Yoku?ta durmak zorunda kal?rsan?z nas?l kalkars?n?z?

1. Debriyaj? kavrama noktas?nda tutarken motoru gazla yeterince geri ka?mas?n? ?nleyecek oranda beslemek.
2. ?n freni s?k?l? tutarak motorun geri ka?mas?n? ?nlemek.
3. Arka freni bas?l? tutarak motorun geri ka?mas?n? ?nlemek.

Birinci metot debriyaj kavrama noktas?n? kullan?rken ayn? anda gazlamada ?ok usta olmay? gerektirir. Gaz? beslerken debriyaj? b?rak?rsan?z motor geri ka?amadan duracak ve hareketin devam?nda ileriye sars?nt?s?z kalk???na ba?layacakt?r.

?kinci metodun avantaj? iki aya??n?z? da yere koyabilmenizdir ancak yoku? yukar? duru?larda ?n teker ?ok hafifleyece?i i?in dik yoku?larda bu metot sak?ncal? olabilir. ?n tekerin kaymas? ile motor geriye do?ru ka?maya ba?layabilir. Bunun d???nda ?n fren s?k?l? tutulurken ayn? anda gaz?n beslenmesi ile motorun ilk hareketi hissedilip kalk?? i?in fren b?rak?larak devam edilir. Burada e?zamanl? olarak ?n fren ve gaz?n kullan?m?nda ustala?mak gereklidir.

???nc? metot ayak freninin kullan?lmas?d?r. Bu metot ayaklar motorda iken dengenin iyi olma becerisine sahip olunmas?n? gerektirir. Yoku?larda ki duru?larda ayak freni ?ncelikle kullan?lmal?d?r. ??nk? a??rl?k motorun arkas?ndad?r ve tutunma g?c? arkada fazlad?r. Debriyaj kald?r?l?r ve motorun ilk hareketi ile yeterince gaz verilerek kalk?? yap?l?rken bak??lar gidilmek istenen noktadan ayr?lmadan harekete devam edilir.

T?m kalk??lar d?z olmayabilir d?n?? yapmak zorunlulu?u do?abilir. Bu y?zden bak??lar?m?z daima var?lmak istenen yerde olmal?d?r. Sadece ilk kalk??tan ?nce de?il, t?m s?r?? ve y?nlenme boyunca bu bak?? pozisyonu muhafaza edilmelidir. Genellikle burada yap?lan hata motorun ilk hareketi ile bak??lar?n varmak istedi?imiz noktadan ka??r?l?p motorun ?n?ne bak?lmas?d?r. Bu yanl?? bir davran??t?r ve pratiklerle ?stesinden gelinmesi gerekir.

T?m s?r?c?ler ?? metoda da ustala?mak zorundad?rlar. Burada ilk ad?m debriyaj kavrama noktas?n? kullan?mda ustala?makt?r. Trafi?e kapal? d?z alanda motorun ?zerinde ayaklar?n?z iki yanda yere bas?l? iken debriyaj talimi yap?p motoru y?r?t?n. Debriyaj kavrama noktas?nda tutulup motorla ileri hareketler yaparken ayaklar?n?zla motoru itmeyin. Sadece motorun hareketi ile ayaklar?n?z? yerde ad?mlay?n. S?r?klemeyin. Bu motorun dengesini bozacakt?r. Motor s?rati y?r?y?? s?ratini ge?mesin. Bir m?ddet sonra d?z yolda ?al??malar?n?z tamamlan?nca fazla y?ksek olmayan bir kald?r?ma ?n tekeri dayay?p motoru kald?rma talimleri yap?n?z. Ayaklar?n?z hep iki yanda motorun dengesini sa?layacak ?ekilde yere bas?yor olsun. Bu ?ekilde debriyaj ve gaz? koordine etme al??kanl???n? elde edersiniz. Birde bu esnada ?n frene hafif bir bask? uygulay?p bak??lar?n?z? ileride tutmay? unutmay?n?z.

Her ?ey ilk ?nce sizin zihninizde biter. Bak??lar?n do?ru kullan?m? bu y?zden ?ok ?nemlidir. Daha sonra ise kaslar?m?z?n haf?zas? devreye girer ve hareket al??kanl?k haline gelir. Motor s?r??? %90 zihinsel %10 fiziksel bir olayd?r. Tecr?be en iyi hocad?r ancak ?uuralt?na yerle?tirdi?iniz do?ru bilgiler acil bir durumda g?sterece?iniz ilk tepkiler olarak ya?am?n?z? kurtarabilir. E?itimsiz sadece tecr?belerle ??renmekle yanl?? davran??lar? da al??kanl?k edinmi? olabilirsiniz ki bunlar?n sonradan d?zeltilmesi daha zordur.