Kafa sallanmas? ?ok ?rk?t?c? bir deneyimdir. Bu olay bilhassa sert yay ayarl? spor motorlarda g?r?l?r. ?n tekere arka arkaya sert vuru?lar yapan kasisli yollarda gazlarsan?z bu darbeler ?n ?atallar?n ??k??? yerde sarmas? ve ini? ??k?? hareketlerini kesmesiyle olu?ur. Geri sekme s?n?lmesi ayarlar?n?n fazla ayarlanm?? olmas? durumu tetikleyen sebeplerdir. ?n teker havada kal?r, yerle temas kaybolur(airborne). Tekerlek bir tarafa savrulur, sonra ikinci sekme gelir ve di?er tarafa savrulur. Yere her vuru?ta di?er tarafa savrulur. E?er gidon amortis?r? bu durumu dengeleyemezse sal?n?m artar, kuvvet kazanarak bir taraftan di?erine hareketi h?zlan?r. Bu hareketin sertli?i elcikleri elinizden alabilecek ve ayaklar?n?z? pedallardan atacak oranlara ula?abilir. Gerisini siz d???n?n.

Gidon amortis?r? kullanman?z ?nerilir. Bir?ok spor motorlar bu amortis?rle imal edilir. Yoksa siz takt?r?n. Ancak bunu takman?z her ?eyin halloldu?u anlam?na gelmez. ?ayet gidonu normal d?nebilecek oranda dengeli tutmak i?in takt???n?z gidon amortis?r?n?n varsa ayar?n? ayarlamak mecburiyetinde kal?yorsan?z motorunuzun ?asesinde bir problem var demektir. ?ok s?k? ayarlanm?? gidon amortis?r? bilhassa yava? d?n??lerde hat tutmayacakt?r ve y?ksek s?ratli d?n??lerde sal?nmaya girecektir. Bu durumda ayar?n? biraz gev?etip etkisine bak?n?z.

V?cut duru?unuzun kafa sal?nmas?n?n ba?lamas? ?zerinde etkisi vard?r. Y?ksek s?ratlerde dik v?cut duru?unu muhafaza etmek a??rl??? arka tekere aktararak ?n?n hafiflemesine, bilhassa gaz verildi?i anlarda, sebep olur. Ayr?ca dik v?cut duru?u elcikleri daha s?k? tutman?z demektir ki buda elciklere daha fazla ivme vermek demektir. Tabi buda ?n tekerin yerden sa?a sola sekmesini sallanmay? art?r?c? y?nde besleyecektir. ?n, tekerden gelen darbeleri dengelemeye ?al???rken sizin elciklere bask? yapman?z motor geometrisinin durumu d?zeltmeye ?al??ma hareketini olumsuz etkileyecektir. Sal?nman?n ?nlenmesi, ba?lamamas? i?in en iyi davran?? gaz verdi?inizde elcikleri hafif b?rak?n, ?zerlerine bask? yapmay?n. A??rl???n?z pedallarda olsun. Tank? dizlerinizle s?k?ca tutun, a??rl???n?z olabildi?ince ?nde olsun. Pedallara a??rl???n?z? vermek sizi ?ne alacakt?r. Tank? dizlerinizle tutmakta motorun dengede kalmas?n? sa?layacakt?r.

Kafa sal?nmas? ba?lad??? zaman elciklere y?k bindirmeyin, bast?rmay?n yada sal?nmay? durdurmak i?in herhangi bir ?ekilde gidona bask? uygulamay?n. Bu sal?nmay? daha da art?r?r. Yapaca??n?z ?ey elcikleri gev?ek tutarak motorun bu sal?nmay? dengelemesine izin vermektir. Siz gidon amortis?r?n?n g?revini yapmaya kalkarsan?z durum daha da k?t?le?ecektir.