Klima Membranlari
Sympatex?, Wind-Tex?, Pura-Tex?, Shelltex?, Gore-Tex?, Impraperm?, Dry-Gate?

Klima Membranlarin ?zelligi
-------------------------------
Membranlar su ge?irmez. Suyu ge?irmeyen y?zeye bir su damlasi d??t???nde, akar gider. Su damlasi o kadar b?y?k kalir ki, ince g?zenekli membrani a?amaz (Bir su damlasi, bir g?zenekten yakla?ik olarak 20.000 kat daha b?y?kt?r).

Membranlar Solunum Yapar
Membranin bir g?zene?i, bir su buhari molek?l?nden yakla?ik olarak 700 kat daha b?y?kt?r. B?ylece bedensel nem su buhari ?eklinde di?ariya ?ikabilir (cm? ba?ina neredeyse 1,4 milyar g?zenek vardir).

Membranlar R?zgar Gecirmez
Membranin yapisi, makilerden olu?an bir ?it gibidir. R?zgar ?atallara takilir ve tamamen geri p?sk?rt?l?r. Bedene yakin olan b?lgelerdeki isitici hava katmanlari, so?uk hava ve firtinada bile muhafaza edilirler.

HIPORA

HIPORA poli?retan’dan meydana gelen bir iklim membranidir. ?zel bir imalat i?lemiyle ?? boyutlu olarak ?retilir. Bu nedenle ek yerleri yoktur. Kaynaklanarak yerle?tirilen bu malzeme, deri eldiven ile astar arasina konur. Sayisiz g?zenek sayesinde (cm? ba?ina neredeyse 1,4 milyar g?zenek), ri ya?mur damlasi i?eriye giremez; ancak bedensel nemin k???k su buhari molek?lleri di?ariya ?ikabilirler.

HIPORA su korumasi, bu ?ekilde elleri i?ten ve di?tan kuru ve ayni zamanda ?epe?evre sicak tutar. Her hava ?artinda konforludur.

KEVLAR

KEVLAR, ?zellikle isiya kar?i y?ksek mukavemet (erimez) ve kopmaya / kesilmeye kar?i y?ksek diren?le g?z dolduran, ?ok sa?lam bir Aramid elyafidir.

PER?iNLER

D??erken, her motosiklet s?r?c?s? i?g?d?sel olarak ellerinin ?zerine d??er. Bu ba?lamdaki deneyimler g?steriyor ki, ister hobi s?r?c?s? olsun, isterse profesyonel olsun, en ?ok yipranan yer, eli kola ba?layan bo?umdur. Eldivenlerin bu yerleri sadece deriden imal edildi?inde, bunlar ?arpi?ma sirasinda “fren” etkisi yaparlar. Sonu? alt kol kiriklaridir. Yari? sporlari alanindan, “geni? d??me alanlari” tecr?besi geliyor. Yani s?r?c?, “kizak gibi kayabilmek” i?in geni? alanlara ihtiya? duyuyor. Buradan ?ikan sonuca g?re, eldivenin per?inli b?l?m?, kaydirici etkiyi destekliyor.

Kaydirici per?inler - deri - KEVLAR-NOMEX dokusu (s?rt?nmeye ve 800 derece santigrat d?zeyine kadar s?rt?nme isisina dayaniklidir) - Eldiven derisi]

“S?rt?nme ya da kayma” sirasinda, ortaya ?ikan kuvvet per?inleri deriden koparmaya ?ali?ir. Bu nedenle bizim per?inler, geleneksel ?ali?ma y?nteminin aksine, ?zel bir makineyle yassi olarak e?ilerek yerle?tirilir deriye.

THINSULATE

Isi yalitimi, k???k bir teknoloji mucizesidir. Thinsulate’nin m?kemmel teknik ?zellikleri, mikro ince elyaf dokusuna dayaniyor. Ba?ka yalitim malzemelerine kiyasla, Thinsulate ayni kalinlikta iken, so?u?a kar?i geleneksel b?y?k hacimli yalitimlardan (polyester dolgulardan ya da t?ylerden) yakla?ik olarak iki kat daha fazla koruma sa?liyor. Di?er avantajlar, iyi d?zeydeki soluma yetene?i ve i?eriye hemen hemen hi? nem almama ?zelli?idir.

DERi

Motosiklet giyiminin tipik malzemesidir. ?zellikle s?rt?nmedeki avantajlar, “doku giyimi” adli yeni nesil tarafindan hen?z ge?ilemedi. Ancak yeni ve geli?tirilmi? malzemeler ve ?retim y?ntemleri, bu farki giderek dengeliyor.

?OKLU ??LEVLER

Uygun malzemelerin kombinasyonu sayesinde, sihirli kelimeler ??yledir:

- su ge?irmez - r?zgar ge?irmez - solunum ?zellikli

CORDURA

Bunlar hava ?zellikli naylonun 440 tipinden yapilma kuma?lar olup, sa?lamlik, kalicilik ve doku konstr?ksiyonu bakimindan y?ksek verim sa?liyorlar. ?ok sa?lam ve kalici, ?te yandan da hafif ve bakim gerektirmeyen bir yapi olmak ?zere, e?siz bir kombinasyona sahipler. 1100dtex ipli?inden ?r?lm?? bir “Cordura” kuma?inin s?rt?nmeye dayaniklili?i, standart naylona g?re ?? kat ve pamuklu dokuya g?re 30 kat daha y?ksektir.

Motosiklet giysilerinin i?lenmesi ba?laminda, Cordura sira di?i s?rt?nme ve kopma dayaniklili?indan ve ba?lantili olarak su ge?irmeme i?levinden ve dokunulan kuma?larin m?kemmel tasarim olanaklarindan (renkler vs.) dolayi, vazge?ilmez bir malzemedir. Kolayca temizlenir ve ?abuk kurur.

DYNATEC-REFLEX?

Bir schoeller dokusudur. 3M SCOTCHLITE lifleri, karanlikta m?kemmel bir g?r?lebilirlik sa?liyor. Buna ba?lantili olarak da, m?kemmel koruma ?zellikleri sergileniyor.

THERMOLITE?

Ince, buna kar?in ola?an?st? iyi bir isinma sa?layan, DUPONT ?irketine ait bir yalitim maddesidir. Bu ?zelliklerinin yani sira, ?ok uzun kullanim s?releri ve rutubet kar?isinda da iyi yalitim ?zelli?i, ikna ediyor.

SCOTCHLITE

Reflekt?rl? bir dokudur. Bu reflekt?rler, metal buharina tabi tutulan minik cam k?reciklerinden olu?uyor. Aydinlatilmayan bir motosiklet s?r?c?s?, karanlikta ancak 30 metre mesafede g?r?lebiliyorken, reflekt?rl? SCOTCHLITE maddeli bir motosiklet s?r?c?s?, 180 metre mesafeden g?r?lebiliyor. B?ylece SCOTCHLITE reflekt?r kullanimi, motosiklet kullanirken g?venli?inize belirleyici bir katki sa?liyor.

TEMPERFOAM

Poli?retan’dan meydana gelen bir ?zel k?p?k olup, yo?unlu?u ali?ilmadik y?kseklikte bulunuyor. Mekanik sa?lamlik ve en uygun darbe emi? ?zellikleri, ayrica y?ksek ta?ima konforu sunuyor.

REISSA-Z-LINER-MEMBRANI

Bu ileri teknoloji membrani, bedeni di?tan gelen neme kar?i koruyor, seyir r?zgarini ge?irmiyor ve beden terini di?ariya ta?iyor. Bu son ?zellik, bedene yakin iklim ?artlarinin do?ru olmasi bakimindan ?ok ?nemli, zira nem cildin ?st?nde kaldi?inda, isi dengesi bozuluyor ve insan ???meye ba?liyor. ?zellikle motosiklet kullanirken, insanin kendisini iyi hissetmesi, s?r?? g?venli?inin ?nemli bir unsuru oluyor.

REISSA-Z-LINER ceket ve pantolonlarin b?t?n i? kisimlarinda mevcuttur. Asil membran, ta?iyici bir dokunun (Z-LINER) ?zerine yerle?tirilmi? olan ?ok ince bir folyodur. Su ge?irmeyen bir i? cekette, di? malzeme ile astar arasina konulan t?rden yani. Di? malzemeden i?eriye nem girdi?inde, membranin ?zerinde birikir ve a?a?iya do?ru akar. Derhal ger?ekle?en nem tahliyesi ve di? malzemenin hemen kurumasi i?in, ceketin ve yenlerin alt kenarlari a?si bir yapidadir.

Kullanim, yikama ve bakim uyarilari:

Uzun s?re ya?murda s?r?? yapilacaksa, Z-LINER’li ceketlerde, suyu tahliye eden a?si kenar nedeniyle, eldiven DAiMA ceketin altinda giyilmelidir. Ayni ?ekilde pantolon da ?izmenin ?st?nde olmalidir.

El temizli?inin, bizim ?zel “TEX-Wash” ?r?n?m?zle yapilmasini ve akabinde “TEX tam koruyucu spreyle” bakim uygulanmasini ?neriyoruz. L?tfen Z-LINER’li giysileri sikmayiniz ve merdaneden ge?irmeyiniz.

Kuru temizleme yapildi?inda, membrana ?zellikle i?aret edilmeli. Ayrica daha ?nce, motosiklet giysilerinizdeki t?m reflekt?rleri de ?ikarin.

Tactel
Dokuma ve ilmikli ?r?nler i?in uygundur. PA 6.6 bazinda azami 100 filamentlik sonsuz bir ipliktir. Filamentler, bir iplik i?inde bir araya getirilmi? olan m?nferit sonsuz liflerdir. Tactel sira di?i ?ekilde kopmaya ve a?inmaya dayaniklidir ve su almaz. Doku yo?unlu?una g?re r?zgar ve ?artli olarak su ge?irmez.


Cordura
Kesilmi? Polyamid liflerinden olu?ur (deste lifleri). Bunlar e?rilir. Sonu?ta kivircik, hacimli bir iplik meydana gelir. Kopma dayaniklili?i d???kt?r, ancak a?inma dayaniklili?i hissedilir bi?imde fazladir (naylondan 4 kat ve sa?lam pamuktan 20 kat fazla). Cordura ketene benzeyen bir g?r?n?me sahiptir.

Kevlar
Polyamidler grubuna dahil olan bir Para-Aramid elyafindan meydana gelir. Bu madde uzaycilik ara?tirmalari i?in geli?tirildi. Y?ksek isiya dayanikli bir elyaftir ve a?inma ve s?rt?nme dayaniklili?i ?ok y?ksektir. D???k bir a?irli?a sahiptir ancak sa?lam tutulur.

Nomex

Isidan koruma malzemesi olarak kullanilir ve Kevlar gibi aromala?tirilmi? Polyamidlere dahildir. Erimez, ancak 400 dereceden itibaren k?m?rle?meye ba?lar.

Spor eldivenleri

Hafif olmalidir, hissetmeyi engellememelidir ve kazalara kar?i iyi bir koruyuculuk sa?lamalidir. Tirmanma kilitleri ve elastikli?i parmak orta eklemi b?lgesini deri soyulmalarina kar?i korur; fakat per?inler epey y?ksek bir s?rt?nme sicakli?i olu?turur, bu y?zdende buna ek olarak bir sicaklik koruyucusunun i?lenmesi gerekir (Nomex-destekleri iyi bir sicaklik koruyucusudur).

Ufak y?zeyinden (i?lem zorluklari) ve ta?ima konforundan dolayi eldivenlere sadece olduk?a ince koruyucular i?lenebilir.

Hava koruyucu eldivenler
Bir mucize de?erindedirler, ??nk? ba?ka hi?bir giysi par?asinda y?zey ba?ina bu kadar ?ok diki? yerleri bulunmaz; delikler olu?ur, bunlar – ger?ek deride dahi – su ge?irir. Eldiven kapma durumuna uygun ?ekilde ?nceden hafif ?ekillendirilmi? olmalidir, bu eldivene yapilan ?zel bir kesim sayesinde elde edilir (i? el ayasi: Az malzeme, buna kar?ilik di?ina malzeme eklenmi?tir). Kollu?un bireysel olarak ayarlanabilir olmasi gerekir; eldivenin b?y?kl???, parmak u?larindaki bastirilmi? i? kaplama y?z?nden, bir so?ukluk k?pr?s? olu?mayacak ?ekilde kararla?tirilmi? (?l??lm??) olmalidir. izolasyon malzemesi olarak ?o?unlukla Thinsulat kullaniliyor, bu ?ok iyi izolasyon de?eri olan bir Vlies’tir. ince zarli eldivenler son baharda ve ki?in avantajlidir; fakat 25 derecenin ?zerindeki sicakliklarda bunlar yeterlili?in a?ar ve g?revlerini yerine getiremezler, ??nk? buradaki ter ?retimi ?ok y?ksektir. Di? malzeme “deri” ?ok fazla nem etkisinde kalitesini yitirir. Ya?murda bundan ba?ka eldivenlerin kullanilmasi tavsiye edilir.

Bellikler

B?brekler en hassas organlarimizdan biridir ve hava cereyaninda “???rler”, yaz aylarinda dahi ayni hassasli?i g?sterirler. B?brek kemerinin g?revi, b?bre?i sicak tutmaktir ve en ?okta stabilize etme- ve destek fonksiyonunu yerine getirmektir. Buna yaparken ?nemli olan, kemerin her v?cut hareketinde v?cudu iyi sarmasidir. B?brek kemerleri Neopren, deri ve Stetch’den (esnek kuma?) ?nerilir.