1 - Yan ?atal? a??k zannedip inerseniz, d??ersiniz.
2 - Duru? an?nda bir ?ukura denk gelirseniz, d??ersiniz.
3 - Durdu?unuz yerde kayganl?k varsa, d??ersiniz.
4 - S?cak asfalt, ?slak toprak veya gev?ek zeminde, yan ?atal?n alt?na sert bir cisim koymazsan?z, motosikleti d???r?rs?n?z.
5 - Kick Starter motorlarda, motoru viteste unutursan?z, mar?lama an?nda d??ersiniz.
6 - Kum veya kaygan zeminde, y?ksek devirde d?n?? yaparsan?z, d??ersiniz.
7 - Blok ?n fren yaparsan?z, d??ersiniz.
8 - D?n??lerde yoldan ??k?p ?imen veya gev?ek zemine ?n tekeri denk getirirseniz, d??ersiniz.
9 - Motosiklet tecr?besi olmayan heyecanl? bir yolcuyu arkan?za al?rsan?z, d??ersiniz.
10- Trafik ???klar?nda ge?i? an?nda vitesi bo?ta unutup ayaklar? pedala koyarak kalk?? yaparsan?z, d??ersiniz.
11- D?n??lerde motosikleti a??rl?k merkezinden ka??r?rsan?z, d??ersiniz.
12- Serin havalarda eldivensiz uzun kullan?mda, elin hassasiyetini kaybetmesi sonucu d??ersiniz.
13- Ara?lar?n asfalta d?kt??? ya?lara denk gelirseniz, d??ersiniz.
14- Yaz?n yol kenar?ndaki tozlar?n, k???n tuzlanm?? yollar?n, r?zgar?n etkisiyle asfalt?n ?zerine yayd??? toz ve kum tanecikleri kaygan zemin yarat?r ve bu zeminlerde d??ersiniz.
15- Motordan inerken ?al???r vaziyette viteste unutursan?z, d??ersiniz.
16- Botunuzun ba?c?klar?na dikkat edin. En iyisi ba?c?ks?z bot giymektir.
17- Duru? an?nda ba?c?klar?n?z pedala tak?l?rsa, d??ersiniz.
18- Ekstra emniyet i?in takt???n?z disk kilidini tak?l? unutup, hareket ederseniz, d??ersiniz.
19- Gidon klilidi boyunda olan motosikletlerde, gidonu kilitli unutup hareket ederseniz, d??ersiniz.
20- Duru? an?nda pantolonunuzun pa?as? pedal ve ?ubuklara tak?l?rsa, d??ersiniz.
21- K??eli d?n??lerde limitlerdeyken, yandaki arac? ge?mek i?in biraz daha gaz verirseniz, d??ersiniz.
22- S?r?? esnas?nda selenin arkas?na kay?p, motosikletin yanlar?na veya yerdeki bir cisme bakarsan?z, d??ersiniz.
23- Motordan inerken s?r?c?n?n veya arka yolcunun aya??n?n motosiklet ?antalar?na tak?lmas? halinde, d??ersiniz.
24- Durma noktas?na ge? frenaj yapt???n?z takdirde, d??ersiniz.
25- Kabak lastik ve ya??? bir arada olursa, d??ersiniz.
26- Yoku?taki viraj?n g?r?nmeyen b?l?m?nde, kum, ?ak?l gibi s?rprizler varsa d??ersiniz.
27- Uzun cisim ta??yan tedbir al?nmam?? arac? takip ederseniz, dokunup d??ersiniz.
28- Tek teker yapmaya ?zenirseniz, d??ersiniz.
29- Oto parklarda motosikletinizi otomobillerin arkas?na yak?n park ederseniz, motosikletinize ?arp?p, d???rebilirler.
30- Sa? virajlarda sert arka frenle spin atarsan?z, kar??dan gelen ara?la ?arp???rs?n?z.
31- ?imen ?zerine cadde lasti?i ile gitmek, buzlu zeminde gitmekle ayn?d?r, d??ersiniz.
32- Islak asfaltta ?amurlu lastikle gitmek, buzlu zeminde gitmekle ayn?d?r, d??ersiniz.
33- Y?ksek seleli motosikletlerle yoku? a?a?? inerken aya??n?z? yere koyma an?nda bo?lukta kal?rsa, d??ersiniz.
34- Uzun yolda s?k s?k dinlenin. ?ok uzun s?r??lerde durma esnas?nda denge unsuru zay?flar, d??ersiniz.
35- Grup seyahatleri disipline edilmezse, karambol olur. Sa?dan ge?i? yaparsan?z ?arp???rs?n?z.
36- Yeni ba?layan ya??? asfalt? buzlu zemin gibi yapar, d??ersiniz.
37- Her zaman kulland???n?z, bildi?iniz yolda sizi kum, ?ak?l ya? gibi s?rprizler bekleyebilir. G?venmeyin, d??ersiniz.
38- Limit giderken viraj i?inde vites d???r?r veya fren yaparsan?z, d??ersiniz.
39- Kask yada korumal? giysileriniz sadece bir kere laz?md?r. D??erseniz hem hasar? hem de hakl? oldu?umu g?r?rs?n?z.
40- Yeni lastiklerin yola al??ma kilometresi vard?r. En az 100 km. dikkatli s?r?n. Aksi halde kay?p d??ersiniz.
41- Sele y?ksekli?i bacak boyunuzu a??yorsa, ?zellikle duru?larda d??ersiniz.
42- Arka yolcuyu ikaz etmeden hareket etmeyin. Ani kalk??ta arka yolcuyu d???rebilirsiniz.
43- Yan?nda y?r?yerek motorunuzu garaja sokarken, a??rl?k merkezini ka??rmay?n, motosikletinizi d???r?rs?n?z.
44- Daha ?nce tecr?besi olmayan birine motosikletinizle deneme s?r??? yapt?rmay?n?z, D??erler. Ayr?ca motosiklet d???renindir.
45- Yoldaki cisimlere dikkat ediniz. Erimi? ?ikolata, meyva kabu?u gibi ?eyler sizi d???rebillir.
46- Motorunuzun bak?m? esnas?nda, arka tekerle?in ya?lanmas? hareken halinde iken sizi d???rebilir.
47- 120 mil h?zla bir otob?s?n arkas?na yakla?t???n?zda t?rb?lasyona girersiniz, ak?am haberlerine konu olursunuz.
48- Devaml? limit giderseniz, sonunda d??ersiniz.
49- A??k ve r?zgarl? alanda, motosiklet ?rt?n?z yelken gibidir, motorunuz devrilebilir.
50- Yeni motosikletinize al??madan arka yolcu al?rsan?z, beraber d??ebilirsiniz.
51- Sert kuma?l? dar pantolon giyerseniz, aya??n?z? atarken motora ?arp?p beraber d??ebilirsiniz.
52- Hareket ettikten sonra, kask?n?z?n kilidini veya giysinizin d??melerini kapatmaya kalkarsan?z d??ebilirsiniz.
53- K?sa mesafeyi, iki ayak solda seleye yan oturup s?rerseniz, d??ebilirsiniz.
54- Alkoll? motosiklete binerseniz, sonunda d??ersiniz.
55- Hareket halinde g?zl?k, eldiven takmak gibi ?abalarda bulunursan?z, d??ersiniz.
56- G?sterge paneline devaml? bakarsan?z, ?nden bihaber olur, kaza yapars?n?z.
57- ?aml?k alandan ge?erken, yola serpilen ?am yapraklar? buz gibi kaygand?r. Dikkat ediniz, d??ebilirsiniz.
58- Dar alanda Motoru yat?rarak d?nerseniz, d??ersiniz.
59- Motosikletinizi rampa ile bir yere ??kar?rken, yard?m ald???n?z ki?iye ?n bilgi vermezseniz, rampa ortas?nda motoru d???rebilirsiniz.
60- Uzun yolda kaska veya ceketin i?ine ar? girdi?inde debelinirseniz, d??ebilirsiniz.
61- Arka yolcuya hareket halinde gidonu emanet ederseniz, d??ersiniz.
62- Uzun yolda mola vermeden giderseniz, uyuklama halinde yoldan ??kablilirsiniz.
63- Kaza ge?irmi? bir motosiklete onar?m yapmadan binerseniz, d??ersiniz.

** Motosikletci Tolga Buyukoner'in yaz?s?ndan al?nt?d?r.