herhangi bir a?amas?nda):
  * Toplu s?r?? tarz?n?n sizin i?in tehlike yaratt???n? hissediyorsan?z, liderlerden birini bilgilendirip guruptan hemen ayr?l?n.
  ** Sizin s?r?? tarz?n?z?n, toplu s?r?? i?in tehlike yaratt???n? hissediyorsan?z, liderlerden birini bilgilendirip guruptan hemen ayr?l?n.
  *** Riskli g?r?lmesi nedeni ile sizin gruptan ayr?lman?z istenebilece?ini bilin ve kabul edin.
  Konu 2 fast 4 u tarafndan (30-08-2008 Saat 00:50 ) deitirilmitir.  Alnt ile Cevapla Alnt ile Cevapla Share with Facebook (0)

 10. #10
  Mareal :)) Popcorn - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  yelik tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar
  1,549
  Teekkrler
  2,098
  Toplam 371 Teekkr 219 Mesajna
  Tecrbe Puan
  956

  Standart Cevap: Toplu S?r?? Kurallar?

  bu ger?ekten ?ok ?nemli bir konu ?zellikle ilk defa grup s?r??? yapacak olan arkada?lar?m?z i?in hem kendi g?venlikleri hemde grubun g?venli?i i?in mutlaka okunmas? vede dikkate al?nmas? gereknen bir konu konuyu a?an ve destek veren herkese te?ekk?rler
  Bar ADALI// msn :barisadali17@hotmail.com
  05444171736
  0 RH + ANAKKALE
  Alnt ile Cevapla Alnt ile Cevapla Share with Facebook (0)

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

u an 1 kullanc var. (0 ye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. toplu srlerde dikkat edilecek kurallar
  By CanPikin in forum stekleriniz ve ikayetleriniz
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 16-07-2009, 16:59
 2. Avrupa lkelerinin Trafik Kurallar
  By Hasan Ayta in forum Her Telden eitli Web Beslemeleri
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 22-11-2008, 01:48
 3. Eki Facebook Kurallar
  By 2 fast 4 u in forum Komik videolar
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 11-11-2008, 16:31
 4. Uluslararas Kadn Motosikletiler Toplu Sr Gn
  By Hasan Ayta in forum Her Telden eitli Web Beslemeleri
  Cevaplar: 27
  Son Mesaj: 21-06-2008, 14:20
 5. 90 Sr Tavsiyesi !!!
  By BaSSaR in forum Sr Teknikleri
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 28-04-2008, 10:33

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Ykleme Yetkiniz Yok
 • Mesajnz Deitirme Yetkiniz Yok
 •  
mcafe gvenli site norton gvenli site Review www.turkiyemotosiklet.org on alexa.com