Motosiklet ?zerindeki oturu? ?ekliniz motorunuzun y?netimini direk olarak etkiler. Maalesef bir?ok insan do?ru oturma ?eklini hi?bir zaman ??renmezler.

Performans motora m?mk?n oldu?unca ?ne kemer kavu?ma ?izginiz tanka bast?r?r ?ekilde oturunuz. ?ne e?iliniz ve tank?n ?zerinde ba??n?z cam?n arkas?nda kalacak ?ekilde durunuz ama tanka dayanmay?n?z kar?n kaslar?n?zla kendinizi tutunuz. ?yle ki ellerinizi elciklerden ?ekseniz de pozisyonunuz bozulmas?n. Bunu motor dururken ?al??arak kar?n kaslar?n?z?n bu al??kanl??? kazanmas?n? sa?lay?n?z. Ancak 183cm den daha uzunsan?z bu durum sizi uzun mesafede yoracakt?r. Dirsekleriniz k?r?k dizlerinize de?ecek ?ekilde olarak s?r?? yap?l?r.Yava? s?r?? kontrol? ve kaygan zeminde s?r??te de ?ne do?ru oturulmas? kontrol?n sa?lanmas? a??s?ndan avantajl?d?r. Ama bu durumlarda ?ne e?ilme yoktur. Dik oturulur t?pk? frenleme esnas?nda ve d?neme?lerde yap?ld??? gibi. Ger?ekte herkes i?in tek bir kural vard?r denemez. Mesela touring bir motorla uzun yol yapacaksan?z size nas?l rahat geliyorsa ve yormuyorsa ona g?re oturunuz.

K?t? zeminlerde s?r?? yapt???m?z? farz edelim ve d?z bir hatta nas?l yumu?ak bir tarzda s?rebiliriz konusuna odaklanal?m. Burada performans motor s?r???ndeki kapanmay? bir kenara b?rakarak a?a??daki ?nemli noktalara yo?unla?al?m:

. Kumandalar? en iyi kullanabilece?iniz ve nereye gitti?inizi en iyi g?rebilece?iniz pozisyonu bulun.
. Motor ?zerinde rahat olun ve bacaklar?n?z?n ikinci bir s?spansiyon g?revi yapmas?na izin verin.
. Dirsekleriniz kilitlemeyin; bu size y?nlendirme ?zerinde iyi bir kontrol sa?lam?n?z i?in gereklidir ayr?ca elciklere stres geri beslemesi de yapmam?? olursunuz.

Ayak pedallar?(pegler) ?zerinde biraz bask? uygulay?n. Bu bask? sizin sele ?zerinde hafif?e oturuyor olman?za yetecek kadar olmal?d?r. Dizlerinizle tank? s?k?ca tutunuz ve dirsekleriniz serbest olsun. Gidonun elciklerine dayanmak virajda kontrol? yok eder ve d?z yolda ise motorda sal?n??lara sebebiyet verebilir. Dizlerin tank? tutmas? bald?rlar?n?z?n aktif s?spansiyon g?revi g?rmesine olanak sa?lar, s?rt?n?z? destekler . Bu da dirsek ve omuzlar?n?z serbest kalmas?n? sa?layacakt?r. Bu ?ekilde ?atal ve ?ok alt?n?zda ba??ms?z olarak ?al??abilir. Bir jokeyin at?n? d?rt nala kald?rmas?ndaki gibi sizde motorunuzla bir uyum i?inde olmal?s?n?z. Bu hem size hem de motorunuza i?leri kolayla?t?racakt?r. B?ylece motorunuz engellere kar?? daha yumu?ak tepkiler vererek sizinde motor ?zerinde sa? kalabilmek i?in akrobosiler yapman?za gerek b?rakmayacakt?r.

B?k?lme yerine cam?n alt?na girme?e kendiniz zorlarsan?z bu durumda da kendiniz i?in rahat olan bir ?ekil bulmal?s?n?z. Dirsekleriniz gev?ek ve s?r???n?z rahat olmal?d?r. Uzun boylu s?r?c?ler kendilerini sele ?zerinde geri itmek mecburiyetindedirler. K?sa olanlar ?ne do?ru oturmakla daha mutlu olacaklard?r.

Fren yaparken gev?emi? ve rahat olacak ?ekilde dik olarak oturun. Tam ?ekil motorun tipine ve sizin fiziksel ?zelliklerinize ba?l?d?r. Dik oturdu?unuzda ?ne do?ru gelme durumunuz olur ama kemer birle?im noktan?z?n tanka dayanmas? gerekmemektedir. Ancak oturu?unuzun dizlerinizle h?z kesilmesinin yarataca?? g??leri dengeleyecek oranda tank? s?k? tutabilece?iniz bir pozisyonda olmas? gerekmektedir. Bu dik konum sizin gidon ?zerine ani ve sert bir savrulma ile e?ilmenizi engelleyecek s?rt deste?ini de sa?layacakt?r. Ancak ?ok sert frenlemelerde ?ok dik oturmaktan ka??n?n bu sizin frenleme g?c?lerinin bir k?sm?n? kollar?n?za alman?z? ve cam ?zerinden ileri do?ru motorun ?st?nden u?man?za sebep olabilir. Frenleme s?ras?nda v?cut a??rl???n?z?n bir k?sm?n? bacaklar?n?za al?n?z, burada ?nemli olan ?uval gibi t?m a??rl???n?zla selenin ?zerinde oturuyor olmaman?zd?r. Bunun amac?da d?n?? safhalar?na sizin haz?rlanabilmenizi engelleyebilecek frenleme ve s?spansiyon hareketlerinin geri d?n???m etkilerini asgariye indirmektir.

Frenleri d?zg?ce kullanarak s?spansiyonlar? d?n?? i?in haz?rlad?n?z, bir?ok s?r?c? burada tam d?n??e ba?lad?klar? anda oturu? pozisyonlar?n? de?i?tirmek gibi bir hataya d??er. Ve motosikletin ayarlanm?? olan s?spansiyon dengesini tekrar bozarak karars?zla?t?r?rlar. Do?rusu en ge? olarak frenleri b?rakt???n?z anda oturu? pozisyonunuzun da ayarlanm?? olmas?d?r. Tabi tam pozisyon alma motor tipine g?re yap?l?r. Spor motosikletlerde kollar?n?z?n dirsekle bilek aras? olan ?n k?s?mlar?n? elciklerle ayn? seviyede ve do?rultuda tutman?z gerekir ki size kontrada maksimum destek sa?layabilsinler. E?er motorla v?cudunuzu d?n??lerde bir hatta tutanlardan iseniz kol ve bacaklar?n?z?n alt?n?zdaki motorun rahat ?al??mas?n? sa?layacak ?ekilde aktif s?spansiyon i?levini yapmas?na izin veriniz. ?ayet motordan viraj i?ine sarkarak d?necekseniz bu pozisyona d?n??e ba?lamadan ge?mi? olman?z ?artt?r. D??taki baca??n?zla motorun tank?na s?k? sar?l?n ve dirseklerinizin serbest durumunu muhafaza edin.

?unu unutmay?n: D?n?? esnas?nda neler yapmak durumunda olursan?z olun yada nelerle kar??la??rsan?z kar??la??n sizin durumunuz(pozisyonunuz) her zaman kumandalar? rahatl?kla kontrol edebilece?iniz bir durumda olmal?d?r. Ba??n?z d?nemecin i?ine do?ru rahatl?kla ?evirebilece?iniz bir durumda olmal?d?r- bunu viraj?n tam ortas?nda tank?n ?zerine yatm?? durumda iken yapmaya ?al???n.

Rahat bir pozisyonu muhafaza edebilmek ?abuk yorulman?z? da engelleyecektir.

Rahat bir pozisyonda olmak ve dirseklerin gev?ek olmas? neden bu kadar ?nemlidir?

?ki sebebi vard?r:
1. Gev?ek, k?r?k vaziyette tutulan dirsekler aynen k?r?k dizlerimiz gibi amortis?r vazifesi g?r?rler.
2. E?er dirseklerinizi kilitler ve gidon elciklerine dayan?rsan?z motordan gelebilecek her yol sars?nt?s?n? aynen gidona aktar?rs?n?z.

Dirsekleri k?r?k ve serbest tutmakla y?nlendirmeyi kol kaslar?n?zla yapars?n?z halbuki dirseklerinizi kilitler ve kollar?n?z? kasarsan?z y?nlendirmeyi omuzlar ve s?rt?n?zla yap?yor olursunuz- bu da neredeyse imkans?zd?r . Bu ?ekilde do?ru ve tam bir y?nlendirme yap?lamaz.

Gidonlara y?klenmemek, dirseklerin k?r?k ve kollar?n gev?ek tutulmas? zamanla kazan?lan bir al??kanl?kt?r. Kendili?inden ve bir kerede olmaz. ?zerinde ?al???lmas? gereklidir. Genellikle gidona dayanma a?a??daki durumlarda ger?ekle?ir:
1. Uzun s?r??lerde yorgunluk ba?lay?nca
2. Yolculu s?r??lerde
3. Engebeli yollardaki s?r??lerde
4. Sert frenlemelerin yap?ld??? keskin virajl? yollarda
5. Yo?un trafikteki s?r??lerde
6. Yava? s?r??lerdeki dar alan d?n??lerinde
7. Stres alt?ndaki s?r??lerde-sizden daha usta ki?ilerle birlikte limitlerinizi zorlayarak yapt???n?z s?r??lerde.

Dirseklerinize s?r?? esnas?nda i?e d??a sallama hareketi yapt?r?n. Bunu yapabiliyorsan?z dirsekleriniz serbest demektir. Yo?un trafikte kendinizi denetleyerek stresinizi kontrol edecek zihinsel telkinlerde bulununuz.