1. Sayfa - Toplam 3 Sayfa var 1 2 3 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 22

Konu: Sigara yasağı Kanunu!

 1. #1
  135 hp (horse power) Gözde - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Yaş
  36
  Mesajlar
  569
  Teşekkürler
  0
  Toplam 1 Teşekkür 1 Mesajına
  Tecrübe Puanı
  56

  Standart Sigara yasa?? Kanunu!

  “T?t?n Mamullerinin Zararlar?n?n ?nlenmesine Dair Kanun”

  4207 say?l? Kanunun (07.11.1996) 5727 say?l? Kanun (03.01.2008) ile de?i?mi? hali (19.05.2008’de y?r?rl??e gird?)

  NERELERDE YASAK UYMAYANLARA UYGULAMAYANLARA

  (Cezas? / Yetkili Makam)

  2/1-a,b
  Konutlar hari?, Kamu alanlar? dahil t?m kapal? alanlarda
  KK md.39 (62 YTL)
  - (Kamu binalar?nda hari? olmak ?zere) Yasaklar?n uygulanmas? ve tedbirlerin al?nmas? ile ilgili y?k?ml?l?klerini yerine getirmeyen i?letme sorumlular?, i?letme iznini veren kurum yetkilileri taraf?ndan yaz?l? olarak uyar?l?r.

  - Bu uyar? tebli? edilir. Bu uyar?ya ra?men y?k?ml?l?klerini yerini getirmeyenlere;

  - Belediye s?n?rlar?nda =>

  Belediye Enc?meni taraf?ndan,

  - Belediye s?n?rlar? d???nda =>

  M?lki Amir taraf?ndan,

  500-5000 YTL.idari para cezas?.

  2/1-c
  Taksiler d?hil t?m toplu ta??ma ara?lar?nda

  2/1-?
  Dershanelerin, t?m Okul ?ncesi, ilk ve orta ??renim kurumlar?n?n, k?lt?r ve sosyal hizmet binalar?n?n kapal? ve a??k alanlar?nda,

  2/1-d
  ?zel hukuk ki?ilerine ait olan, lokanta, kahvehane, kafeterya, birahane gibi t?m e?lence hizmeti verilen yerlerde

  (19.07.2009 ‘da y?r?rl??e girecek)

  2/3
  Otellerde ?zel oda verilebilir.

  2/4
  A??k havada yap?lan her t?rl? spor, k?lt?r, sanat, e?lence faaliyetlerinin yap?ld??? yerlerde ve seyir yerlerinde

  2/5
  T?t?n t?ketimi i?in olu?turulan Mahsus alanlarda havaland?rma tertibat? olmak zorundad?r.

  ?ST?SNALAR

  2/2-a
  Huzurevi, ak?l hastanesi ve cezaevinde
  Mahsus alan olu?turulabilir. Bu alanlara ?ocuklar giremez.

  2/2-b
  ?ehirleraras? veya Uluslararas? Denizyolu ara?lar?n?n g?vertelerinde

  D??ER ?NLEMLER

  3/1
  T?t?n ?r?nlerinin, her ne surette olursa olsun rekl?m, tan?t?m, kampanyas? yap?lamaz.
  50.000-250.000 YTL

  TAPDK cezaya karar vermeye yetkili.

  3/3
  T?t?n firmalar?n?n ara?lar?nda t?t?n tan?t?m? uygulamas? olamaz.

  3/4
  T?t?n firmalar?, ?r?nlerini promosyon, hediye vb. ?eklinde da??tamazlar.

  3/5[color=] [/color]
  Bas?n yay?n organlar?nda ilan, rekl?m verilemez.

  3/2
  T?t?n firmalar?n?n alametleri tak?, k?yafet veya aksesuar olarak ta??namaz.
  KK md.39 (62 YTL)
  3/6
  T?m TV yay?nlar?nda t?t?n g?r?nt?lerine yer verilemez.
  Yerel yay?n i?in 1000-5000 YTL. RT?K cezay? vermeye yetkili.

  B?lgesel yay?n i?in
  5000-10.000 YTL.
  Ulusal yay?n i?in
  50.000-100.000 YTL.
  3/7
  Sa?l?k, e?itim ve ??retim, k?lt?r ve spor hizmeti verilen yerlerde sat??? yap?lamaz.
  1000 YTL.
  Belediye s?n?rlar?nda =>Belediye Enc?meni, Belediye s?n?rlar? d???nda =>Genel Kolluk taraf?ndan.

  3/8
  18 ya??ndan k???klere sat?lamaz.
  TCK md.194 (Sa?l?k i?in Tehlikeli madde temini-

  6 aydan 1 y?la kadar hapis)

  3/9
  18 ya??ndan k???kler t?t?n sat???nda ?al??t?r?lamaz.
  Mahalli M?lki Amir taraf?ndan her bir ki?i i?in
  1000 YTL.

  3/10
  Tek tek sat?lamaz.
  250 YTL.
  Belediye s?n?rlar?nda =>Belediye Zab?tas?, Belediye s?n?rlar? d???nda =>Genel Kolluk taraf?ndan.

  3/11
  Otomatik makinelerle veya internetten sat?lamaz.
  50.000-250.000 YTL
  TAPDK cezaya karar vermeye yetkili.

  3/12
  ?zmarit, paket vb at?klar ?evreye at?lamaz.
  KK md.41 (23 YTL) Belediye Zab?tas? yetkili.

  3/13
  T?t?n ?r?nleri ?ocuklar?n do?rudan ula?aca?? ve i?letme d???ndan g?r?lecek ?ekilde, ayr?ca sat?? belgesi olmaks?z?n ve belgede belirtilen yerin d???nda sat?lamaz.
  Mahalli M?lki Amir taraf?ndan her bir ki?i i?in 1000 -10.000 YTL.
  Belgesiz veya belgeli fakat yanl?? yerde sat?lanlara el konur. Al?nd??? yer ispat edilemezse M?lkiyetinin Kamuya ge?irilmesi karar? verilir.

  3/14
  T?t?n ?r?nlerine benzer ba?ka ?r?n ?retilemez, sat?lamaz.
  20.000- 100.000 YTL.
  Belediye s?n?rlar?nda =>Belediye Enc?meni

  Belediye s?n?rlar? d???nda =>

  Mahalli M?lki Amir taraf?ndan.

  4/1
  Yasak olan yerlerde, yasal d?zenleme ve cezalar? ile ilgili uyar?lar; salonlarda 10 cm. punto ile, Toplu ta??ma ara?lar?nda 3 cm.lik puntolar ile g?r?lebilecek yerlere as?l?r. T?t?n t?ketilebilecek alanlarda sa?l?k uyar?lar? as?l?r.
  Mahalli M?lki Amir taraf?ndan 1000 YTL.

  4/2
  T?t?n sat?labilecek yerlerde; “Yasal Uyar?: 18 ya??n? doldurmayanlara sigara ve di?er t?t?n ?r?nleri sat?lamaz; satanlar hakk?nda yasal i?lem yap?l?r.” Yaz?s? g?r?lebilecek yere as?l?r.

  4/3
  T?t?n ?r?nleri paketleri ?zerindeki Uyar?c? yaz?lar?n olmak zorundad?r.
  Her biri i?in mal?n piyasa de?eri kadar. Bu ceza da 250.000 YTL den az olamaz.
  TAPDK

  taraf?ndan

  4/4
  4/3 deki bilgiler eksik, yanl??, aldat?c? olamaz.

  4/6
  T?t?n firmalar?, istenilen bilgileri 15 g?n i?inde Sa?l?k Bakanl???na ve TAPDK’ya vermek zorundad?r.
  50.000-100.000 YTL.

  4/7
  T?m TV ve Radyolar ayda en az 90 dakika zararlar? konusunda yay?n yapmak zorundad?r. Yay?nlar 08.00-22.00 saatleri aras?nda olmal?d?r. Bunlar?n da asgari 30 dakikas? 17.00-22.00 saatleri aras?nda olmal?d?r.
  Yerel yay?n i?in
  1000-5000 YTL. RT?K ceza vermeye yetkili.

  B?lgesel yay?n i?in
  5000-10.000 YTL.

  Ulusal yay?n i?in
  50.000-250.000 YTL.

  Radyolar i?in 1/10 ceza uygulan?r.

  4/15
  Bu kanunla kendilerine y?klenen g?revlerini yapmayan memurlar ve di?er kamu g?revlileri hakk?nda CEZA HUKUKU sorumlulu?u sakl? kalmak kayd?yla, tabi olduklar? D?S?PL?N H?K?MLER? uygulan?r.

  KABAHATLER KANUNU (KK)  T?t?n mamullerinin t?ketilmesi

  MADDE 39.- (1) Kamu hizmet binalar?n?n kapal? alanlar?nda t?t?n mamul? t?keten ki?iye, ilgili idar? birim amirinin yetkili k?ld??? kamu g?revlileri taraf?ndan elli T?rk Liras? idar? para cezas? verilir. Bu f?kra h?km?, t?t?n mamul? t?ketilmesine tahsis edilen alanlarda uygulanmaz.

  (2) Toplu ta??ma ara?lar?nda t?t?n mamul? t?keten ki?iye, elli T?rk Liras? idar? para cezas? verilir. Kabahatin ?zel hukuk ki?ileri taraf?ndan i?letilen toplu ta??ma ara?lar?nda i?lenmesi halinde bu ceza ilk ba?vurulan kolluk birim yetkilileri taraf?ndan verilir. Kamuya ait toplu ta??ma ara?lar?nda i?lenmesi halinde idar? para cezas? verme yetkisi bak?m?ndan birinci f?kra h?km? uygulan?r.

  (3) ?zel hukuk ki?ilerine ait olan ve herkesin girebilece?i binalar?n kapal? alanlar?nda, t?t?n mamullerinin t?ketilemeyece?ini belirtir a??k bir i?arete yer verilmesine ra?men, bu yasa?a ayk?r? hareket eden ki?iye, elli T?rk Liras? idar? para cezas? verilir. Bu ceza, ?ik?yet ?zerine en yak?n kolluk birimi yetkililerince verilir.

  (62 YTL./2008 y?l? i?in)


  ?evreyi kirletme

  MADDE 41 .- (1) Evsel at?k ve art?klar?, bunlar?n toplanmas?na veya depolanmas?na ?zg? yerler d???na atan ki?iye, yirmi T?rk Liras? idar? para cezas? verilir. Bireysel at?k ve art?klar?n at?lmas? halinde de bu f?kra h?km? uygulan?r. ..

  (7) Bu kabahatler dolay?s?yla idar? para cezas?na belediye zab?ta g?revlileri karar verir.

  (8) Bu kabahatler dolay?s?yla meydana gelen kirlili?in ki?i taraf?ndan derhal giderilmesi halinde idar? para cezas?na karar verilmeyebilir.

  (23 YTL./2008 y?l? i?in)
  Gözde Lazar
  Hyosung GT250R
  AB rh+
  HER GÜNÜN SON GÜNÜN OLACAKMIŞ GİBİ YAŞA ÇÜNKÜ BU GÜNLERDEN BİRİSİ SON OLACAKTIR...
  Alıntı ile Cevapla Alıntı ile Cevapla Share with Facebook (0)

 2. #2
  Reisss (Kawa500) Uğur Digan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Yaş
  46
  Mesajlar
  3,172
  Teşekkürler
  1,434
  Toplam 1,328 Teşekkür 603 Mesajına
  Tecrübe Puanı
  10000

  Standart Cevap: Sigara yasa?? Kanunu!

  yaa ben kendi i?yerimde i?ti?im zaman bana cezay? kim verecek...okuyorum okuyorum bir ?ey anlamad?m....lokantalarda falan 1 sene ertelenmi?....i? yerleri i?in a??klay?c? bilgisi olan varm??.....
  UĞUR DİGAN
  0 534 588 64 44
  Motor olsun çamurdan olsun
  ugurdigan@turkiyemotosiklet.org
  Alıntı ile Cevapla Alıntı ile Cevapla Share with Facebook (0)

 3. #3
  Ghost.... GhostRider - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Yaş
  47
  Mesajlar
  2,650
  Teşekkürler
  479
  Toplam 862 Teşekkür 422 Mesajına
  Tecrübe Puanı
  1921

  Standart Cevap: Sigara yasa?? Kanunu!

  Alıntı kawa500 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  yaa ben kendi i?yerimde i?ti?im zaman bana cezay? kim verecek...okuyorum okuyorum bir ?ey anlamad?m....lokantalarda falan 1 sene ertelenmi?....i? yerleri i?in a??klay?c? bilgisi olan varm??.....


  ??k kap?n?n ?n?nde i?iver sende,erimez bi yerin merak etme hehehehe...
  Ahmet Gündoğdu
  B Rh+

  Alıntı ile Cevapla Alıntı ile Cevapla Share with Facebook (0)

 4. #4
  Reisss (Kawa500) Uğur Digan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Yaş
  46
  Mesajlar
  3,172
  Teşekkürler
  1,434
  Toplam 1,328 Teşekkür 603 Mesajına
  Tecrübe Puanı
  10000

  Standart Cevap: Sigara yasa?? Kanunu!

  Alıntı GhostRider Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  ??k kap?n?n ?n?nde i?iver sende,erimez bi yerin merak etme hehehehe...
  Ahmet dede a??klay?c? bilgi i?in ?ok te?ekk?rlerrr....
  UĞUR DİGAN
  0 534 588 64 44
  Motor olsun çamurdan olsun
  ugurdigan@turkiyemotosiklet.org
  Alıntı ile Cevapla Alıntı ile Cevapla Share with Facebook (0)

 5. #5
  Mareşal :)) Popcorn - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar
  1,549
  Teşekkürler
  2,098
  Toplam 371 Teşekkür 219 Mesajına
  Tecrübe Puanı
  956

  Standart Cevap: Sigara yasa?? Kanunu!

  U?ur abi sen i? Y?ksel kessin sana cezay? hehehe
  Barış ADALI// msn :barisadali17@hotmail.com
  05444171736
  0 RH + ÇANAKKALE
  Alıntı ile Cevapla Alıntı ile Cevapla Share with Facebook (0)

 6. #6
  Beter Böcek Rossi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Yaş
  35
  Mesajlar
  819
  Teşekkürler
  0
  Toplam 67 Teşekkür 43 Mesajına
  Tecrübe Puanı
  281

  Standart Cevap: Sigara yasa?? Kanunu!

  Alıntı Popcorn Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  U?ur abi sen i? Y?ksel kessin sana cezay? hehehe
  ben i?erken de u?ur abin bana keser cezay?.?le b?t?n g?n birbirimize ceza keser dururuz
  zoru severim;imkansız zaman alır

  GTS 250
  Alıntı ile Cevapla Alıntı ile Cevapla Share with Facebook (0)

 7. #7
  BaBaCaN CanPişkin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Yaş
  39
  Mesajlar
  1,627
  Blog Girişleri
  3
  Teşekkürler
  98
  Toplam 218 Teşekkür 118 Mesajına
  Tecrübe Puanı
  780

  Standart Cevap: Sigara yasa?? Kanunu!

  digan abiiiiii teoriye bak
  ??EL?M G?ZELLE?EL?MMM
  Alıntı ile Cevapla Alıntı ile Cevapla Share with Facebook (0)

 8. #8
  Mareşal :)) Popcorn - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar
  1,549
  Teşekkürler
  2,098
  Toplam 371 Teşekkür 219 Mesajına
  Tecrübe Puanı
  956

  Standart Cevap: Sigara yasa?? Kanunu!

  Alıntı Rossi Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  ben i?erken de u?ur abin bana keser cezay?.?le b?t?n g?n birbirimize ceza keser dururuz
  ay?s?n arada de?i?iklik olsun die bende gelir keserim bir ceza yaw hehehe
  Barış ADALI// msn :barisadali17@hotmail.com
  05444171736
  0 RH + ÇANAKKALE
  Alıntı ile Cevapla Alıntı ile Cevapla Share with Facebook (0)

 9. #9
  135 hp (horse power) Gözde - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Yaş
  36
  Mesajlar
  569
  Teşekkürler
  0
  Toplam 1 Teşekkür 1 Mesajına
  Tecrübe Puanı
  56

  Standart Cevap: Sigara yasa?? Kanunu!

  ya siz sigara icin zab?ta filan birleri gel?rse ceza kesmek icin c?kar?n d?sar? kapal? deyin nolacak
  Gözde Lazar
  Hyosung GT250R
  AB rh+
  HER GÜNÜN SON GÜNÜN OLACAKMIŞ GİBİ YAŞA ÇÜNKÜ BU GÜNLERDEN BİRİSİ SON OLACAKTIR...
  Alıntı ile Cevapla Alıntı ile Cevapla Share with Facebook (0)

 10. #10
  Beter Böcek Rossi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Yaş
  35
  Mesajlar
  819
  Teşekkürler
  0
  Toplam 67 Teşekkür 43 Mesajına
  Tecrübe Puanı
  281

  Standart Cevap: Sigara yasa?? Kanunu!

  Alıntı Popcorn Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  ay?s?n arada de?i?iklik olsun die bende gelir keserim bir ceza yaw hehehe
  olur bar???m neden olmas?n
  zoru severim;imkansız zaman alır

  GTS 250
  Alıntı ile Cevapla Alıntı ile Cevapla Share with Facebook (0)

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Sigara İçerken Yakalanan Çocukla-Ebeveyn Dİyalogları
  By ruzgar2can in forum Genel SOHBET ve Videolar.
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 02-05-2009, 23:51
 2. 2918 sayılı trafik kanunu
  By yase in forum Marka Model Sohbetleri ve 2.El vs..
  Cevaplar: 16
  Son Mesaj: 15-01-2009, 13:41
 3. Sigara paketi üzerine yazılması gereken yazılar
  By ruzgar2can in forum Komik videolar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 18-11-2008, 22:00
 4. sigara içenler dikkat !!!!! BAKIN LUTFEN..
  By 2 fast 4 u in forum Marka Model Sohbetleri ve 2.El vs..
  Cevaplar: 10
  Son Mesaj: 15-10-2008, 14:28

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  
mcafe güvenli site norton güvenli site Review www.turkiyemotosiklet.org on alexa.com