Ar?zalar,nedenleri-bak?m nas? yap?l?r
Belki biraz uzun gelecek size ama bence faydal? bilgiler i?eren sebeb ve ??z?mlerin g?steren bir yaz?.Ben print alarak motosikletimde ta??maktay?m bir g?n gerekebilce?ini d???nerek..Payla?mak istedim.

Ak? bitti?inde ne, nas?l yap?lmal??

Fark?nda olmadan farlar? a??k unuttuysan?z veya ba?ka bir nedenle motorunuzu ?al??mayabilir. Sorun ak?den kaynaklan?yorsa, motoru ?al??t?rmak i?in takviye i?lemi yap?l?r. Takviye kablolar?yla ba?ka bir arac?n ak?s?nden g?? al?narak otomobili ?al??t?rma yoluna gidilir. Bu i?lem s?ras?nda yanl?? takviye yap?ld??? da olur. Yanl?? takviye yap?lmas?, ?zellikle enjeksiyonlu otomobillerin elektronik kontrol ?nitesinin ve ?e?itli par?alar?n?n ar?zalanmas?na ve bir hayli kabar?k tamir faturas?na neden olur.

Do?ru takviye nas?l yap?l?r?

motorunuzu ak?s? bo?ald???nda yapman?z gereken ba?ka bir arac?n ak?s?nden takviye alarak ?al??t?rmakt?r. Ancak bu i?lemi yaparken baz? kurallara dikkat etmeniz gerekiyor.

- Motor takviye yoluyla ?al??t?rabilmek i?in her iki ak?n?n de; ayn? kapasitede (Ah/Ampersaat) olmas? gerekiyor. (Bu bilgi ak?n?n ?zerinde yaz?l?d?r.)

- Takviye alaca??n?z ara?la arac?n?z?n temas etmedi?inden emin olun. Ara?lar?n birbirine temas etmesi durumunda, takviye kablolar?n?n art? u?lar? ba?lan?r ba?lanmaz ara?lar ?zerinde elektrik ak?m? olu?ur. Bu da tehlikelere sebep olabilir.

- Ba?ka bir motordan takviye al?nd???nda, iki arac?nda gereksiz lamba ve aksesuarlar?n? kapatmal?s?n?z.

- Takviye kablosunun pozitif (+) ucunu (k?rm?z?) bo? ak?n?n pozitif (+) ucuna, di?er ucuysa takviye al?nan arac?n pozitif (+) ucuna ba?lay?n. Kablonun negatif (-) ucunu da (siyah) y?kleme ak?s?n?n negatif (-) ucuna ba?lay?n. Siyah kablonun negatif (-) ucunuysa hareket etmeyen metal bir par?aya veya silindir blokuna tutturun. Kabloyu bo? ak?n?n eksi (-) terminaline ba?lamay?n. ??nk? ak?den k?v?lc?m meydana gelmesine neden olabilirsiniz.

- Ba?lant?lar?n tamamlanmas?ndan sonra elektrik veren arac?n ak?s? zay?fsa, o arac?n motorunu ?al??t?r?n ve motoru ?al???r durumda b?rak?n.

- Motor hemen ?al??mad???nda, bo?alm?? olan ak?n?n cereyan alabilmesini sa?lamak i?in birka? dakika bekleyin ve tekrar deneyin.

- Daha sonra ?arj edilen arac?n motorunu da ?al??t?r?n. Motor ?al??t?ktan sonra, ?arj kablolar?n?n ba?lant?lar?n? hemen ??zmeyin. Motorun 5 dakika 2000 devirde ?al??mas?n? sa?lay?n.

- Takviye kablosunu dikkatle ??z?n. Bu i?lem s?ras?nda ?nce negatif (-), sonra da pozitif (+) kablo u?lar?n? ??kar?n.

- Ak?n?z?n ?arj?n?n bitme nedenini bilmiyorsan?z (???klar?n a??k kalmas? haricinde) yetkili servisinize gidip ?arj sistemini kontrol ettirin.


Arac?n?z?n Motoru ?al??m?yorsa Muhtemel Sebepler

Benzinle ?al??an bir motorun ?al??mas? i?in ?? temel gereksinimi vard?r:
Hava-yak?t kar???m?,
Ate?leme,
Silindirlerde s?k??t?rma (kompresyon).
Motorunuz ?al??m?yorsa problem muhtemelen bunlardan biri, ?o?unlukla da yak?t veya ate?lemedir.

Sorun Hangisinden Kaynaklan?yor?

Mar? yapt???n?zda motor normal ilk ?al??t?rmalardaki gibi d?n?yor mu? (Evet; Hay?r)
Cevab?n?z ‘hay?r’ ise, bir ak? veya mar? motoru probleminiz var demektir.
?nce farlar?n?z? yak?n?z. Parlak ve normal olarak yan?yorlar m??
Parlak ve normal olarak yanm?yorlarsa, ak?n?z zay?f veya ak? ba?lant? sorununuz var demektir. Ak?n?z? ?arj etmeli veya ba?ka bir ara?tan kablo ile ba?lant? yard?m? almal?s?n?z.(Kablo ile ba?lant? yard?m? almadan ?nce arac?n katalogundaki imalat?? firman?n i?lem ve uyar?lar?n? okumal?s?n?z.) Arac?n?z ?al???rsa ve ak?n?z eski de?ilse, ilk f?rsatta bir servise u?rayarak sorunun nedenlerini ??reniniz.
Farlar?n?z parlak ve normal olarak yan?yorlarsa, farlar a??kken birinin g?zlemesini sa?layarak, tekrar mar? yap?n?z.
Farlar?n?z parlak olarak kal?yor ve de?i?miyorlarsa, muhtemel problem mar?, kontak anahtar? veya r?lededir. Servise ba?vurmal?s?n?z.
Mar? yaparken farlar?n?z zay?fl?yorsa, muhtemel problem ak?, mar? veya ?asi topraklama kablosundad?r.
Cevab?n?z 'evet' ise, bir yak?t veya elektrik/ate?leme probleminiz var demektir.
Mar? yapt???n?zda motor normal ilk ?al??t?rmalardaki gibi d?n?yor fakat ?al??m?yorsa, bir?ok muhtemel neden olabilirse de bunlar iki grupta toplanabilir:
Deponuzda yak?t bulundu?undan emin olmal?s?n?z. Yak?t?n?z ?ok az ise, ?zellikle e?imli yollarda motora yeterince yak?t pompalanamayabilir.
Yak?t?n?z yeterli ise, muhtemel sorunlar, t?kanm?? yak?t filtresi, t?kanm?? yak?t enjekt?rleri, ?al??mayan yak?t pompas? veya bir elektrik/ate?leme problemidir. Bu durumda yap?lacak en do?ru hareket, muhtemelen profesyonel yard?m almakt?r.

Motorunuz Stop Etti ve ?al??m?yorsa Muhtemel Sebepler

Islak yolda veya ya?murda s?rd?n?z ya da motoru y?kad?n?z ise, motor kompartman?n? a?arak, distrib?t?r, y?ksek voltaj kablolar? ve bujileri kontrol ediniz. Islanm??larsa, kontak kapal? iken kuru ve temiz bir bez par?as?yla silin (b?yle bir durumun etkisi genellikle motorun g?? kayb?, d???k devirde tekleme bi?iminde g?r?l?r) (Kontak a??kken motora dokunmay?n ve motorun s?cak olmas? ihtimaline kar?? dikkatli olun.). Kurutma i?leminin ard?ndan, motorun bo?ulmu? olma ihtimaline kar?? gaza sonuna kadar basarak yeniden mar? yap?n.
Motorunuz, ak? kablolar?n? ay?r?p tekrar ba?lad???n?zda ?al??mad? ise, bunun anlam? sisteminizden kaynaklan?p kaynaklanmad???ndan emin olmal?s?n?z. Ak? ba?lant?lar?n?n temiz olup olmad?klar?n? kontrol ederek, tekrar s?k?ca ba?lay?n. Pozitif kablonun ak?n?n '+', ?asi kablosunun da '-' terminaline ba?land???ndan emin olun (Bir an bile olsa yanl?? ba?lant?, baz? motor kontrol ve baz? di?er elektronik elemanlar bozulabilir).
Depoda yak?t bulundu?undan emin olun. Benzin bulunmad??? halde g?sterge do?ru ?al??mad??? i?in varm?? gibi g?sterebilir. (Yak?t?n bitmesinin ilk i?aretleri tekleme, g?? kayb? ve enjeksiyonlu motorlardaki elektrikli yak?t pompas?n?n ola?an d??? g?r?lt?l? ?al??mas?d?r).
Motor yeni tamirden ??kt? ise, tekrar tamirciye g?t?r?n. Bir ?eyler unutmu? olabilirler.

Motor a??r? ?s?nd?ktan sonra stop etti ve so?uduktan sonra da ?al??m?yorsa
Muhtemelen ciddi bir problemle kar?? kar??yas?n?z (k?r?k piston, e?ilmi? supap, y?rt?k conta gibi). So?uduktan sonra ?al???rsa, a??r? ?s?nman?n sebeplerini bulmal? ve yola ??kmadan gidermelisiniz. ?lk i?, so?utma s?v?s?n?n eksik olup olmad???n?n kontrol?d?r. Antifriz su kar???m?n?z yoksa, ge?ici olarak su da ilave edebilirsiniz. (Motor s?cak iken radyat?r? a?may?n?z). Su pompas?n? ve kay???n? g?zle muayene edin. Kay?? kopmu? veya gev?ek olabilir. Radyat?r ve hortumlardan so?utucu s?z?nt?s? olup olmad???na bak?n?z. Radyat?r?n ?n k?sm?na bak?n. Ka??t, yaprak, vb. ile t?kanm?? olabilir. Sebebi belirleyemezseniz ya da her ?ey normal g?r?nd??? halde, motor yine a??r? ?s?n?rsa arac?n?z? derhal bir tamirciye g?t?rmelisiniz. Acil durumlarda, varsa kliman?z? kapat?n?z ve ?s?t?c?n?z? maksimum ayar?nda ?al??t?r?n?z
Motor stop etmeden ?nce ya? bas?nc?n?n ?ok d???k oldu?unu fark ettiyseniz, ya? seviyesini ve motorun alt?nda ya? s?z?nt?s? olup olmad???n? kontrol ediniz.
Motor stop etmeden ?nce vurma sesi, t?k?rt? veya ?sl?k gibi anormal sesler duyduysan?z, muhtemelen ciddi bir motor problemiyle kar?? kar??yas?n?z. Motordaki kay??lar? kontrol ediniz. Kopma s?ras?nda vuruntu benzeri ses ??kabilir. Isl?k veya g?c?rt?, kay?? gev?ekli?inden kaynaklanabilir. Metalik vuruntu sesi ise,genellikle d???k oktanl? benzin veya ate?leme avans?n?n fazla olmas?ndan kaynaklan?r.

Motor stop etmeden ?nce egzozda duman g?rd?yseniz;

- koyu siyah duman motorun bo?ulmas?n?n veya bujilerden baz?lar?n?n ate?leme yapm?yor olmas?n?n sonucu olabilir.
- mavi veya a??k mavi duman, motorun anormal a??nt?, k?r?k segman, piston, vb.’ ye ba?l? olarak ya? yakt??? anlam?na gelir.
- beyaz duman (buhar) motora conta bozuklu?u, k?r?k veya ?atlaklardan so?utma s?v?s? girdi?i anlam?na gelmektedir.
Arac?n?zdan kuvvetli benzin kokusu geliyorsa, yang?n tehlikesi var demektir. Hemen konta?? kapatarak arac?n d???na ??kmal?, g?venlik nedeniyle kendi ba??n?za onarmaya bile kalkmamal?s?n?z.

Mar? motoru motoru d?nd?rm?yor veya ?ok yava? d?nd?r?yorsa, muhtemel sebepler:

- Zay?f, bo?alm?? ak?
- Bir mar? sorunu
- Ak? u?lar?nda k?t? ba?lant?
- Motorun i? sorunu (k?t? ya?, ya? yoklu?u vb.)

Mar? motoru motoru ?ok h?zl? d?nd?r?yorsa,
K?r?k piston, segman veya kopmu? trigger kay??? gibi sebeplere ba?l? olarak silindirlerde bas?n? olu?muyor demektir.Bujinizin bozuk oldu?unu nas?l anlars?n?z?

Motordaki silindirlerin i?inde s?k??t?r?lan yak?t - hava kar???m?n? k?v?lc?mla ate?leyen bujilerdeki en basit bir ar?za, yak?t sarfiyat?n? art?r?rken performans?n? da azalt?r. Motordaki bir?ok ar?zay? da bujilere bakarak tespit etmek m?mk?n. A?a??daki bilgiler sayesinde, bujinizin bozuk olup olmad???n? ve bozuksa bunun sebeplerini bulabilirsiniz.

T?rnak aral??? ideal de?ilse

Bujilerdeki t?rnak aral??? ideal konumda de?ilse, buji yeni bile olsa yak?t - hava kar???m? iyi ate?lenmez. Buna ba?l? olarak da yanma odas?ndaki patlama zay?flar ve motorun g?c? azal?r. Bu durumda arac?n ara?taki yak?t?n ?o?u yanmadan egzozdan ??kar ve otomobilin yak?t sarfiyat? hissedilir oranda artar. Yeni bir buji ald???n?zda her duruma kar?? takmadan ?nce t?rnak aral??? sentille kontrol edilmeli ve ayar? bozuksa fabrika verilerine g?re ayarlanmal?d?r.

?zerinde ya? birikintisi varsa

Bujiler s?k?l?p kontrol edildi?inde ?zerinde ya? birikintileri varsa, motordaki yanma odas?na fazla ya? giriyor ve elektrotlar? ya?l?yor demektir. Bu gibi durumlarda buji ya?la kapland???ndan k?v?lc?m normal d?zeyin ?ok alt?nda ger?ekle?ir. Bu durum yak?t t?ketimini art?r?r ve performans? azalt?r. ??z?m ise motoru revizyondan ge?irmektir.