Gsterilen sonular: 1 ile 2 ve 2

Konu: 90 Sr Tavsiyesi !!!

 1. #1
  135 hp (horse power) BaSSaR - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  yelik tarihi
  Apr 2008
  Ya
  29
  Mesajlar
  160
  Teekkrler
  0
  Toplam 0 Teekkr 0 Mesajna
  Tecrbe Puan
  70

  Standart 90 S?r?? Tavsiyesi !!!

  1. Motoru sadece g?ne?li Pazar g?nleri kullanmay?n. S?r?? kontrol?n?z? art?rmak istiyorsan?z, m?mk?n oldu?unca s?k motor kullanmal?s?n?z. Mat Oxley, TT s?r?c?s?.
  2. ?o?u s?r?c? motora biner, debriyaj? b?rak?r ve gaz? a?ar. Fakat evden i?e gidi? geli? temel becerileri kazanmak i?in ideal zamand?r. Trafik ???klar?nda beklerken debriyaj-gaz dengesini tekrar- tekrar ?al???n. Simon Pavey, Dakar yar??c?s? ve off-road e?iticisi.
  3. M?kemmel U d?n??? i?in, a??rl???n?z? d?n???n d???na verin (sa?a d?n??te sola e?ilin ve selede sola kay?n). Bu motorun dengesini sa?lar ve d?n??? kolayla?t?r?r. Adam Davies, okuyucu.
  4. A??k viraj d?n???nde frene ihtiya? yoktur. Sadece gaz? kapat?n, kontrol?n tam oldu?undan emin olun. Gaz kesilince motor viraj?n i?ine y?nelir, yaln?z ?ok erken yap?l?rsa ideal ?izginin d???na ??kars?n?z ve daha da yava?lars?n?z. Andy Morrison, s?r?? e?iticisi.
  5. Motorunuzun farkl? viteslere olan reaksiyonunu ??renin. Bu ?ekilde bir olay oldu?unda yanl?? viteste yakalanmazs?n?z. Phillip Gordon, okuyucu.
  6. Motor devrini devir s?n?r?n?n ?st yar?s?nda tutmaktan ?ekinmeyiniz. B?ylece k???k el hareketine motor h?zla cevap verebilecektir. Ara?lar? daha kolay ge?ebilir, yak?t ekonomisi sa?lar ve motor ile ilgilenmedi?iniz i?in nereye gitti?inize daha iyi odaklanabilirsiniz. Mike Armitage, Bike yol deneyicisi.
  7. Vitesi motorun en y?ksek torkuna yak?n zamanda de?i?tiriniz. Debriyajs?z vites de?i?tirme, sars?nt?s?z s?r?? sa?lar. Fakat burada zamanlama anahtar noktad?r. Gaz? anl?k kapat?n, vitesi y?kseltin ve b?ylece s?radaki di?li kolayca yerine yerle?ir. Bu i?lem b?t?n viteslerde ge?erlidir ve motora zarar vermez. Damon I'Anson, s?r?? e?iticisi.
  8. Farkl? y?zeylerde arka freni kilitlemeye ?al??mak teker kavramas?n?n kullan?labilir bir g?stergesidir. Bu i?lem s?kl?kla ve farkl? ko?ullarda denenerek fren g?c?n? ne kadar oldu?unu alg?layarak yap?lmal?d?r. Islak zeminde teker kilitlenmesi kavram?n?n olmad???n?n g?stermek i?in gerekli de?ildir, a??rl?k transferinin nas?l ?al??t???n? g?sterir. Jeremy Waterman, okuyucu.
  9. Yumu?ak bir yava?lama i?in frenle beraber gaz? kapat?n. Fren i?in iki parma??n?z? kullan?n, ayn? anda gaz? kontrol etmelisiniz. Fay Graham, okuyucu.
  10. Motor kontrol?nde ak?c? olmaktan vazge?meyiniz. Her vites de?i?iminde, her gaz hareketinde, her frende temel ama? s?reklilik ve kesintisiz olmakt?r. Som bal???n?n y?zmesi gibi s?r?? sizi gidece?iniz yere g?t?r?r. Rupert Paul, teknisyen gurusu.
  11. Virajlarda ayakl???n yere de?di?ini fark ederseniz pozisyonunuzu bir ?nceki a??ya g?re d?zeltiniz. Aya??n?z? ayakl???n en d???na yerle?tiriniz. B?ylece yer ile ilk ?nce aya??n?z temas edecek kolayca fark edebilecek ve pozisyonu d?zeltebileceksiniz. Dave Hart, okuyucu.
  12. Yar???rken a??r? kibar olamaya ?al???r?m. Motor ?zerinde karars?zl?k ya?amam. Bu ya?murda neden h?zl? oldu?umu a??klar. Barry Sheene, GP efsanesi.
  13. Bir yere giderken yava? gitme egzersizi yap?n?z. BMW okulunda 20 y?ld?r motor s?ren fakat y?r?y?? h?z?nda s?remeyen ki?ilerle kar??la?t?k. Bu pratik ve g?venin azalmas?na ba?l?d?r. Bu e?itimi al?rsan?z ve g?nl?k s?r??lerdeki sonu?lar?n? g?r?rs?n?z. Simon Pavey, Dakar yar??c?s? ve off-road e?iticisi.
  14. Sert bir ?ekilde h?zland???n?zda d?z uzan?n ve ruhunuzda hissedin. Fay Graham, okuyucu.

  FREN

  15. Ne kulland???n?z ve nerede kulland???n?zdan ba??ms?z olarak, motor kontrol?n?n en ?nemli k?sm? frenlemedeki g?veninizdir. Simon Pavey, Dakar yar??c?s? ve off-road e?iticisi.
  16. Her yolculuktaki acil duru? bir raflekstir. Nick Els, okuyucu.
  17. Yolda veya arazide % 80 ?n % 20 arka freni kullan?r?m. Motoru sadece ?n fren ile durdurabilirsiniz, arka frenin etkisi ?ok azd?r, motoru stabil tutmaya yard?m eder. Arazide ?n freni t?m d?n?? s?resince kullanabilirsiniz. Fakat caddede d?n?? ortas?nda h?zlanmadan ?nce freni b?rakmak gereklidir. Valentino Rossi, GP s?r?c?s?.
  18. Fren yaparken benzin deposunu bacaklar ile s?k??t?rarak ve a??rl??? kollar?n?zdan uzakla?t?r?n?z. Kollar?n?z?n gev?ek olmas?na ihtiya? vard?r. Andy Goodman, okuyucu.


  19. ?ok agresif olmad???n?z s?rece, ?n tekerlek sizin tahmininizden daha iyi yolu tutar. D?n??lerde fren yap?ld???nda lastik asfalt? iterek yolu daha iyi tutar. Freni s?kmaya devam edebilirsiniz, ama aniden b?rak?rsan?z lastikteki bas?n? ve yol tutu? aniden kaybolacakt?r. Scott Smart, BSB yar???c?s?.
  20. Arka fren s?r?c?n?n cephaneli?indeki k???msenen b?l?md?r. S?r?? s?ras?nda arka freni yok saymak d?nyay? ele ge?irip Bel?ika'da ya?amaya benzer. ?ehirde ve ya?murda de?ersizdir ama acil durumda sizi kurtarabilir. Martin Fitz-gibson, Bike yazar?.

  AKIL OYUNLARI

  21. G?zel frenleme her iki u?ta ince ortas? geni? ?ekil olu?turmal?d?r. Ba?lang??ta hafif s?k?p sonra bas?nc? art?rmak tam dururken yine azaltmak gereklidir. Jack Hallam, okuyucu.
  22. Sadece yolu veya araziyi ve motoru d???n?n. Bu her zaman kolay de?ildir. Beyninizin bir yar?s? ile motoru s?r?p yolu g?rebilir, di?er yar?s? ile k?zlar?, arkada??, ?ocuklar? d???nebilirsiniz. Valentino Rossi, GP s?r?c?s?.
  23. D?zg?n nefes almak i?in bilin?li ?aba sarfedin. Stres alt?nda y?zeysel nefes almak veya nefesi tutmak normaldir. Fakat bu durumda beyninizin daha fazla oksijene ihtiyac? vard?r. Mat Oxley, TT s?r?c?s?.
  24. Emin s?r???n tek yolu paronaya halinde olmakt?r. K??e arkalar?nda park etmi? arabalar oldu?unu, hi? kimsenin sizi g?rmedi?ini, otob?slerin herhangi bir yer ve zamanda uyarmadan aniden duraca??n?, a?a?lar?n alt?n?n ?slak oldu?unu, yayalar?n intihar edece?ini farzedin. Ve en ?nemlisi bundan zevk al?n. Martin Fitz- gibson, Bike yazar?.
  25. B?t?n k?t?l?klerin anas? kibirdir. Andrew Short, okuyucu.
  26. B?y?k, h?zl? motor kullan?rken, her ?ey ?ok h?zl? olur, bu nedenle bir sonraki ?eye y?zde y?z konsantre olun. Akl?n bir miktar motorun ?n?nde olmas?na ihtiya? vard?r. Yolda her zaman bir sonraki k??eyi d???n?r?m. Valentino Rossi, GP s?r?c?s?.

  YARI?TA

  1. Sa? elinizin ne yapt???na dikkat edin. D?n??e yakla?t???n?zda gaz? kesmi? ve fren yapm?yorsan?z, gaz? erken kesmi?sinizdir. E?er d?n??ten ?nce freni b?rakt?ysan?z, tekrar fren yapman?z gerekecektir. Mike Armitage, Bike test s?r?c?s?.
  2. Normalde motor freni ve debriyaj balatas? fren gibi davran?r, kayacak kadar arka tekeri yava?lat?r. Yana yatt???n?zda debriyaj? b?rak?rsan?z daha fazla yatman?za neden olur. Debriyaj? kavramak arkan?n toplamas?n? ve arka tekerin tekrar yol ?izgisine girmesine yard?m eder. Scott Smart, BSB yar????s?.
  3. Islak g?nlerde kendinizi yumu?ak fren konusunda e?itin. Jimn Whistler, okuyucu.
  4. Mallory firketesinde, ?rne?in, ben debriyaj aktif olmadan ?nce iki yana yat?? yap?p sonra son yat??ta gaz veriyorum. Scott Smart, BSB yar????s?.
  Alnt ile Cevapla Alnt ile Cevapla Share with Facebook (0)

 2. #2
  135 hp (horse power) BaSSaR - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  yelik tarihi
  Apr 2008
  Ya
  29
  Mesajlar
  160
  Teekkrler
  0
  Toplam 0 Teekkr 0 Mesajna
  Tecrbe Puan
  70

  Standart Cevap: 90 S?r?? Tavsiyesi !!!

  KLAS?K MOTOR SIRLARI

  5. Ger?ekte en iyisi frene bel ba?lamamakt?r. Her zaman ka??? yolu i?in plan yap?n. Brian Crichton, Klasik Bike ekspert.
  6. Vites s?kl?kla yanl?? tarafta ve yanl?? y?ndedir. Yeni motorda gidona i?aret koyun. Bu trafik ?????ndaki karma?ay? ?nler. Hugo Wilson, Klasik Bike ekspert.
  7. Karanl?k basmadan evde olun. Adrian Stear, Klasik Bike ekspert.
  8. Seyahate ??kmadan ?nce kar?n?z motor karavan?n nas?l ba?land???n? bildi?inden emin olun. Brian Crichton, Klasik Bike ekspert.
  9. Eski motorlarda reserv yoktur, benzinci g?r?nce fulleyin. Hugo Wilson, Klasik Bike ekspert.
  10. Virajlara do?ru h?zlan?n. Eski motorlar? kullan?m? zordur, viraj ortas?nda sorun ??kar?r. Brian Crichton, Klasik Bike ekspert.
  11. Acele etmeyin. Par?a d?kebilir. Eski motor kullanma modunda olmal?s?n?z. Hugo Wilson, Klasik Bike ekspert.
  12. Yoldaki ?ukurlardan ka??n. Sert motorla birine girerseniz kendinizi hastanede bulursunuz. Brian Crichton, Klasik Bike ekspert.
  13. Counter-steering size yeterli h?zda d?nme sa?lamaz ise? ?? taraftaki ayakl??a a??rl?k verirken i?teki gidonu itin. Sean Hayes, e?itici.
  14. D?n??te kal?an?z?n yar?s?n? selenin d???na kayd?r?n, ve d?n??e do?ru omzunuzu d???r?n.Bu ba??n?z? d?n??e d?nd?r?r ve bu ?ekilde yolun gitti?i yere bakars?n?z. Bu ayn? zamanda v?cudunuzu en iyi pozisyona getirir ve motora az y?k bindirir, sars?nt?lar? azalt?r. Dizinizde do?al bir ?ekilde asfalta do?ru yakla??r. Pete Boast , e?itici.
  15. ?ki yol kenar?n?n birle?ti?i yeri g?zlemek d?n?? h?z?n?z? ?l?meye yard?m eder. Biti? noktas? size do?ru geliyorsa viraj daral?yordur ve yava?laman?z gerekir. E?er uzakla??yorsa, viraj a??l?yordur, gaz? a?abilirsiniz. Tim Bailey, s?r?? e?iticisi.
  16. Bir?ok s?r?c? asfalt d???nda motor kullanmaz. ?amur ve ?ak?lda s?rmek motorun ne yapaca??n? s?kl?kla da ne yapamad???n? ??renmenin en iyi yoludur. Arka tekerde traksiyon kayb? gibi sizi ?a??rtacak ?eyler ile sizi durdurur. Yolda kullan?yorsan?z bunun ?nemi yoktur, bunu ancak off-road da ??renirsiniz. Simon Pavey, Dakar yar????s? ve off-road e?iticisi.
  17. Viraj i?inde aniden h?zl? gitti?inizi fark ederseniz, t?m kontrolleri ele alma ve bir ?eyler yapma d?rt?s?ne kar?? koymal?s?n?z. Ani tepkiler ??z?m yerine daha ?ok problem yarat?r. Her ?eyi b?rak?n motor muhtemelen sizi do?ru yola g?t?recektir. Harry Bird, okuyucu.
  18. Trafikte ?ok yak?n takip ediliyorsan?z arka frene hafif?e basarak fren lambas?n? yak?n?z ve trafi?in sizin yava?lad???n?z? ??renmesini sa?lay?n?z. Bu g?nd?zde yap?labilir. John Pybus, okuyucu.
  19. Enjeksiyonlu motorlarda tam gazda bir miktar gecikme olur. K?t? y?zeylere ve g?r?lt?l? motorlarda tehlikeli olabilir. Bu sorun gaz? yava? a?arak ??z?lmelidir. Peter Clark, okuyucu.
  20. ?ehir i?inde kap? e?iklerine ?imlere ve ??p kutular?na dikkat ediniz. ?leriki k??ede b?y?k bir ??p arabas? g?r?rseniz bu hareketli bir ?ikan olu?turacakt?r ve sizin yolunuzdan ara? gelebilece?ini g?sterebilir. Mike Gunter, s?r?? e?iticisi.
  21. E?er ge?emedi?iniz bir araban?n arkas?nda kal?rsan?z, arac?n s?r?c?s?n?n yapt??? her bir hata i?in bir motor boyu geride kal?n. Yanl?? d?n??, ani d?n??, nedensiz fren ve d?n??ten her biri i?in bir motor boyu geride kal?n. Bunlar idiot detekt?r? ve kaza ?nleme plan?d?r. Bob Thurston, okuyucu.
  22. ?fkeye kap?lmay?n. Siz hatas?zs?n?z, onlar hatal?, fakat siz zay?fs?n?z onlar de?il. Al Hadley, okuyucu.
  23. S?rekli sert r?zgar sorun yaratmaz, sadece r?zgara do?ru counter-steer uygulay?n?z. R?zgarl? g?nlerde ?it sonras?nda ve kamyonlar? ge?tikten sonra dikkatli olunuz ani r?zgar tehlikeli olabilir. B?y?k motorlar sert r?zgarda korkutucu olabilir. A??rl??? e?ilerek seleye ve ayakl?klara vermek motoru stabil tutar. Ben Miller, Bike edit?r?.
  24. E?er karda 20 dakika d??meden motora bindiyseniz, durun ve motoru tekrara gelip almak ?zere kenara b?rak?n. Bir sonraki virajda ?ans?n?z sizi terk edebilir. Ben bunu zor yoldan ??rendim. David Hardy, okuyucu.
  25. Park? planlay?n. D?nemeyece?iniz dar U d?n??lerde, y?n?n?z yoku?a do?ru olsun ve geriye do?ru gelerek d?n?n. Yoku?a do?ru geri geri itmek daha zordur. Steve Westlake, edit?r.
  26. Otobanda h?z? hissetemk istiyorsan?z, hz?la gidin ve k?sa bir s?re arabalar?n arkas?na girin. Dan Rich, okuyucu.
  27. Grup s?r??lerinde ?ok dikkatli olun- hi? kimse sizin gibi motor kullanmaz. Richard Roberts, okuyucu.
  _________________

  MOTORUNUZU SEV?N

  1. Lastik bas?n?lar?n? d?zenli kontrol edin. Aynalar? silin, fren ve gaz kolunu ayarlay?n. Rupert Sullivan, okuyucu
  2. K?? eldiveni kullanmay?n?z, ne oldu?unu hissetmenizi engeller. Elcik koruma ve ?s?t?c?l? grip ve t?m y?l yazl?k eldiven kullan?n?z. Stuart Clarke, okuyucu.
  3. Durdu?unuzda vis?r? y?kay?p temizleyin. S?rt, bel diresek koruyucular? rahat olmal?d?r. Kulak t?ka?lar?n?n kaks? giymeden ?nce yerinde oldu?unu kontrol ediniz. Mike Armitage, Bike yol deneyicisi.
  4. Vis?r ?st k?sm?na siyah izole edici bat yap??t?r?n?z. G?ne? ???klar? d???k a??nadan geldi?inde rahat olursunuz. Paul Morris, okuyucu.
  5. Tatilinizi petrol i?inde kalm?? mart? gibi ge?irmek istiyorsan?z zincir ya??n?z ile elbiselerinizi ayn? yere koyun. Juan Perez-Munoz, okuyucu.
  6. Gece normalden daha fazla arka freni kullan?n. ?deali frene daha erken fakat yava??a bas?n iyice yava?lay?p tekrara h?zlanma gereksinimi olmas?n. Bu ?n ?atallar ?zerine yatmay? ve ?n farlar?n beraber a?a?? y?nlenmesini ?nler. Keith Tompson, okuyucu.
  7. gece tan?mad???n?z bir yolda giderken h?z? uygun bir arabay? takip edin. Onun yapt??? her de?i?iklik takibinde olan sizi yol hakk?nda bilgilendirecektir. Virajlarda geride kal?n d?zl?kte tekrar yakalars?n?z. Alexander Templeton, okuyucu.
  8. Y?ksek riskli durumlarda ?n freni kavray?n. Saniyelr ya?am?n?z? kurtarabilir. Mat Oxley, TT s?r?c?s?.
  9. Zikzaklar ?izerek gitmek lastikleri ?s?tmaz, lasti?in y?zeyini temizler. Lasti?i ?s?tman?n en iyi yolu d?z bir ?izgide sert?e h?zlanma ve frenleme yapmakt?r. Martin Fitz-Gibson, Bike yazar?.
  10. E?er t?m y?l motor kullan?yorsan?z ve da?lar? ge?me plan?n?z varsa ucuz bir termometreyi konsola monte etmek yolun buzlu olup olmayaca?? hakk?nda fikir verir. Buz donma noktas?n?n ?st?nde ve alt?nda olu?abilir. G?z?n?z yolda ve termometrede olsun. Yolda parlama varsa g?venli de?ildir. Jonathan Downes, okuyucu.
  11. ?ak?ll? park alanlar? kumlu yolar gibi gev?ek y?zeylerde ayakl?klar ?zerinde aya?a kalkmak kayma riskini azalt?r, sele yerine ayakl??a verilen a??rl?k motoru daha stabil hale getirir. Arka teker kayarsa otomatik olarak d?zelmesine yard?m eder. ?rne?in arka teker sola kayarsa, motor sa?a yatar ve sol ayakl?k sa?dan daha uzak hale gelir. Sonu? olarak a??rl??? ?o?u sol ayakl?ktan kalkar bu kaymay? ?nler. Yar????lar i?teki ayakl??a kasten basarak kaymay? provake ederler. Bunu evde deneyin. Ian Lyford, okuyucu.
  12. ?leride park etmi? beyaz van belki masum olabilir.. veya h?z radar? olabilir. Yol kenar?na ve k?pr? ?zerine park eden her ara?tan ku?kulan?n-??pheniz varsa geri d?n?n. Tim Bailey, s?r?? e?iticisi.
  13. G?n boyunca yol al?yorsan?z her benzin ald???n?zda yiyin, i?in ve i?eyin. Alt? at??t?rma b?y?k bir yemek yerine ge?er fakat iki saatini yemekte ge?irmeyin. Simon Weir, Bike ?retim edit?r?.
  14. Kar??dan gelen ara?lar?n uzun g?lgeleri varsa, g?zlerine g?ne? geldi?i i?in sizi g?rmekte zorlan?yor olabilirler. ?zellikle kav?aklarda dikkatli olun. Phil Bifford, okuyucu.
  15. Yolda derin su, kum, ?ak?l, kar ile kar??la??rsan?z a??rl???n?z? ayakl?klara verin k???n?z? seleden kald?r?n ve kollar?n?z? gev?etin. Motorun etraf?n?zda hareketine izin verin. Motorla sava?may?n kazanamazs?n?z. Tim Langley, okuyucu.
  Alnt ile Cevapla Alnt ile Cevapla Share with Facebook (0)

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

u an 1 kullanc var. (0 ye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Toplu sr kurallar....
  By Uur Digan in forum Sr Teknikleri
  Cevaplar: 24
  Son Mesaj: 11-08-2009, 17:44
 2. ans m? yi sr m?
  By 2 fast 4 u in forum Her Telden eitli Web Beslemeleri
  Cevaplar: 14
  Son Mesaj: 10-02-2009, 09:02
 3. DA VE KANYON SR NCELKLER
  By 2 fast 4 u in forum Sr Teknikleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 27-10-2008, 21:20
 4. YAMURDA SR
  By 2 fast 4 u in forum Sr Teknikleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 07-08-2008, 18:57
 5. Dzgn Sr pular
  By GhostRider in forum Sr Teknikleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 28-04-2008, 08:34

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Ykleme Yetkiniz Yok
 • Mesajnz Deitirme Yetkiniz Yok
 •  
mcafe gvenli site norton gvenli site Review www.turkiyemotosiklet.org on alexa.com