Gaz?n Kontrol?…

1. Gaz kontrol? motosiklet kullanman?n en ?nemli k?s?mlar?ndan biridir. Vites de?i?imi ve frenle beraber gaz kontrol? bu operasyonu yumu?ak ve birbirine insicamla ba?l? hareketler ?eklinde bir b?t?n yapar.

Gaz kullan?m? zay?f bir s?r?c?y? 2 kilometreden ay?rt edersiniz. Motorlar? sars?l?r, bedenleri her gaz veri?te ileri geri at?l?mlar yapar ve arkalar?nda yolcu varsa kafalar bir senfonik bir harmoniyle birbirine ?arpar.

Do?ru gaz verme tekni?ini ??renmek demek sa? bile?inizle temasa ge?mek, elinizin ve parmaklar?n?z?n harekete ge?mesi i?in verdi?iniz ilk hareketin yumu?akla?t?r?lmas? ve ?ok hassas bir ?n ve arka yol tutunmas?n?n geli?tirmeye ?al???lmas?d?r. Her durumda gaz?n do?ru kontrol edilmesini ??renmek ?ok yetenek daha da fazlas? ?ok ?al??ma gerektirir. Sonucunda s?r???n?z daha yumu?ayarak ak?c?la?acak ve sizdeki kendinize g?ven duygusunu art?racakt?r.


2. S?r?? her kademesinde tam bir gaz kontrol? gereklidir; gaz vermede, gaz kesmede ve gaz? kapat?p frenlemeye ge?mede ve tekrar freni b?rak?p gaz? r?lanti den al?p ivlendirmeye ge?mede. Frenleri b?rak?p gazlamaya ba?lamak kritik bir and?r ??nk? o anda motor yatmaya ba?lar. ?ayet frenler s?k?l? viraja giriyorsan?z(pist iz fren tekni?i) bu i?lem siz maksimum yat?? a??s?na yak?nken olur.

D?n?? yaparken bir ?ok ?ey olu?maktad?r. Bu y?zden kumanda aletleriyle yumu?ak, ak?c? olmak/kullanmak zordur. Motora do?al bir tarzda oturun, ellerinize, bileklerinize fazla bask? yapmay?n. Davran??lar?n?z?n yumu?ak olmas? i?in anahtar, her hareketi temkinli ve kontroll? yapman?zd?r. Frenleri b?rak?n ve gaz? anl?k bir bilek hareketiyle kavray?n?z. Frenden gaza ge?i? hareketini son derece m?kemmel ve adeta ak?lla safhalar? takip edilemez bir ak?c?l??a kavu?turana kadar pratik yap?n?z. Gaz verme i?lemini devreye soktu?unuzda, arka tekerin size ne s?yledi?ini dinleyin. Ne kadar yat?? a??s? kullan?yorsunuz? Ne kadar yol tutunma g?c? kald??


3. Frenleri b?rakt?n?z ve gaz? r?lantiden gazlama ivmesini ba?latma noktas?na getirdiniz, motor maksimum yat?? a??s?nda s?rate g?re devri art?c? gaz vermek i?in bekliyorsunuz. ??te gaz kontrol?n?n en ?nemli oldu?u an bu and?r. En iyi yol yar????lar? dahil bu noktada gaz?n kontrols?z sert kullan?m?n?n high-side kaza demek oldu?unu bilirler.

Bunun ?al??ma dinami?i ??yledir: Lasti?in belli bir tutunma g?c? vard?r. Bu yar?? lastiklerinde 1.2G ve normal cadde lastiklerinde 1G dir. Formula 1 de bu 4Gdir. 1.2G g?? 50 derece yat?? a??s?na 1G g?? ise 45 derece yat?? a??s?na kadar yol ?artlar? uygunsa tutunabilir demektir. D?n??teki tutunma ile gazlarkenki tutunma g??leri biri di?erinin aleyhinde olarak ?al???r. Bunun anlam? birisi i?in di?erinden feda etmek demektir. Yere temas halkas? yat?? a??s? artt?k?a azal?r. Lasti?in d?? kenarlar?n?n ?ap? ortaya g?re k???kt?r. Yatt?k?a yanlar bast??? i?in halka do?al olarak k???lmektedir. Bu sebeple sert viraj d?n??lerinde lasti?in tutma kapasitesinin ?o?u yat?? a??s? ile ba? etmekle me?guld?r. Bu durumda lasti?e gazlamay? da eklerseniz kayabilir yada kaza yapabilirsiniz.


4. Bu ikileme ??z?m ?a??rmayan kontroll? bir el ve gaz ivmesini ba?lat?c? devire ge?meden evvel motorun dik konuma do?ru kald?r?lmaya ba?lanm?? olmas?d?r. Azalan yat?? a??s? size daha b?y?k bir temas halkas?nda gazlama imkan?n? sa?layacakt?r. Daha b?y?k yola temas halkas? daha fazla yol tutumu ve daha dengede olmak demektir. Bu arada arka tekerin ne yapt???n? hissetmeyi unutmay?n?z. T?m ayarlamalar?n?z? sa? elinizin ak?c?, kontroll? ve nispeten k???k aral?klarla hareketleri ile yap?n?z.


Pazar gezmesinde yada ya?murda s?r?? yap?yor olabilirsiniz, gaz konusunda, gaz kontrol? konusundaki derin kontrol duygunuz motorun kapasitesini daha iyi alg?laman?za imkan verecektir. Sa? bilekle yap?lan yumu?ak, ak?c? hareketler etkili bir fren yapmak, vites de?i?tirmek ve y?nlendirmekle beraber y?r?r. Bu yeteneklerinizin ba?ar?l? bir ?ekilde birle?tirilmesi s?r??ten zevk alman?z? art?raca?? gibi kendinize olan g?veninizi de sa?lamla?t?racakt?r.