Hep motosiklet kullan?c?lar? i?in derler , g?r?nm?yorsun , o y?zden m?mk?n oldu?u kadar renkli giyin , uzun farlar?n? hep a??k tut ... vs vs , asl?nda trafikte g?r?nmeyen ta??tlardan ?ok g?r?nmeyen tehlikeler var , bu konu ba?l??? alt?nda g?r?nmeyen bu tehlikeleri yazal?m , sizlerde tecr?belerinizle l?tfen konuya katk?da bulunun , yeni ba?layan s?r?c?leri de bilgilendirmi? olal?m


* ?zellikle eski model yolcu otob?s yan bagaj kapaklar? , bir anda a??labiliyor , dikkat !
* Kask?n a??k olan b?l?m? varsa oradan i?eri girebilecek u?an canl? ve cans?z cisimler .
* Y?k ta??yan bir ara?tan d??ebilen y?k .
* Hacimli a??r ara?lar? sollarken ya?anan sert r?zgar etkisi .
* Ticari ta??tlar?n yolcu alma kayg?s?yla aynalar?na bakmadan bir anda ?erit de?i?tirmeleri .
* Herhangi bir arac?n arkas?nda giderken arac?n arka aynas?na bakmadan bir anda sert fren yapmas? .
* Uzaktan ?ok k???k g?r?n? yak?nla?t?k?a olduk?a b?y?k oldu?unu fark etti?iniz yoldaki yar?klar ve ?ukurlar .
* Duran ta??tlar?n yan?ndan ge?erken ta??t?n kap?s?n?n bir anda a??lmas? .
* Ana yolda giderken tali yoldan bir anda ?n?n?ze ??kan acemi s?r?c?ler .
* Otob?s yada minib?slerin durma esnas?nda ?n?nden cadde f?rlayabilecek yayalara dikkat !
* K?pr? , t?nel gibi yerlerin giri? ve ??k??lar?nda yerel halk?n ?ocuklar?n?n yapt?klar? e??ek ?akalar? , ta? ba?l? ip sark?tma gibi ...
* Ta??tlar?n arkas?nda ?ok yak?n durdu?unuz zaman ta??t?n bir anda sizi g?rmeden geri gitmeye ba?lamas? ve size vurmas? .
* Belediye'nin ?imleri sulamak i?in kulland??? fiskiyelerin sular? asfalt? kayganla?t?r?yor , buradan ge?erkende dikkat !
* Aniden ?n?n?ze f?rlayabilecek bir hayvan .
* Seyir esnas?nda ?evrenizdeki ara?lardan at?lacak bir?ey size denge s?k?nt?s? ya?atabilir , me?rubat kutusu gibi .
* Merakl? otomobil s?r?c?leri , baz? s?r?c?ler makinan?z? incelemek i?in size haddinden fazla yakla??yor !
* Otopark giri?lerindeki bariyerler , sens?rleri bazen motosikletleri alg?layam?yor , ?st?n?ze kapanabilir dikkat !
* Kal?n yol ?izgileri zaman zaman dengenizi bozabilir dikkat !
* Mazgallar?n zaman zaman yolla kot farklar? oluyor , bu da dengenizi bozabilir , dikkat !
* Asfalt yenilenmesi i?in t?rmalanm?? eski asfaltlara dikkat !
* Motosikletinizdeki bir par?a k?r?larak yada yerinden ??karak ciddi bir kazaya sebep olabilir , bu nedenle periodik bak?mlar?n?z? d?zenli yapt?r?n
* Kabak lastiklere dikkat ! Km.'ye bakmadan en ge? 24 ay i?inde lastik yenileme yap?n .
* Gece s?r??lerinde motosikletiniz iyice g?r?nmez olur , gece s?r??lerine dikkat . Gece risk ?ok artar .
* Ya???l? havalarda zaten ?ok az noktadan tutunan motosiklet i?in yol tam bir kabus olabilir , kaza riski ?ok artar , zorunlu olmad?k?a ya?murdan ka??n?n .
* A??r? yorgun olmak , d???nceli olmak , s?r?? s?ras?nda dikkatin kaybolmas?na neden olabilir , dikkat !
* Sollarken sadece ayna ile yetinmeyin muhakkak ba??n?zla kontrol yap?n , ?l? noktan?zda bir ta??t olabilir , dikkat !
* Her 15 sn.'de bir muhakkak b?t?n aynalar?n?z? kontrol edin , trafikte hangi noktada oldu?unuzu yukar?dan bir helikopterle izliyormu? gibi aynalar?n?zdan takip edin .