Gösterilen sonuçlar: 1 ile 3 ve 3

Konu: Virajda Frenleme

 1. #1
  Ghost.... GhostRider - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Yaş
  47
  Mesajlar
  2,650
  Teşekkürler
  479
  Toplam 862 Teşekkür 422 Mesajına
  Tecrübe Puanı
  1921

  Standart Virajda Frenleme

  ?ncelikle l?tfen pistlerde uygulanan teknikleri kendinize ?rnek almay?n...

  Konuyu ?rneklendirelim:

  ?rnek-1 : Diyelim ki sa? viraja girdiniz ve s?ratiniz fazla geldi?inden motor sol ?eride do?ru a??lmaya ba?lad? ve siz ?izginizi kaybettiniz.

  E?er ?n freni kullan?rsan?z motor hemen dikle?meye ba?layacak ve sizi daha da yolun soluna atacakt?r. (Bunu son derece g?venli hissetti?iniz bir virajda deneyeblirsiniz)

  Bu durumda iki se?ene?iniz var: ya motoru daha da yat?r?p ?izginize d?neceksiniz ya da arka frene hafifce basarak, gaz? da sabit tutarak ?izginize d?neceksiniz. Arka frenle motoru ?igiye sokmak tecr?be, e?itim ve beceri ister. Bunlara sahip de?ilseniz l?tfen denemeyin.

  Virajdaki genel prensip son derec basit: Yava? gir h?zl? ??k.

  ?rnek 2: Viraja girdiniz ve ?eridinizde durman?z? gerektiren bir engel var. Bu durumda i? biraz daha zor. ??nk? yat?k vaziyettesiniz. ?ncelikle durmak i?in ?n frene ihtiyac?n?z oldu?unu unutmay?n. ?n frenin tam kapasite uygulanmas? i?in de motorun mutlaka dik konumda olmas? gerekir. bu durumda engeli g?r?r g?rmez ?n frene gittik?e artan bir bask? uygulaman?z gerekir. ?lk ba?ta yapaca??n?z hafif bask?, hem motorun s?ratini d???r?r, hem a??rl??? ?n tekere aktar?r hem de otomatikman motoru dik hale getirmeye ba?lar. Freni d?rt parmakla s?kmak da gaz? sonuna kapatman?n garantisidir. Bir ta?la ?? ku? vurursunuz yani
  Sonras?nda da yani motor dik durma geldikten sonra da, (bildi?inizi varsayd???m) frenleme tekniklerini kullanarak, sonuna kadar as?l?p motoru durdurmaya ?al???rs?n?z.

  Son derece zor ama kesinlikle bilmemiz gereken teknikler bunlar. Ne zaman neyle kar??la?aca??m?z bilmedi?imiz i?in so?ukkanl? bir ?ekilde bu teknikleri uygulamam?z gerekiyor. Bunun da yolu antrenman yapmaktan ge?iyor. "??renmek i?in motora binmek" hepimizin yapmas? gereken ?ey.

  "Ben yap?yorum gayet g?zel oluyor" mant???yla hareket etmek ?ok do?ru de?il. ?nerilecek hareketlerin bir sistem taraf?ndan onaylanm?? olmas? gerekir. Burada y?zlerce insan yaz?lanlar? okuyor ve bir?eyler ??renmeye ?al???yor. Ger?i ??renmenin yeri buras? de?il, e?itim arenalar?. Ama yine de dikkatli olmakta yarar var.

  Viaja ?ok h?zl? girdi?inizi d???n?yorsunuz. Ve motoru da limitlerde yat?rd?n?z!!! ?yle oldu?unu varsay?yoruz Yat?k durmdayken asla ?n frene dokunmay?n. Gaz? sabit tutarak arka frene yava??a bas?n. Ve v?cudunuzu da viraj?n i?ine do?ru iyice kayd?r?n. bu s?rada "bak???n?z" mutlaka ama mutlaka gitmek istedi?iniz noktada olsun.

  Gaz? sabit tutun, ??nk? gaz? aniden keserseniz arka terkerin kaymas?na sebep olursunuz. Virajdaki d??melerin en b?y?k sebeplerinden birir budur.

  V?cudunuzu kayd?r?n, ??nk? a??rl???n?z? viraj?n i?ine kayd?rman?z, motorun daha az yatmaya ihiya? duymas?n? sa?layacakt?r.

  Ama ilk ?nce d???n?lmesi gereken ?ey: Motoru daha ?ok yat?rarak ?izgiye d?nmek olmal?d?r. ??nk? genelde ( ) s?r?c?ler, oldu?undan daha ?ok yatt?klar?n? d???nn?rler. A?a??daki resimde oldu?u gibi. Bunu yapman?n yolu da "bak??"dan ge?iyor.
  "Nereye bakarsan?z, oraya gidersiniz" Bunu asla unutmay?n. Viraj?n ??k???na, gitmek istedi?iniz y?ne do?ru bakman?z, inan?lmaz yarar sa?lar.

  S?r?c?n?n beyni "?ok yatt?n, aman d??ersin" uyar?s?n? s?rekli g?nderir. Bunu engellemek i?in, yat?? an?nda v?cut ve motor yatmal? ama kafa yere paralel konumunu s?rd?rmeli. Gerdan k?rmak gibi bir hareket yani.

  Bu yazd?klar?m?n ?leri S?r?? Teknikleri oldu?unu belirtmek isterim. Yeterince tecr?beye ve e?itime sahip de?ilseniz, trafi?e kapal? alanlarda yeterli denemeleri yapmadan asla uygulamaya ?al??may?n...

  Burada "virajda durmak"tan behsetmiyoruz.


  Virajda Fren:

  ?ncelikle ?unu bilelim; Virajda fren YAPILMAZ! Bu bir hatad?r..

  NORMAL ?ARTLARDA; E?er pozisyonunuz do?ru, s?ratiniz do?ru, bak???n?z do?ru, ?ng?r?n?z do?ru ise, viraja girmeden evvel do?ru haz?rl??? ?oktan yapm?? ve do?ru tekni?i uyguluyorsan?z, kesinlikle viraj i?inde fren yapman?z? gerektirecek bir duruma d??mezsiniz zaten...

  Ama gerekirse, ani GEREKL? DURUMLARDA (Keskin, kapal? bir viraja girdiniz (motor yat?k konumda) ve aniden ?n?n?ze bir?ey ??kt?..);

  (?N B?LG?: Tam frenleme, herzaman motor dik konumdayken yap?l?r)

  A-Durman?z gerekiyorsa;

  1-Debriyaj? ?ek: (B?t?n yap?lacak i?lemler boyunca debriyaj ?ekik olacak..Sebebi; motor kompres?r?n?n yol a?aca?? -engine pull- etkisini yok etmek. Bu motorun t?m satabilitesini bozar.)

  2-?n frene DOKUNMAYA ba?la: (Motorun g?sterece?i tepki otomatikman dikle?me/do?rulma konumuna ge?mesidir..Ayn? zamanda dokunmaya ba?lad???n?z andan itibaren, ?N tekerdeki -(Biliyoruzki motoru ?n fren durdurur)-?N LAST???N TUTU?UNU artt?racak olan gerekli a??rl?k transferinide yapmaya ba?lam?? oldunuz-( her ko?uldaki frenleme an?nda bu a??rl?k transferini ?n tekerin K?TLENMES?N?/BLOKE OLMASINI ?nlemek ad?na zaten yapmam?z gerekti?ini biliyoruz)-

  3-Motor dikle?tikce/do?rulduk?a ?n frene verdi?in bas?nc? artt?r ve dik konuma geldi?ini hissetti?in anda ?n frene sonuna kadar as?l..Dur..Motoru hemen g?venli (yolun sa??nda) bir yere ?ek.

  Debriyaj ?ekik ve ?n frene dokunmaya ba?lad???n?z andan itibaren hem motorun dikle?mesini, hem de bu esnada ?n tekere a??rl?k transfer aktar?m? i?ini ayn? anda yapm?? oluyorsunuz..(Bir ta?la iki ku? hesab?-zaman kazand?n?z.)

  (Herzaman kulland???n?z gibi) duruncaya kadar BAKI?INIZ hep ileride olacak, kesinlikle motorun ?n?ne d??meyecek..

  Anlatt???m bu 3 madde (Debriyaj? ?ek- ?n frene dokunmaya ba?la-?n frene as?l), viraj i?inde olabilecek maximum g?venli duru?u sa?lar..Tekrar vurgulamakta fayda var; B?t?n bu a?amalarda debriyaj ?ekik olacak ve arka frenle hi? u?ra?m?yacaks?n?z. B?t?n konsantrasyonunuz, sadece ?n fren kullan?m? ve bak???n?zda (ileri bak??) olacak. Bu teknik, viraj i?inde en k?sa s?rede g?venli durman?z i?indir.

  B-Amac?n?z durmak de?il, viraj i?inde ?n?n?ze ??kan ?eyden KA?MAK ise;

  1- Debriyaj? ?ek (B?t?n a?amalarda debriyaj ?ekik olacak)

  2- ?n frene dokunmaya ba?la: Hem yava?l?yacak hemde otomatikman motor dikle?ecek/do?rulacak..

  3- Dik konuma geldi?inde freni b?rak (Debriyaj hala ?ekili) ve ?n?ndeki engelin ?tesindeki ka??? alan?na (engelin ilerisindeki duruma g?re uygun olan sa? veya sol alan) bak???n? kitle..

  4- Engelin sa??na veya soluna (uygun alana) swerving/k?v?rtmaca yap..(Sert ve s?ral? bir ?ekilde - gidece?in y?ne g?re - Sa?-Sol veya Sol-Sa? Kontra ver..) (Debriyaj hala ?ekili)

  5- Pozisyona g?re tam frenlemeyle dur..veya yoluna devam et..veya tekrar viraj?n konumuna g?re motoru kontrayla tekrar yat?r?p viraj? bitir..(Belli hallerde, ka??? noktan?za ve viraj?n konumuna g?re, swervingin 2. kontras? bu tekrar yat?p viraj? bitirme i?in zaten yeterlidir.. ) (Tam durma haricindeki devam hellerinde, debriyaj? b?rak gaz ver..)

  Burada da, BAKI?INIZ her zaman oldu?u gibi, kesinlikle motorun ?n?ne d??memelidir..Yava?lamak i?in Arka fren kullan?m? kesinlikle ..Sadece gene ?n Fren kullan?lmal?d?r.. Durma an?na kadar veya durmadan devam karar?na kadar DEBR?YAJ hep ?EK?K olmal?d?r...

  Her iki A ve B tekniklerinin anlat?mlar? biraz kar???k olsada, pratik uygulamalar? al???nca son derece kolayd?r.. Sadece ?al??mak ve pratik yapmak gerekmektedir...

  Bu arada; Viraj i?inde aniden ??kan bir engel kar??s?nda, yava?lay?p SWERVING yapma veya Tam DURU? karar?n? vermek de bir o kadar ?nemlidir asl?nda.. Benim kendi tercihim genel olarak S?RAT?M a??r?larda de?ilse DURMAK hatta Gerekirse yava?layabildi?im kadar yava?lay?p o engele ?ARPMAK d?r. ?al???rken kendimi motive etti?im budur..Ama bu benim tercihim..Ben o t?r posizyonlarda (S?RAT?M A?IRI de?ilse) swerving yapmaya kalkman?n hafif ?arpmakdan ?ok daha tehlikeli sonu?lar do?urabilece?ini d???n?yorum..E?er duramayacak ve g?venli bir ?ekilde yava?layamayacak bir konumla kar?? kar??ya kal?rsam, i?te o zaman bir ?ans ve kurtulu? yaratma ad?na swervingi tercih ederim diye d???n?yor ve kendimi o ?ekilde ko?ulland?r?yorum hep... Ama dedi?im gibi bu benim tercihim.

  Madem virajda fren kullan?m?ndan bahsediyoruz ARKA Fren kullan?m?ndan da bahsedeyim;

  Arka fren ile ilgili olarak ?NCEL?KLE; Viraj i?inde Arka Fren kullan?m? ?leri Seviye Tekniktir..Yeterli tecr?bede de?ilseniz KES?NL?KLE kullanmay?n?z.. Yanl?? kullan?m? en tehlikeli (?l?mc?l) d??me ?ekli olan high-siding d?????ne neden olur.. Ama belli bir seviyeye geldikten sonra (motorunuza son derece hakim bir konuma geldiyseniz) ?ok d???k s?ratlerde ?ok hafif dokunu?lar ile tepkisini g?rmenizi ve anlaman?z? tavsiye ederim..ki gerekli anlarda hayat?n?z? kurtars?n..

  Ni?in kullan?l?r?: Viraja girdiniz..Viraj d???nd???n?zden ve g?rd???n?zden ?ok daha sert ??kt?.. veya s?ratinizi do?ru ayarl?yamad?n?z ve viraja olmas? gerekenden (sizin alabilece?iniz) ?ok daha s?ratli girmi? bulundunuz.. Bu konumda do?al olarak viraj i?indeyken ?eridinizde kalamaz ve kar?? ?eride do?ru ister istemez a??l?rs?n?z..??te bu noktada do?ru teknik ve do?ru Arka Fren kullan?m? ile, yat?k haldeyken, motoru hi? do?rultmadan, ?eridinizde kalabilir, motorunuzu viraj?n daha i?ine kapatabilirsiniz..

  Nas?l kullan?l?r?:

  -Gene ?NCEL?KLE; Arka Frene Kesinlikle HAF?F ve HASSAS dokunacaks?n?z. Sert basma kesinlikle yok..Unutmay?n motor yat?k konumda zaten..
  Ahmet Gündoğdu
  B Rh+

  Alıntı ile Cevapla Alıntı ile Cevapla Share with Facebook (0)

 2. #2
  Ghost.... GhostRider - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Yaş
  47
  Mesajlar
  2,650
  Teşekkürler
  479
  Toplam 862 Teşekkür 422 Mesajına
  Tecrübe Puanı
  1921

  Standart Cevap: Virajda Frenleme

  Gaz? hi? KAPATMIYORSUNUZ..Debriyaja, ?n Frene vs.. hi? dokunmuyorsunuz... Gaz eliniz sabitken bir yandan hafif?e arka frene dokunmaya ba?l?yorsunuz..Motorun tepkisi viraj?n i?ine do?ru kendisini kapamas?/?ekmesidir..Sizi ?eridinizde tutar..Normal,tehlikesiz (d??a a??lmayan) bir pozisyona gelince arka freni b?rak?p viraj? almaya (gerekirse gaz? az daha a?arak) devam ediyorsunuz..B?t?n olay bu. ??in p?f noktas? Arka frene dokunmaya ba?lad???n?zda gaz? kapatmaman?z.. Yani hem gaz a??k olacak hemde frene dokunuyor olacaks?n?z..Bunun sebebi motorun stabilitesini / ?asesinin konumunu bozmamak, gaz? kapatt???n?z andaki tepki olan ?n am?rtis?r?n ??kmesini/kapanmas?n? engellemektir. O y?zden hem gaz a??k,hem de fren dokunu?u ayn? anda olmal?d?r..Bak??? zaten s?ylememe gerek yok..BAKI?INIZ ileri, viraj ??k???na do?ru olmal?d?r.

  Tekrar belirtiyorum: Viraj i?inde ARKA FREN kullan?m? son derece hassas dokunu? gerektirir..?leri Seviye S?r?? tekni?idir..Yeterli Tecr?beniz yok ise DENEMEY?N?Z.

  Hat?rl?yal?m..Frenlemede ALTIN Kural; Motoru ?N FREN durdurur..Arka fren YARDIMCIDIR..??nk?;Seyir halindeyken motorun ?n ve arka tekerle?inde bir a??rl?k da??l?m? vard?r..Gaz? a?t?k?a bu a??rl???n ?o?u arka tekerle?e gider..Frenleme an?nda ise bu a??rl???n ?o?u ?n tekerle?e gider..Bu a??rl?k da??l?m? asl?nda lasti?in yolu TUTU?UDUR..Yani frenleme an?nda as?l yol tutu?u ?N LAST?Kdedir, dolay?s?yla duru? an?nda yolu tutarak sizi durduracak olan ?n lasti?iniz (?n fren)dir..FRenleme an?nda a??rl?k/tutu? ?ne gitti?inden dolay? arka hafiftir..bu y?zden arka fren, bast???n?zda ?ok ?abuk kitlenir ve kayar..?n fren ise do?ru kullan?ld???nda (progresif- aniden as?lmadan-) lastik bloke olmadan motoru durdurur.. Burada ?n freni progresif kullanman?n amac?, O ?ne gelen a??rl???n transferini tam olarak yapmakt?r(tamamlamakt?r)..ki lastik bloke olmadan/kilitlenmeden motoru durdurabilsin..

  Bu sebepten ?t?r? normal ?artlarda fren kullan?m?m?z, yakla??k %80 ?n-%20 arka olmal?d?r..(Sadece Cruiser tarz? motorlarda,yap?s? y?z?nden, bu oran %50-%50 veya %60-%40 d?r.) Dikkat!! D?z gidi? an?ndaki, zaman?n?z?n oldu?u duru?lardan bahsediyorum..

  Normal ?artlarda her iki frenin ayn? anda kullan?m? en k?sa duru?u sa?lar..Sadece ?n 2. en k?sa duru?u sa?lar..Sadece arka ise en uzun duru?u sa?lar..( Ben Panik Fren kullan?m?nda sadece ?n FReni tercih ediyorum..O ba?ka bir konu..)

  Seyir halindeyim..ilerliyorum..?leride bakt?m trafik lambas? k?rm?z?ya d?nd?..Yava?lamak i?in ?n?mde rahat bir mesafe var..hem fren kullan?r?m hemde debriyaj? ?ekmeden motor kompres?r?nden faydalan?r?m(vites k???lterek).. Bu normal ?artlarda yava?lama yapmak, durmakt?r..Yani e?er zaman?n?z?n oldu?u (yeterince mesafeniz var, durmay? d???nmek i?in plan yapmaya zaman?n?z var) durum s?z konusu ise tabiki motor frenini de kullan?rs?n?z (debriyaj? ?ekmeden). ??nk? her?eyi dengeleyecek zaman?n?z ve d???nme pay?n?z vard?r zaten...

  Panik Fren de ise (viraj i?indeki frenlemeniz de bir Panik Frendir), DEBR?YAJ mutlaka ?ekili OLMALIDIR..Swerving yaparken DEBR?YAJ mutlaka ?ekili OLMALIDIR..??nk? (bir ?nceki yaz?mda belirtmi?tim Prometheus, ama san?r?m g?z?nden ka?m??), debriyaj? ?ekmek, ?N lastikdeki TUTU?U ?o?altmak i?in motor ?eki?inin (engine pull) serbest b?rak?lmas?n? sa?lar..Ayn? zamanda gazdaki ani oynama riskinide ?nlemi? olur..Gene ayn? zamanda (?zellikle yat?k konumla ilgili olarak-viraj i?inde fren-) motorun satabilitesi ve dengesini korumak a??s?ndan b?y?k fayda sa?lar..(Zaten motor yat?k..?n frene dokunmaya ba?lad?n?z, do?rulmaya ba?lamayla beraber bir yandan frenleme etkisiyle ?n amartis?r de kapanmaya ba?lad?..Birde debriyaj? ?ekmezseniz arkadaki engine pull etkisi arkay?da kayd?rmaya ba?larsa???Hani kesinlikle Arka frene dokunmay?n dedik ya..Eee ayn? etki??? Ben kusura bakmay?n debriyaj? ?ekerim..''O'' anlarda birde motorun arkas?yla u?ra?acak ne zaman?m nede konsantrasyonum kalmaz benim..)

  Motor kompres?r?nde, yava?latman?n yan?nda, bir ?eki? de var..Bu ?eki?, ayn? zamanda, bizim farkedemedi?imiz bir ?ekilde motoru ileri de itmektedir.. ''Testlerde, 100km/h s?ratde, debriyaj? ?ekmeden yap?lan frenlemelerde, durma mesafesi yakla??k 4 metre artm??t?r-ADAC''

  Arkada?lar asl?nda bunlar? yazarak anlatmak ve sindirtmek ger?ekten ?ok zor..Asl?nda pratik uygulamalar?yla beraber, g?venli bir alanda, deneyerek, deneterek g?stermek laz?m..Sadece okudu?unuzla sistemi, tekni?i kavrayabilmek, uygulayabilmek zordur...Zaman ay?r?n ve e?itim al?n l?tfen..Hepimiz motor KULLANIYORUZ...Ama S?RMEYE ba?laman?n ana kural? onu her ?art ve ko?ulda, zaman?nda ve do?ru ?ekilde, DURDURAB?LMEY? bilmektir/ becerebilmektir..


  NORMAL ?ARTLARDA; E?er pozisyonunuz do?ru, s?ratiniz do?ru, bak???n?z do?ru, ?ng?r?n?z do?ru ise, viraja girmeden evvel do?ru haz?rl??? ?oktan yapm?? ve do?ru tekni?i uyguluyorsan?z, kesinlikle viraj i?inde fren yapman?z? gerektirecek bir duruma d??mezsiniz zaten...

  Ama gerekirse, ani GEREKL? DURUMLARDA (Keskin, kapal? bir viraja girdiniz (motor yat?k konumda) ve aniden ?n?n?ze bir?ey ??kt?..);

  (?N B?LG?: Tam frenleme, herzaman motor dik konumdayken yap?l?r)

  A-Durman?z gerekiyorsa;

  1-Debriyaj? ?ek: (B?t?n yap?lacak i?lemler boyunca debriyaj ?ekik olacak..Sebebi; motor kompres?r?n?n yol a?aca?? -engine pull- etkisini yok etmek. Bu motorun t?m satabilitesini bozar.)

  2-?n frene DOKUNMAYA ba?la: (Motorun g?sterece?i tepki otomatikman dikle?me/do?rulma konumuna ge?mesidir..Ayn? zamanda dokunmaya ba?lad???n?z andan itibaren, ?N tekerdeki -(Biliyoruzki motoru ?n fren durdurur)-?N LAST???N TUTU?UNU artt?racak olan gerekli a??rl?k transferinide yapmaya ba?lam?? oldunuz-( her ko?uldaki frenleme an?nda bu a??rl?k transferini ?n tekerin K?TLENMES?N?/BLOKE OLMASINI ?nlemek ad?na zaten yapmam?z gerekti?ini biliyoruz)-

  3-Motor dikle?tikce/do?rulduk?a ?n frene verdi?in bas?nc? artt?r ve dik konuma geldi?ini hissetti?in anda ?n frene sonuna kadar as?l..Dur..Motoru hemen g?venli (yolun sa??nda) bir yere ?ek.

  Debriyaj ?ekik ve ?n frene dokunmaya ba?lad???n?z andan itibaren hem motorun dikle?mesini, hem de bu esnada ?n tekere a??rl?k transfer aktar?m? i?ini ayn? anda yapm?? oluyorsunuz..(Bir ta?la iki ku? hesab?-zaman kazand?n?z.)

  (Herzaman kulland???n?z gibi) duruncaya kadar BAKI?INIZ hep ileride olacak, kesinlikle motorun ?n?ne d??meyecek..

  Anlatt???m bu 3 madde (Debriyaj? ?ek- ?n frene dokunmaya ba?la-?n frene as?l), viraj i?inde olabilecek maximum g?venli duru?u sa?lar..Tekrar vurgulamakta fayda var; B?t?n bu a?amalarda debriyaj ?ekik olacak ve arka frenle hi? u?ra?m?yacaks?n?z. B?t?n konsantrasyonunuz, sadece ?n fren kullan?m? ve bak???n?zda (ileri bak??) olacak. Bu teknik, viraj i?inde en k?sa s?rede g?venli durman?z i?indir.

  B-Amac?n?z durmak de?il, viraj i?inde ?n?n?ze ??kan ?eyden KA?MAK ise;

  1- Debriyaj? ?ek (B?t?n a?amalarda debriyaj ?ekik olacak)

  2- ?n frene dokunmaya ba?la: Hem yava?l?yacak hemde otomatikman motor dikle?ecek/do?rulacak..

  3- Dik konuma geldi?inde freni b?rak (Debriyaj hala ?ekili) ve ?n?ndeki engelin ?tesindeki ka??? alan?na (engelin ilerisindeki duruma g?re uygun olan sa? veya sol alan) bak???n? kitle..

  4- Engelin sa??na veya soluna (uygun alana) swerving/k?v?rtmaca yap..(Sert ve s?ral? bir ?ekilde - gidece?in y?ne g?re - Sa?-Sol veya Sol-Sa? Kontra ver..) (Debriyaj hala ?ekili)

  5- Pozisyona g?re tam frenlemeyle dur..veya yoluna devam et..veya tekrar viraj?n konumuna g?re motoru kontrayla tekrar yat?r?p viraj? bitir..(Belli hallerde, ka??? noktan?za ve viraj?n konumuna g?re, swervingin 2. kontras? bu tekrar yat?p viraj? bitirme i?in zaten yeterlidir.. ) (Tam durma haricindeki devam hellerinde, debriyaj? b?rak gaz ver..)

  Burada da, BAKI?INIZ her zaman oldu?u gibi, kesinlikle motorun ?n?ne d??memelidir..Yava?lamak i?in Arka fren kullan?m? kesinlikle ..Sadece gene ?n Fren kullan?lmal?d?r.. Durma an?na kadar veya durmadan devam karar?na kadar DEBR?YAJ hep ?EK?K olmal?d?r...

  Her iki A ve B tekniklerinin anlat?mlar? biraz kar???k olsada, pratik uygulamalar? al???nca son derece kolayd?r.. Sadece ?al??mak ve pratik yapmak gerekmektedir...

  Bu arada; Viraj i?inde aniden ??kan bir engel kar??s?nda, yava?lay?p SWERVING yapma veya Tam DURU? karar?n? vermek de bir o kadar ?nemlidir asl?nda.. Benim kendi tercihim genel olarak S?RAT?M a??r?larda de?ilse DURMAK hatta Gerekirse yava?layabildi?im kadar yava?lay?p o engele ?ARPMAK d?r. ?al???rken kendimi motive etti?im budur..Ama bu benim tercihim..Ben o t?r posizyonlarda (S?RAT?M A?IRI de?ilse) swerving yapmaya kalkman?n hafif ?arpmakdan ?ok daha tehlikeli sonu?lar do?urabilece?ini d???n?yorum..E?er duramayacak ve g?venli bir ?ekilde yava?layamayacak bir konumla kar?? kar??ya kal?rsam, i?te o zaman bir ?ans ve kurtulu? yaratma ad?na swervingi tercih ederim diye d???n?yor ve kendimi o ?ekilde ko?ulland?r?yorum hep... Ama dedi?im gibi bu benim tercihim.

  Madem virajda fren kullan?m?ndan bahsediyoruz ARKA Fren kullan?m?ndan da bahsedeyim;

  Arka fren ile ilgili olarak ?NCEL?KLE; Viraj i?inde Arka Fren kullan?m? ?leri Seviye Tekniktir..Yeterli tecr?bede de?ilseniz KES?NL?KLE kullanmay?n?z.. Yanl?? kullan?m? en tehlikeli (?l?mc?l) d??me ?ekli olan high-siding d?????ne neden olur.. Ama belli bir seviyeye geldikten sonra (motorunuza son derece hakim bir konuma geldiyseniz) ?ok d???k s?ratlerde ?ok hafif dokunu?lar ile tepkisini g?rmenizi ve anlaman?z? tavsiye ederim..ki gerekli anlarda hayat?n?z? kurtars?n..

  Ni?in kullan?l?r?: Viraja girdiniz..Viraj d???nd???n?zden ve g?rd???n?zden ?ok daha sert ??kt?.. veya s?ratinizi do?ru ayarl?yamad?n?z ve viraja olmas? gerekenden (sizin alabilece?iniz) ?ok daha s?ratli girmi? bulundunuz.. Bu konumda do?al olarak viraj i?indeyken ?eridinizde kalamaz ve kar?? ?eride do?ru ister istemez a??l?rs?n?z..??te bu noktada do?ru teknik ve do?ru Arka Fren kullan?m? ile, yat?k haldeyken, motoru hi? do?rultmadan, ?eridinizde kalabilir, motorunuzu viraj?n daha i?ine kapatabilirsiniz..
  Ahmet Gündoğdu
  B Rh+

  Alıntı ile Cevapla Alıntı ile Cevapla Share with Facebook (0)

 3. #3
  Ghost.... GhostRider - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Yaş
  47
  Mesajlar
  2,650
  Teşekkürler
  479
  Toplam 862 Teşekkür 422 Mesajına
  Tecrübe Puanı
  1921

  Standart Cevap: Virajda Frenleme

  Nas?l kullan?l?r?:

  -Gene ?NCEL?KLE; Arka Frene Kesinlikle HAF?F ve HASSAS dokunacaks?n?z. Sert basma kesinlikle yok..Unutmay?n motor yat?k konumda zaten..

  Gaz? hi? KAPATMIYORSUNUZ..Debriyaja, ?n Frene vs.. hi? dokunmuyorsunuz... Gaz eliniz sabitken bir yandan hafif?e arka frene dokunmaya ba?l?yorsunuz..Motorun tepkisi viraj?n i?ine do?ru kendisini kapamas?/?ekmesidir..Sizi ?eridinizde tutar..Normal,tehlikesiz (d??a a??lmayan) bir pozisyona gelince arka freni b?rak?p viraj? almaya (gerekirse gaz? az daha a?arak) devam ediyorsunuz..B?t?n olay bu. ??in p?f noktas? Arka frene dokunmaya ba?lad???n?zda gaz? kapatmaman?z.. Yani hem gaz a??k olacak hemde frene dokunuyor olacaks?n?z..Bunun sebebi motorun stabilitesini / ?asesinin konumunu bozmamak, gaz? kapatt???n?z andaki tepki olan ?n am?rtis?r?n ??kmesini/kapanmas?n? engellemektir. O y?zden hem gaz a??k,hem de fren dokunu?u ayn? anda olmal?d?r..Bak??? zaten s?ylememe gerek yok..BAKI?INIZ ileri, viraj ??k???na do?ru olmal?d?r.

  Tekrar belirtiyorum: Viraj i?inde ARKA FREN kullan?m? son derece hassas dokunu? gerektirir..?leri Seviye S?r?? tekni?idir..Yeterli Tecr?beniz yok ise DENEMEY?N?Z.
  Ahmet Gündoğdu
  B Rh+

  Alıntı ile Cevapla Alıntı ile Cevapla Share with Facebook (0)

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Kazanan Son Virajda Belli Oldu
  By Hasan Aytaç in forum Her Telden Çeşitli Web Beslemeleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 15-06-2009, 09:30
 2. keskin virajda kaza
  By 2 fast 4 u in forum Genel SOHBET ve Videolar.
  Cevaplar: 34
  Son Mesaj: 24-12-2008, 17:37
 3. MAKSİMUM FRENLEME
  By 2 fast 4 u in forum Sürüş Teknikleri
  Cevaplar: 33
  Son Mesaj: 22-11-2008, 00:54
 4. Yolculu Sürüşlerde Frenleme
  By 2 fast 4 u in forum Sürüş Teknikleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 30-10-2008, 22:02
 5. Enduro & Motocross Frenleme Teknikleri
  By BaSSaR in forum Sürüş Teknikleri
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 04-05-2008, 21:04

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  
mcafe güvenli site norton güvenli site Review www.turkiyemotosiklet.org on alexa.com