Motosiklet Tutkunlar? Bulu?tu

11 May?s Pazar g?n? ?an Hac?lar alt?nda ?an MOTO TEAM taraf?ndan ger?ekle?tirilen...

Moto tutkunlar?n?n bulu?tu?u festivale ilgi yo?un oldu.Festivale ba?ta ?an Belediye Ba?kan? Ali Sar?ba? olmak ?zere 1200 ki?i kat?ld?.

?l?elerden gelen motorcularla birlikte Festival alan?nda 250 motor vard?.

Kat?l?mc? motosiklet Gruplar?;Bursa Enduro, ?anakkale MT, ?anakkale ikiteker, Bal?kesir 10 Riders, Band?rma Motoban, T?rkiye Motosiklet, Havran dostlar?, G?nen GMK, Yeniceli Motosiklet?iler, Bigal? Motosiklet?iler oldu.?anakkale ve il?elerinden gelen motosiklet?ilerin hepsi festival alan?na geldikten sonra gelen misafirlere pilav,ayran ve tatl? ikram edildi.?l?elerden gelen motosiklet?ilerden motosiklet sevdal?s? bir m?zisyen gitar? ve ?ark?lar?yla herkesi co?turdu.?AN MOTO TEAM’in ev sahipli?i yapt??? festivaldeki ??nar a?a?lar?na G?venli Motosiklet kullan?m? i?in as?lan pankartlar herkesin dikkatini ?ekti."Yola kasks?z ??kmay?n?z"
"Dikkat ?ekmek i?in farlar?n?z? yakmay?n?z"
"Can g?venli?iniz i?in korumal? k?yafetler giyiniz"
"Ehliyetsiz motosiklet kullanmay?n?z"

MOTO TEAM’’in haz?rlad??? motosiklet festivaline kat?lan b?t?n gruplar g?rd?kleri ilgiden ?ok memnun kald?klar?n? ifade ettiler. ?AN MOTO TEAM ‘?N ?yeleri ?n?m?zdeki y?llarda da bu t?r etkinlikler yap?laca?? ve bunun geleneksel bir festival olaca??n? belirtiler.ilgili haberin linki buray? t?klay?n?z