Vodafone taraf?ndan bu y?l ilk kez d?zenlenen Vodafone Go-Kart Cup yar???n?n ikinci aya?? bug?n Bursa Nil?fer Karting Pisti'nde yap?ld?. 82 yar????n?n kat?ld??? yar?? sonunda dereceye giren ilk 4 ki?i ?stanbul'da yap?lacak final yar???na gitmeye hak kazand?.

Devami...