S?cak, So?uk ve Ya???l?:

Normal Dereceler(16 derece – 32derece)

Kask:

Tam korumal? kask(Full face helmet). Daima vizor kapal?.

Vizor buharlanmas?:

Bunun i?in tabakalar ??kt?. Bu tabakalar iki tabaka aras?nda ???k k?r?lmalar?n? p?r?lt?lar olarak g?sterebilir. Ayn? zamanda ayna gibi yans?ma yap?p burnunuzu g?rmenizde m?mk?n. Ancak yol g?r?n?yor. Buda buharlanmadan ?ok daha iyi bir durumdur.

Kask k?t? kokular?:

E?er i?i ??km?yorsa, y?kayamazs?n?z ve birka? hafta sonra k?t? kokular ba?lar. Bunu kask? kullanmad???n?z zamanlar i?ine ka??t t?karak halledebilirsiniz. Karbonatla da toz ?eklinde y?zeyine elinizle yayarak kaplayabilirsiniz ama burada sorun giyece?iniz zaman karbonat? temizlemektir. Elektrikli s?p?rgeyle ?ektirmeniz gerekir. Koku ?ok a??rsa ka??tla temizleme tekni?inin i?e yaramas? birka? hafta alacakt?r yada kokuya katlanacaks?n?z.

Kulak t?ka?lar?:

Kullan?n. Ger?ekten sesin zararl? sonu?lar?n? azalt?yor.

Ceketin alt?na ne giyilmeli?

Uzun kollu pamuklu ti??rt, deri ceket alt?na. ?ok s?cak olsa da en iyisi budur. ?ok s?cak havalarda ??plak cildinizin s?cak deriyle yada astar?yla temas? hi? ho? de?ildir. Pamuklu terlemeyi de almas? a??s?ndan s?hhidir. S?cak olacakt?r ama rahats?z etmeyecektir. Boyun b?lgesinin deriyle temas etmemesi i?in bandana kullan?n. ?ok s?cak oldu?unda ?slat?n ve s?k?p suyunu ?ektirdikten sonra serinlik i?in ?slak olarak boynunuza tak?n. T?m kan damarlar?n?n ve sinirlerin ge?ti?i boyun b?lgesinin serin tutulmas?, a??r? s?cak yada so?uklara maruz b?rak?lmamas? gerekir.

Eldiven:

Yazl?k korumal? deri eldiven.

Pantolonlar:

Seyahatte deri pantolon iyidir. Daha geni? bir iklim ?artlar?na hitap etme ?zelliklerinin yan?nda koruma fakt?rleri de y?ksektir. Alt?na bileklere kadar uzun egzersiz taytlar? giyilmesi uygundur.

Botlar:

Motorunuzun tipine uygun tam korumal? deri botlar giyilmelidir. Y?r?me zorlu?u yaratsalar bile bu ?artt?r. Y?r?mek i?in yedekte normal ayakkab? ta??nabilir. Su ge?irmez olmalar? tercih edilmelidir. Yada su ge?irmez k?l?f kullan?lmal?d?r.

Ya?murluk:

Ya?murluk bulundurun. Normal ya?murluklardan farkl? bir ?zelli?i yok. Tek veya iki par?al? olabilir.

??ecek:

Su i?melisiniz. Kahve de?il, kola de?il, SU i?melisiniz. Baz? spor i?eceklerde olabilir ama fazla ?eker i?erirler. En iyisi sudur. V?cut ?s? fazlas?n? terlemeyle atar. Terlemek istemiyorsan?z motora binmeyin. Klimal? araba kullan?n.Terin buharla?mas? v?cuttaki fazla ?s?y? atar ve a??r? ?s?nmas?n? ?nler. Bunun i?inde v?cudunuzda yeterli su olmal?d?r ki yeterince ter buharla?arak so?utma etkisini olu?turabilsin. Sadece g?ne? ?arpmas? durumunda siz ?ok s?cakta da olsan?z terlemezsiniz.

Hava a??r? s?cak, siz d??ar?das?n?z ve terlemiyorsunuz. Orada durun. A??r? ?s?nma var ve serinlemezseniz ?l?rs?n?z. ??lerin bu derecelere gelmesine izin vermeyin. Bunun yolda giderilmesi ?ok zordur ve bu d?nyadan gidici durumuna girebilirsiniz.

S?ca?a kar?? ne yapabilirsiniz?

Kask?n?z?n t?m havaland?rmas?n? a??n. Bu dudaklar?n kurumas?na sebep olabilece?i i?in dudak nemlendiricileri kullan?n. Motorunuzun r?zgar kesicisi (windshield) ?ok b?y?kse sorun yarat?r. M?mk?nse indirin yada havaland?rma delikleri varsa a??n. V?cudunuzun m?mk?n olabildi?ince t?m b?l?mlerini kapat?n. G?ne? ???nlar? cildinize direk temas etmesin. Direk temasla UV ???nlar?na maruz kald???n?z gibi ?abuk da yorulursunuz. Korumal? elbiseleri ?zerinize giymeyi ihmal etmeyin. ??nk? korumas?z kaza yaparsan?z, yolun s?rtmesinden ola?acak yaralar yan?kla ayn? etkiyi yapar ve yeterince derinse iz b?rak?r m? diye endi?elenmeyin zaten ?leceksiniz.

Her benzin al???n?zda uzun kollu ti??rt?n?z? suya bas?p giyin ve hemen deri ceketinizi ?zerine giyin ve ?n havaland?rmalar?n? da kapat?n. Arka havaland?rmalar?n? a??k b?rak?n. Su boyun b?lgesinden yava??a buharla?arak sizi serinletecektir. ?n havaland?rmalar? a?arsan?z buharla?ma h?zl? olur ve sizi daha iyi so?utur ama ti??rt ?abuk kurur ve serinletme k?sa kesilir. Ti??rt kuruyunca ceketin t?m havaland?rmalar?n? a??n ve bir daha ki istasyonda i?lemi tekrarlay?n.

Yazl?k eldiven giymenizi s?ylemi?tik. Bu eldivenlerin bile?i ?rten k?sm? yoktur. ?nce eldivenleri giyip sonra ceketi giymeniz gerekir. Ceket kol fermuarlar?n? da ?ekmeyin kollar?n?zdan i?eri hava gelsin. Bu durumun ceketin koruma fakt?r?n? d???rd???n? biliniz ayr?ca bilekleriniz kaza an?nda korumas?z kalmaktad?r.

Yan?n?zda yedek su ta??y?n. Daha s?k mola verin. (Her 200-250 km de.) Molalar? beklemeden su i?in. Hatta giderken i?in. Hyponatremia yani su zehirlenmesine dikkat!!! Gerekiyorsa klimal? bir otelde mola verin.

32 derece ?zeri:

Is? her an sizi bitirebilir. V?cudunuz susuz kalabilir, kuruyabilirsiniz. Bu durum 29 derece ?zerindeki herhangi bir derecede ger?ekle?ebilir. 32 derecenin ?zerinde ise durum ?ok ciddidir. ?ok dikkatli olman?z? tavsiye ederim. ?ok gerekli de?ilse yola devam etmeyin.

16 derece alt?:

R?zgar? kesmek durumundas?n?z. R?zgar ne kadar h?zl? eserse o kadar so?uktur. So?uk r?zgardan korunmazsan?z r?zgar ?s?rmas? olabilir(buz yan???na benzer.) S?cak kalmaya bak?n. G?vdenizi s?cak tutun. ?ayet g?vde so?ursa el ve ayaklara giden kan? k?s?tlamaya ba?lar. Bu y?zden g?vdenin s?cak kalmas? el ve ayaklar?n s?cak kalmas? i?inde ?artt?r. Boynunuzu so?uktan koruyun. Ayr?ca buray? iyi kapat?n. Bu b?lgeden girecek so?uk hava g?vdenin de so?umas?na neden olacakt?r. Ceket kollar?n?n yakalar?ndan i?eri hava girmesini ?nleyin. Botlar?n i?ine sokarak pantolonunuzun pa?alar?ndan i?eri hava girmesini ?nleyin. Alt?n?za y?n giyin. Y?n ?ok iyi izolasyon sa?lar. R?zgarl?k kullan?n.


Ya?murda:

Ya?murlu?unuzu giyin. ??inize su girmesini engelleyin. Eldivenlerinizin ve botlar?n?z?n su ge?irmez k?l?flarla desteklenmesi gereklidir. Vizor? elinizle temizleyin, ka??n?lmazsa yar?m a??n. G?z korumas? gereklidir. G?zleriniz korumas?z kalmamal?d?r. Siyah ya da tintli vizor kullanmay?n?z.

H?z?n?z? d???r?n?z. Sert frenlemelerden ka??n?n. S?r?? esnas?nda arka freni ?ncelikle kullan?n. ?n freni arka frenden sonra kademeli devreye sokun. ?ne do?ru oturarak a??rl???n?z? ?n tekere aktar?n. Lastik havalar?n? %25 oran?nda azalt?n. Debriyaj? tamamen b?rakmadan d?n??e ba?lamay?n. D?n??lerde motoru fazla yat?rmay?n. Bir ?st vitesle kullan?n ve takip mesafenizi art?r?n. Sert hareketlerden ka??n?n ??nk? kaygan zemindesiniz. Motor freni yapmaktan ka??n?n?z.