*Motoru park ettikten sonra konta?? kapatt???m?za emin olup anahtar? yan?m?za almay? unutmayal?m.
*Asla ama ASLA 2 araba aras?na pak etmeyelim..(Adamlar geri geri giderken ?zerine ??k?p ezmekte sak?nca g?rm?yorlar ??nk?
*Ayak ?ak?'n? a??p a?mad???m?za ?ok ama ?ok dikkat etmeliyiz
*aya?? a?al?m yoksa baca??n?z alt?nda kal?yor
*Kask?m?z? da alal?m yan?m?za
*Yoku? da park etmek gerekiyorsa motorun arkas?n? a?a??ya bakar durumda park edelim.?n taraf? a?a??da olursa birinin debriyaj? s?kmas? sonucu motor d??ebilir
*Motoru arka tekerlek kald?r?ma gelecek ?ekilde b?rak?n. B?ylelikle otomatik olarak yoku? yukar? park etmi? olursunuz. (Asfaltta su i?in verilen meyil daima kald?r?ma do?rudur) Ve motoru geri geri yola ??kartman?z gerekmez. Bu hem zor, hem gelen trafi?i kasktan dolay? kontrol edemedi?iniz i?in tehlikelidir
*park edilen zemin yumu?ak ise (toprak, ?amur vs.)ayakl???n alt?na sert bir cisim koyal?m ki ayakl?k yumu?ak zemine g?m?l?p motor devrilmesin
*?ocuk parklar?ndan uzak bir yerde olmas?na dikkat edelim
*Sulu yerlere b?rakmay?n?z motorunuzun kirlenmesini istemiyorsan?z
*?al?nmamas? i?in bilhassa gece; ayd?nl?k ve kalabal?k yerlere park edin. Direk veya sokak lambas? etraf?nda yer bulursan?z motorunuzu bu yekparelere ba?lay?n
*Disk kilidinizi her zaman ?n lasti?inize tak?n. 2-3 saatten uzun kalacaksan?z ?zerine branda ?ekin.
*Brandan?z eski p?sk? olsun ki alt?ndaki arac?n ne oldu?unu merak edip, sanc? yaratacak s?t? bozuklar olabilir.
*Ayr?ca y?r?y?? yollar? ?zerine park etmeyin ki her gelen ge?en bir kere ellemesin
*E?er branda ?rtecekseniz ani r?zgar durumlar?nda motoru yerde bulmaman?z i?in brandan?n ?zerinden de bir ip yada ba?lama lasti?i dolayal?m ki yelken etkisi yap?p motoru al a?a?? etmesin
*Ayr?ca dik yoku? veya e?imli bir yerde motoru d?nd?remeyece?iniz bir yerde ise kafadan girip park etmeyelim. Motor a??rsa geri geri ittirmek m?mk?n olmayabilir.
*Kilidi olmayan deri ?anta vb varsa i?inde ?nemli bir ?ey b?rakmay?n
*Unutkansan?z disk kilidinden manete uzanan fosforlu kordonlardan alin, asfaltta tan??may?n,
*Motordan indikten sonra ayakl???n sa?lam bas?p basmad???n? kesinlikle kontrol edin
*Ben al??kanl?k halinde mutlaka benzin vanas?n? kapat?r?m
*Dengesiz bir yede iseniz ve motorunuzda orta sehpa varsa bunu kullanmay?n?z daha g?venli olan an aya?a motorunuzu dayay?n
*Uzun bir sure bir yerde b?rakacaksan?z a??kta, ?zerine ?rt?s?n? ?rtmeyi unutmay?n, ?ok g?ne?in alt?nda veya ya?murda inan?n ?ok ise yar?yor
*?nce motoru stop ederken "acil motor stop" d??mesi ile edin. ??nk? bu d??meyi kullanmak e?er ger?ekten acil bir ?ey olursa akl?n?za bile gelmez. Al??kanl?k edinirseniz, ger?ekten acil bir durumda (motoru devirmek gibi) otomatik olarak motoru kapat?rsan?z, hi? anahtarla u?ra?madan ve elinizi elcikten ay?rmadan...
*Park etmeden ?nce motordan inerken yolcunuza dikkat edin egzoz dan kendini korusun
*Gidonu daima sola tam donuk ve kilitli olarak b?rak?n.
*Motoru stop ettikten sonra viteste b?rakt???m?z zaman 3-4 cm bir bo?luk olur. E?er e?imli bir yerde park ettiysek bu bo?lu?u almadan yan ayak ?zerine motoru almayal?m
*Disk kilidiniz varsa daima park yerinden geri geri ??kacak ?ekilde park edin. Kilidi unutup gazlama tehlikesinden kurtulursunuz.
*direksiyonu her aman kilitli b?rak?n ki siz g?rmeden motoru ileri geri yapmas?nlar
*Erik, vi?ne gibi meyve a?a?lar?n?n alt?na park etmeyin. Motorunuz re?ine ile kaplanabilir
*Motorunuzu mutlaka g?rebilece?iniz bir yere koyun. Bir cafe yada bir restourandaysan?z imkan?n?z varsa motoru g?rebilece?iniz yere koyun..
*Dikkat edilmesi gereken baz? semtler,sokaklar muhitler vard?r..Burada park etmek zorundaysan?z o sokakta motorla insanlar? rahats?z eden hareketler yapmadan ilerleyip sessiz bir bi?imde park edin..yani motoru ba??rt?p halk deyimiyle artistlik yapmay?n..Yaparsan?z motorunuzu ?izip zarar verirler..
*Iss?z bir yerde park yapacaksan?z bir a??k markete girin ve adamdan ufakta olsa bir al??veri? yap?p gayet s?cak kanl? davran?n ve paray? ?derken..
"abi motor d??ar?da g?z kulak olursan sevinirim" falan deyin..??e yar?yor..Bizzat denedim..
*Ka??t m?knat?slardan (2 mm kal?nl???nda ?st?ne ispirtolu kalemle yaz? yaz?labilen ?ok ince m?knat?slar) al?n ve ?st?ne cep numaran?z? yaz?n. Motosikletinizi b?rakt???n?zda bu m?knat?s? deponun ?st?ne koyun. Siz yan?nda yokken motosikletinizi omuzlay?p kald?rmak isteyen cahiller en az?ndan numaray? g?rd???nde bir ihtimal de olsa sizi ararlar ve motosikletinizi oradan ?ekmenizi isteyebilirler.
*E?er motorunuzu otoparkta otomobillerin aras?na park ederseniz, park i?in ayr?lm?? yerin taa g?t?r?p en dibine park etmeyin. Parka girmek i?in h?zl? gelen otomobil, orada motoru g?rmez ve arkadan ?arpar. Motorun k??? yada burnu yandan gelen ara?larca g?r?lecek ?ekilde ve tam ortaya b?rak?n. ?ok kenara b?rak?rsan?z, uyan?k otomobilci sizi s?k??t?r?r araya ??kamazs?n?z.