1. Sayfa - Toplam 2 Sayfa var 1 2 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 11

Konu: Hipoteramia-Nedır?

 1. #1
  135 hp (horse power) Gözde - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Yaş
  36
  Mesajlar
  569
  Teşekkürler
  0
  Toplam 1 Teşekkür 1 Mesajına
  Tecrübe Puanı
  56

  Standart Hipoteramia-Ned?r?

  So?uk Hava Tehlikesi - Hipotermia -

  V?cudumuzdaki ortalama s?cakl?k 37 derecedir. Hastaland???m?zda ‘motor hararet yapar’ gibi bizlerinde v?cut derecesi artar. Ama sadece artar m?? Hay?r, bir ba?ka belirti, ve son derece ciddiye al?nmas? gereken bir ba?ka uyar? da, v?cut ?s?m?z?n d??mesi, yani Hipotermia.
  V?cudumuz bir yandan ?s?nmaya ?al???rken so?u?a maruz kalmaktad?r ve kendi i?imizde o anda b?y?k bir m?cadele ba?lar. K???msemeyin..Son derece karma??k olan kas ve sinir yap?s? bizlere son derece kolay ve anla??l?r sinyaller g?nderiyor ve biz, kimi zaman bu uyar?lar? dikkate almayarak yolumuza devam etmekte ?srar ediyoruz.
  Evet, belki eve varman?za az kalm??t?r, belki pek yak?nda olaca??n? umdu?unuz kahvehanede soban?n ba??na kurulup s?cak bir ?ay i?mek niyetiniz.. Ama ???menize ra?men akl?n?zda hala uzun bir mesafe kat etmek varsa, bu fikrinizi bir daha g?zden ge?irmenizi dilerim…
  V?cudumuzun so?u?a kar?? en hassas yeri derinin en ince oldu?u yerlerdir, yani ba? ve boyun, ve ?ok sonras?nda ise bilekler gelir.
  Hafif Hipotermia’n?n belirtileri ?o?u motorcunun ?zellikle so?uk k?? g?nlerinde s?k?a ya?ad??? t?rdendir. ?rne?in v?cutta hissizlik, titreme (?zellikle yolculuk sonras?nda durdu?unuzda) gibi belirtilerle kendini g?sterir. Bu hissizlik ?zellikle ?ehir d???nda seyahat ederken bir anda durdu?unuzda kendini belli eder. Aya??n?z, hatta t?m baca??n?z uyu?mu?tur ama bunu fark etmemi? olabilirsiniz ve tam duraca??n?z s?rada aya??n?z? yere koyup destek alacakken aya??n?za s?z ge?iremiyorsunuz.. Kendinizi an?nda yerde bulursunuz..?zellikle havan?n so?uk oldu?u d?nemlerde uzun yol ka??n?lmaz ya da planlanm??sa, mutlaka v?cutta ?s? kayb?n? ?nleyecek ?ekilde giyinmeniz gerekmektedir ama ayn? durumun s?cak havada a??r? giyinerek de meydana gelebilece?ini unutmamak gerekir. Yani sadece ???yerek de?il, terleyerek de Hipotermia’ya neden olunabilir. V?cut ???d?k?e belirtiler de sertle?ir: Kendi kendine s?ylenme, g??s?zl?k, hareketlerin yava?lamas?, kay?ts?zl?k gibi belirtiler ba?lar. Belli bir a?ama sonras?nda hissizlik kendini ac?ya b?rak?r. Sendeleyerek y?r?me, haf?za kayb? gibi belirtilere ra?men ki?i buna kay?ts?z kalabilir. Bunlar, v?cut ?s?s? yakla??k olarak 34 ila 32 derecelerde oldu?undaki belirtilerdir. Sonras? ise son derece tehlikeli bir evredir. Sinirler hissizle?ti?inden ?t?r? so?u hissetmeme ve dolay?s?yla korunma ihtiyac? duymama gibi belirtiler esnas?nda kaslar sertle?meye ba?lar, kalp at??lar? ve solunum belirsizle?ir ve v?cut derecesi 28’in alt?na d??t???nde bilin? tamamen kapanarak kalp durmas? nedeniyle ?l?m ger?ekle?ir.

  Nas?l m?dahale edilmeli?

  ‘Hafif’ Hipotermia belirtilerinde:
  Ki?inin hareket etmesini ve b?ylece ?s?nmas?n? sa?lay?n, bolca s?v? i?irin. Ek giysiler giymesini sa?lay?n, onu s?cak bir yere g?t?r?n. (Kapal? mekan olmad???nda bu bir uyku tulumu da olabilir, ya da en az?ndan r?zgar almayan bir yer.)

  Ciddi Hipotermia belirtilerinde:
  ?mkan varsa ev, yoksa ?ad?r gibi kapal? bir yere g?t?r?lmeli, ek giysiler giydirilmeli ve ?ayet bilinci a??ksa bolca s?v? almas? sa?lanmal?d?r. Az miktarlarda ve s?k aral?klarla y?ksek kalorili yemek yedirilmeli, kar?n, g???s, boyun, koltuk altlar? ve kas?klar ?s?t?lmaya ?al???lmal?d?r.Bir anda t?m v?cudunu ?s?tmaya ?al??may?n!! Bu sadece kan?n daha da so?umas?na neden olup i? organlara d?n???nde ?l?me neden olabilir. Do?ru yerde yerinde giyinmeye ?zen g?sterin..Terlemekten ve ???mekten m?mk?n oldu?unca sak?nmaya ?al???n.. Motorunuza iyi bak?yorsan?z, kendinize de iyi bakmaman?z i?in bir sebep olamaz.

  HIPOTERMIA’YE G?REN B?R?NE NASIL YARDIM ETMEL?S?N?Z?

  ? ?lk olarak ek giysiler giydirin. ?zerini ?rt?n.
  ? Islak giysilerini ??kart?p v?cudu kurutun.
  ? Uzuvlar? donma a??s?ndan ara?t?r?n.
  ? Bilinci yerindeyse bol bol s?v? i?irin. S?v? ne ?ok s?cak ne de ?ok so?uk olmal?. S?k ve azar azar kalorisi y?ksek yemek verin.
  ? A??r durumda de?ilse, hareket ettirilerek v?cut ?s?s?n?n art?r?lmas? sa?lanmal?d?r.
  ? M?mk?nse ?ad?ra ve daha ?nceden ?s?t?lm?? uyku tulumuna koyun. Normal v?cut s?cakl???na sahip bir ki?i ayn? tuluma girerek ?s? transferi sa?layabilir. ? T?m vucudun ayn? anda ?s?t?lmas?, kan?n daha da so?uyarak i? organlara d?n???yle ?l?me neden olabilir. Kar?n, g???s ve derinin ince oldu?u boyun, koltuk altlar? ve kas?klar ?s?t?lmaya ?al???lmal?d?r.
  ? ?ad?r yoksa r?zgar almayan bir yere yerle?tirin. Ayr?ca her ki?i, ??pheli bir durumda kendi nabz?n? almal?. Hipotermia vakalar?nda s?k s?k nefes, v?cut s?cakl??? ve nab?z kontrol edilmeli. Nabz? hissetmek zor olabilir. Sab?rla beklenmeli. V?cut s?cakl??? koltuk alt?ndan al?nmal?d?r.

  KORUNMAK ???N NASIL G?Y?NMEL?Y?Z?

  ? Gereksiz giyimden ka??n?n. Fazla giyinmek, insan? terletir. Bu da ?s? kayb?na neden olur. Terli v?cuda vuran r?zgar ise daha fazla ?s?n?n v?cuttan ??kmas?na sebep olur.
  ? Giyim se?erken, ?zellikle tek bir kat kal?n giysi yerine, ince giysilerden birka? tane giyinmek en do?ru olan?d?r. Bu sayede y?r?rken yada ba?ka bir aktivite yaparken terlemeden aktivitenizi yapabilece?iniz giysiyi daha kolay bulabilirsiniz. S?cak olursa bir kat?n? ??karmak suretiyle terlemeye engel olabilirsiniz.
  ? Dar giysiler kan dola??m?n? engeller. Bu da v?cutta her noktaya kolayca kan gitmesini engeller ve ?s?nma problemi olur.
  ? Bol giysiler de sak?ncal?d?r. Bunlarda ?s? d??ar? s?zar. V?cut ?s?s?n?n geri d?n???m? de zordur. Yani giysi ile v?cut aras?ndaki hacim b?y?k olaca??ndan bu hacmin ?s?t?lmas? zorla?acakt?r.
  ? Y?r?y??, motosiklete binerken yada ba?ka bir aktiviteye ba?layaca??n?z zaman ???yerek ba?lay?n. Aktivite s?ras?nda terletece?inden ??phelendi?iniz k?yafetleri ??kar?n. Aktivite aras?nda mola verdi?inizde ise ?zerinizdeki terin so?umamas? i?in mutlaka ?zerinize bir ?eyler giyin. M?mk?nse kuru k?yafetler, ?antan?z?n hemen ula??labilecek bir yerinde olsun ve de?i?tirin. Motosiklet ile seyahatte ise motosiklet montlar?n?n i?inde kal?n k?yafetler yerine daha ince ama kat kat k?yafetler se?meliyiz. ???d?k?e ?zerimize bir kat giymeliyiz. S?cak olursa da bir kat ??karmal?y?z. Ta ki terlemeyece?imiz k?yafetlerin varl???na emin olana kadar. Mola yerlerinde ise kesinlikle motosiklet montunu ??kar?p, daha ince bir mont yada ba?ka bir k?yafet giymeliyiz. Unutmayal?m ki motosiklet montlar? durdu?umuz yerde hareket halindekinden ?ok daha az nefes al?r ve bu y?zden de terleme olu?ur. Buna yola ??kt???m?zda vuran r?zgar? da eklersek hipotermia i?in m?kemmel bir zemin haz?rlam?? oluruz.
  ? V?cut ?s?s?n?n %70 inin ba? ve boyundan ??kt???n? d???n?l?rse, kask?n i?ine mutlaka aln? da ?rtecek bir uzun balaklava giymekte fayda olacakt?r. Bu sayede hem ba? hem de boyun korunmu? olur.
  ? ?yi yemek yenmeli, bol bol s?cak s?v? al?nmal?d?r. Yola ??karken yan?n?zda mutlaka 1,5 litresi s?cak, toplam 2,5 lt s?v? olmal?d?r.
  ? Kamp yerinde yatmadan mutlaka tuvalet ihtiyac? giderilmelidir.
  ? Tuluma girmeden hemen ?nce yap?lacak 10 dk l?k birka? egzersiz, v?cudun iyice ?s?nmas?na ve tulumun i?ine s?cak girmenize sebep olacakt?r. Bu sayede tulum i?inde daha ?abuk ?s?nacaks?n?z.
  ? Gerekmedik?e gece ?ad?rdan ??kmay?n.
  ? Ayr?ca uzun vadede geceleri kal?n ?rt?nmemek, ?ehirdeki g?nl?k hayatta fazla kal?n giyinmemek, a??r? s?cak du? al?nmamas? da v?cudun dengesini koruma a??s?ndan ?nem ta??r
  Konu Gözde tarafından (27-05-2008 Saat 14:39 ) değiştirilmiştir.
  Alıntı ile Cevapla Alıntı ile Cevapla Share with Facebook (0)

 2. #2
  135 hp (horse power) hilmi_ucur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Yaş
  30
  Mesajlar
  229
  Teşekkürler
  0
  Toplam 0 Teşekkür 0 Mesajına
  Tecrübe Puanı
  56

  Standart Cevap: Hipoteramia-Ned?r?

  Alıntı G?zde Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  <SPAN style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Verdana">
  So?uk Hava Tehlikesi<FONT size=3><FONT face=Arial> <STRONG>-
  ablac?m bak burda bi?ey g?z?km?yo
  Hilmi UÇUR
  17 EC 237 kırmızı bişey :_(D):
  0543 352 46 84

  hilmi_ucur@turkiyemotosiklet.org
  Alıntı ile Cevapla Alıntı ile Cevapla Share with Facebook (0)

 3. #3
  135 hp (horse power) hilmi_ucur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Yaş
  30
  Mesajlar
  229
  Teşekkürler
  0
  Toplam 0 Teşekkür 0 Mesajına
  Tecrübe Puanı
  56

  Standart Cevap: Hipoteramia-Ned?r?

  tam mesaj yazd?m d?zelttin
  Hilmi UÇUR
  17 EC 237 kırmızı bişey :_(D):
  0543 352 46 84

  hilmi_ucur@turkiyemotosiklet.org
  Alıntı ile Cevapla Alıntı ile Cevapla Share with Facebook (0)

 4. #4
  135 hp (horse power) Gözde - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Yaş
  36
  Mesajlar
  569
  Teşekkürler
  0
  Toplam 1 Teşekkür 1 Mesajına
  Tecrübe Puanı
  56

  Standart Cevap: Hipoteramia-Ned?r?

  Gözde Lazar
  Hyosung GT250R
  AB rh+
  HER GÜNÜN SON GÜNÜN OLACAKMIŞ GİBİ YAŞA ÇÜNKÜ BU GÜNLERDEN BİRİSİ SON OLACAKTIR...
  Alıntı ile Cevapla Alıntı ile Cevapla Share with Facebook (0)

 5. #5
  BaBaCaN CanPişkin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Yaş
  39
  Mesajlar
  1,627
  Blog Girişleri
  3
  Teşekkürler
  98
  Toplam 218 Teşekkür 118 Mesajına
  Tecrübe Puanı
  780

  Standart Cevap: Hipoteramia-Ned?r?

  alllah alllah
  Alıntı ile Cevapla Alıntı ile Cevapla Share with Facebook (0)

 6. #6
  Beter Böcek Rossi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Yaş
  35
  Mesajlar
  819
  Teşekkürler
  0
  Toplam 67 Teşekkür 43 Mesajına
  Tecrübe Puanı
  281

  Standart Cevap: Hipoteramia-Ned?r?

  iyi ?eyler de?il bunlar bo?verin
  zoru severim;imkansız zaman alır

  GTS 250
  Alıntı ile Cevapla Alıntı ile Cevapla Share with Facebook (0)

 7. #7
  135 hp (horse power) mertcan17® - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Yaş
  37
  Mesajlar
  967
  Teşekkürler
  16
  Toplam 22 Teşekkür 13 Mesajına
  Tecrübe Puanı
  645

  Standart Cevap: Hipoteramia-Ned?r?

  payla??m i?in te?ekk?rler g?zde
  MERT ÖBEKCİ (Brh+)
  GSM:05425476404
  ÇANAKKALE
  MSN:mertcan17@turkiyemotosiklet.org

  Alıntı ile Cevapla Alıntı ile Cevapla Share with Facebook (0)

 8. #8
  Ghost.... GhostRider - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Yaş
  47
  Mesajlar
  2,650
  Teşekkürler
  479
  Toplam 862 Teşekkür 422 Mesajına
  Tecrübe Puanı
  1921

  Standart Cevap: Hipoteramia-Ned?r?

  He yaw,payla??m i?in te?ekk?rler g?zde..
  Ahmet Gündoğdu
  B Rh+

  Alıntı ile Cevapla Alıntı ile Cevapla Share with Facebook (0)

 9. #9
  Emekli Vali yeni Zeytinli Moderatörü zeytin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Yaş
  40
  Mesajlar
  2,342
  Teşekkürler
  1,925
  Toplam 899 Teşekkür 536 Mesajına
  Tecrübe Puanı
  6449

  Standart Cevap: Hipoteramia-Ned?r?

  Payla??m i?in te?ekk?rler G?zde. Bence hepimizin bilmesi gereken, ciddi bir. durumdur bu.
  Zeytin
  Honda CBF 250
  _____________________

  Sevgi , Saygı , Birlik & Beraberlik bizimle olsun...
  Alıntı ile Cevapla Alıntı ile Cevapla Share with Facebook (0)

 10. #10
  135 hp (horse power) Gözde - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Yaş
  36
  Mesajlar
  569
  Teşekkürler
  0
  Toplam 1 Teşekkür 1 Mesajına
  Tecrübe Puanı
  56

  Standart Cevap: Hipoteramia-Ned?r?

  Alıntı zeytin Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Payla??m i?in te?ekk?rler G?zde. Bence hepimizin bilmesi gereken, ciddi bir. durumdur bu.
  bu yaz?lar? ilk buldugumda dogrusu okumay? usendim biraz ama sonra okudum ve iyiki okumusum
  Gözde Lazar
  Hyosung GT250R
  AB rh+
  HER GÜNÜN SON GÜNÜN OLACAKMIŞ GİBİ YAŞA ÇÜNKÜ BU GÜNLERDEN BİRİSİ SON OLACAKTIR...
  Alıntı ile Cevapla Alıntı ile Cevapla Share with Facebook (0)

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. adrenalin nedır..
  By 2 fast 4 u in forum Marka Model Sohbetleri ve 2.El vs..
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 07-08-2008, 12:19

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  
mcafe güvenli site norton güvenli site Review www.turkiyemotosiklet.org on alexa.com