Hayabusa hakk?nda t?yolar I

Hayabusa'larda sol grenaj?n alt taraf?nda d?? taraftan da gor?lebilen radyator su kab?nda zamanla tortu birikir.

Bu tortu devridaim'i zamanla artarak engelleyece?i i?in makinan?z?n so?utulmas?na zorluk ??kart?r.

Biriken tortuyu mutlaka d?zenli olarak servisinize temizletiniz...


Hayabusa hakk?nda T?yolar II

?yi performans i?in tonlarca modifikasyon yapanlar?n mutlaka ya? ve yakit pompas?n? da modifiye etmeleri veya de?i?tirmeleri gerekir.

?yi ya?lama yapmayan makina bozulmaya mahkumdur.

?yi yak?t beslemesi yapmayan makina ise ger?ekle?tirilen modifikasyonlar?n hakk?n? veremez. Daha y?ksek bas?n?l? bir pompa ve bununla uyumlu bir yak?t reg?lat?r?ne ihtiya? duyulur...Hayabusa hakk?nda T?yolar III

Hayabusa'lar 43 dereceden fazla yana yatarsa yak?t beslemesi kesilir. Tip Over Switch (TOS) e?imi tespit ederek ECU'ya sinyal g?nderir ve motorun d??t???n? zannederek yak?t beslemesini keser. TOS eskiden Gsxr600'lerde daha hassast?. Yar??larda sorun ??kartt??? i?in bir ?ok yar???? taraf?ndan silikonla yap??t?r?larak iptal edilmi?tir. Bu arada Hayabusa Gsxr-600'lere g?re oldukca geni? oldu?u i?in virajlarda TOS ile motoru stop ettirmek ?ok m?mk?n g?r?nm?yor...


Hayabusa hakk?nda T?yolar IV

Hayabusa hem aerodinamik, hem de elektronik olarak kadran?nda g?sterdi?i son h?za uygun bir makinad?r.

Neredeyse t?m racing motosikletlerde kadranda inan?lmaz rakamlar olsa da 200-250 civarinda ?o?undan de?i?ik tepkiler al?rs?n?z. Hayabusa ise h?zland?k?a kendine gelir. Di?er motorlar?n aksine, g?ven verir.

Bunun altina m?kemmel s?rt?nme katsay?s?, aerodinamik yap?s?, g??l? motoru, kuvvetli bir ?asi ve elektronik alpyapisi yatar.

Bu b?l?m?n t?yolari Hayabusa'nin elektronik sistemleri ile ilgili.

Hayabusa'da bulunan temel sens?rler;

IAP (Intake Air Pressure) Sens?r

CKP (Crankshaft Position) Sens?r

TP (Throttle Position) Sens?r'? d?r.

IAP sensoru ram air olarak tabir edilen ?n taraftaki iki hava al???ndan filtre'ye do?ru al?nan havan?n bas?nc?n? ?l?er.

CKP krank'in, TP ise gaz kolunun hangi konumda oldu?unun bilgisini ECU'ya g?nderir.

Soz konusu sens?rler Elektronik Kontrol'da karar mekanizmasi i?in gerekli verileri anl?k olarak beyne gonderir. Elektronik Kontrol yani i?lemcinin h?z? ne kadar y?ksek ise anl?k de?i?imlere motorun verece?i tepki o kadar olumlu olur. ECM denilen beyin yak?t enjeksiyonunu kontrol ederek, ne zaman hangi miktarda yak?t g?nderilmesi gerekti?ine karar verir.

Yak?t, s?ras?yla yak?t deposu, yak?t pompas?, yak?t filtresi, besleme hortumu, yak?t bas?n? d?zenleyicisi aracili?i ile enjekt?rlere ula??p ?nceden belirlenmi? miktar ve s?rede p?sk?rt?l?rler. Yukar?da bahsedilen 3 sens?r?n d???nda beyne giden bilgiler aras?nda; atmosferik basinc, so?utma suyu ?s?s?, hava filtresi i?indeki hava ?s?s?, ak?'deki voltaj, motor devri, gaz kolunun acili? h?z? vard?r.

T?m bu bilgiler zincir gibidir. Herhangi bir aksakl?k, zincirdeki zayif halka gibi hedefledi?iniz verimi alir goturur hatta varolan? azalt?r...


Hayabusa hakk?nda T?yolar V


Hayabusa ile drag yar?slar?na kat?lmak gibi bir plan?n?z varsa di?erlerini ge?ebilmek i?in basit fizik bilgisine sahip olmak ve elektronik aksami tanimak ?artt?r.

Art?k herkes motoruna modifikasyon yap?yor. Power Commander, hava filtresi, iridyum buji vesaire.

Drag'da farki yaratan ise motorun genelinden ziyade, d?nen aksam?n hafifletilmesidir.

D?nen aksamdan kast edilen; jant, zincir, ?n/arka di?li, gerekirse daha ince ?n lastik'dir...

Drag'daki esas fark? yaratan ise atmosferik bas?n? ve hava ?s?s?ndak? de?i?imlerin hava/yak?t kar???m?n? etkilemesi ve performans? d???rmesidir. Nisan ay?nda ?zmir'deki bir yar??taki ayarlar ile A?ustos ay?nda Istanbul Hezarfen'deki bir yar??'?n ayarlar? birbirinden farklidir. Buradaki ince ayarlar? yapabilmek icin ya her seferinde bir dinamometre'ye veya en kolayi Power Commander'in Wide Band'ine ihtiyac vardir.Son olarak drag'dan ?nce mutlaka ak?'deki voltaj ?l??lmeli, drag esnas?nda far mutlaka kapali olmal?d?r...Hayabusa hakk?nda T?yolar VIYeterli yak?t alamayan motor iyi performans g?steremez..

Hayabusa'da performans?n suyunu ??kart?yorsan?z yak?t filtreleri ile ilgilenmeniz gerekir...

a) yak?t filtrelerini d?zenli olarak de?i?tirin...

b) alternatif olarak baz? yak?t filtrelerini by-pass edip iptal etme y?n?ne gidebilirsiniz.?u anda yanl?? saym?yorsam Hayabusa'da en az 5-6 tane yak?t filtresi var.

Bunlar kirlendi?i zaman ECU her ne kadar kafi miktarda benzin g?ndermek icin sinyal versede, g?nderilen benzin filtredeki t?kan?kl?k sebebiyle do?ru zaman ve miktarda motora ula?amayabilir...Not: Bu modifikasyonu ger?ekle?tirmeden ?nce ?lkemizdeki yak?t kalitesini de g?z ?n?ne al?n...

Al?nt?: Cenk Esener