(Ay?e ?ule Bilgi?'in 7 May?s 2008 ?ar?amba g?n? H?rriyet Gazetesi Otoya?am Ekinde yay?mlanan yaz?s?)


----------)


Bu hafta kendime ald???m yeni bir oyuncakla tan??t?rmak istiyorum sizi. Motorcu c?maatinin pek ho?una gidecek t?rden bir oyuncak. Ben hastas? oldum. Ad? Garmin Z?mo! Kendisi tam da hissetti?iniz gibi uzayl? bir oyuncak.

Nedense Z?mo deyince insan?n akl?na k???k, sevimli, koca koca g?zleri olan uzayl? bir robot geliyor. Asl?nda bir nevi ?yle bir ?ey diyebilirim bu ak?ll? b?d?k i?in.

Kimseye adres sormay?n

Hani motosiklet kullan?rken hepimizin ba??na gelmi?tir. Trafikte duruyorsan?z birisi gelip illaki adres sorar, bir yeri tarif etmenizi ister. Kurye arkada?lar bu konuda ?ok ba?ar?l? olsalar bile ?o?umuz bilmedi?imiz yerlerde b?rak?n tarif vermeyi, normal insanlar gibi kayboluruz. Hele kayboldu?unuzda birine yol sormay? benim gibi gurur meselesi yapanlardansan?z bu yeni oyunca??m? siz de ?ok seveceksiniz. ??nk? Z?mo her t?rl? yol ko?ulunda haf?zas?ndaki haritadaki yollar? t?m alternatifleri ile s?rekli size hatta kula??n?za f?s?ldayan bir alet.

GPS aleti de?il yol arkada??

Foto?raflar? g?rd???n?z i?in "ay yeter R?zgar, nedir bu oyuncak." Demedi?inizi biliyorum. G?rd???n?z ?zere bu bir navigasyon (y?n bulma) cihaz?. Hem de motosiklet i?in ?zel olarak ?retilmi? bir GPS. Baytekin taraf?ndan T?rkiye’ye getirilen bu GPS’ler sonradan ??rendi?ime g?re piyasada bu i?in ?zellikle motosiklet konusunda sonu diye tabir ediliyor.

?ri bir kutuda b?t?n par?alar? i?inde gelen Z?mo’nun ?nce sehpas?n? monte etmek gerekli. ??indeki aletlerle be? dakikada tak?l?yor. ?sterseniz g?? kablosunu ak?ye ba?layabiliyorsunuz, pilinin bitme derdine son veriyorsunuz. Benim bu i?lei yapmam biraz uzun s?rd? ama kimseye minnet etmeden ba?lamay? ba?ard?m. Ayr?ca sabit antenleri var onlarla daha iyi sinyal alabiliyorsunuz. Motosikletten inerken de p?t diye sehpas?ndan ??kar?p k?l?f?na koyup devam edebiliyorsunuz.

Dolma parmaklar i?in ?retilmi?

Peki ne menem bir alet Z?mo? Z?mo yolda giderken size s?rekli gidece?iniz yeri g?steren, isterseniz sesli olarak s?yleyen bir yol arkada??. Ba?ta insana biraz kar???k olabilir kim u?ra?acak dedirtir gibi geliyor. Yani bana ?yle gelmi?ti ama hani askeriye mant???yla en k?t ak?ll?n?n bile kolayca anlayaca?? ?ekilde dizayn edilmi? bir men?s? var. Ben ba?ard?ysam herkes ba?ar?r yani. Z?mo’yu ?al??t?r?nca ?ok basit bir ekran ??k?yor. "Nereye?" ve "Haritay? g?r" yazan iki kutu g?r?n?yor ekranda. Dokunmatik ekran? yavrum benim diye parmaklayarak isterseniz adres girip yol g?zergah? ??kartabiliyor isterseniz de sadece haritada nerede oldu?unuzu g?rebiliyorsunuz. Z?mo’nun en g?zel taraf? elinizde eldiven varken bile ekrandaki kutulara ?ok rahat t?klayabiliyor olman?z. T?klayaca??n?z kutular dolma parmaklara g?re ayarlanm??. Adres girerken o ufak harflere "aman yanl?? bast?m dedirtecek" tedirginli?e hi? gerek yok. Z?mo ??k?r ??k?r anl?yor ne istedi?inizi.

Bilgi?lik taslay?p sinir bozabiliyor

Z?mo’yu motora ilk tak?p yola ??kt???mda kendimi ?ok garip hissettim. Bir yola bir Z?mo’ya, hatta yola hep bakt???m ama Z?mo’ya yeni yeni al???yor oldu?um i?in yoldan ?ok Z?mo’ya bakarak gitmek biraz tehlikeliydi. Ama al???nca aradaki dengeyi kurup, emniyetli s?r?? ile sadece bir g?z kayd?rma ile do?ru yolda olup olmad???n?z? anlayabiliyorsunuz. Kocaman ekranda ne yapaca??n?z ?ok ?nceden g?ze batar ?ekilde iri g?stergelerle anlat?l?yor. 50 metre sonra sa?a d?n dedi?inde, yakla?t?k?a d?n?? noktas? daha dikkat ?ekici ?ekilde g?steriliyor. Hadi ki sapa?? ka??rd?n, hemen sana alternatif rotay? ?iziyor. ?ehir i?inde att???m turlarda g?rd?m ki haritas? son derece g?ncel ve do?ru.

Z?mo’yu kand?rmak da imkans?z, K?lyutmaz bir taraf? var bu aletin. Sanki bir s?re sonra sizi anlamaya ve bilgi?lik taslamaya ba?l?yor. Diyelim ki bana ?nerdi?i yolu be?enmedim ve kafama g?re ba?ka bir yola girdim. Hemen ne yapmak istedi?imi anlay?p benim istedi?im g?zergah? ekran?nda g?steriyor namussuz. "Karde?im bu Z?mo’yu kand?rman?n bir yolu yok mu?" desen, "YOOOOK!" diye ba??racak nerdeyse.

Trafik mesajlar?n? okuyor ama desteklemiyor

?st?nde d?rt tane tu? olsa da kitap????n? okuduk?a ne kadar ?ok teferruat? varm?? me?er ?a??rd?m. Mesela sesli y?nlendirme sistemi var. Bluetooth destekli bir kulakl???n?z varsa b?t?n i?lemleri sesli olarak ta yapabiliyorsunuz. Eh kulakl?k varken m?zik de dinleyeyim derseniz MP3 ?al?c? olarak ta on numara ?al???yor Z?mo. Ama ben motorda m?zik dinlemeyi sevmeyenlerden oldu?um i?in sadece denemek ama?l? bir s?re kulland?m bu ?zelli?ini. Bir de cep telefonu ile de ba?lant? kurup kimin arad???n? ekranda g?rebiliyor, kulakl?kla yine konu?abiliyorsunuz. ?sterseniz uydu radyosu da dinlemek m?mk?n. T?rkiye’de var m? bilmiyorum ama ?zerinde trafik mesajlar?n? okuyabilen bir sistem de mevcut. ?leride kaza olmu? ve trafik s?k??m??sa otomatik olarak rotay? de?i?tirebiliyor. Hatta yurtd???ndaki haritalarda nerede trafik kameras? var hepsi kay?tl?. San?r?m bu ?zelliklerini T?rkiye ?u an desteklemiyor.

550-920 Euro aras?nda fiyat? var

Tamam ?ehir i?inde ?ok e?lenceli ama GPS cihaz? alanlar?n ?o?u bunu uzun gezilerinde kullanmak i?in al?yor. GPS ?zellikleri haricinde Z?mo tam bir yol bilgisayar? gibi davranabiliyor. Ne kadar yol gidildi, ne kadar benzin yak?ld?, depodaki benzinle ne kadar yol gidilir, en fazla ka? km/s h?za ??k?ld?, ortalama h?z falan filan bir d?nya bilgiyi kaydedebiliyor. ?stelik bunlar? bir SD karta y?kleyip eve var?nca seyahat hakk?nda en az birka? futbol program? kadar muhasebe yapmak m?mk?n. Ayr?ca su ge?irmemesi, ?ok kolay kullan?lmas?, 4 saat kadar dayanan pil ?mr? ve darbelerden etkilenmemesi tamamen motosiklet d???n?lerek haz?rlanm?? ?zellikler.

Bilgisayar ile de tam uyumlu namussuz. Garmin’in Map Source isimli program? ile evde bilgisayar ba??nda istedi?iniz kadar detayl? bir rota haz?rlay?p, Z?mo’ya atabiliyorsunuz. Ya da tam tersine gitti?iniz rotay? diledi?iniz gibi hem Map Source’da hem Google Earth ile izleyip an?lar? tazelemek m?mk?n.

Sonu? olarak bir GPS al?p kimseye sormadan adres bulaca??m, kaybolmayaca??m diye i?e ba?lad?m ama me?er burada koskoca bir d?nya varm??. U?ra?t?k?a s?rekli yeni bir ?eyler bulmak acaip keyifli. Motosiklet GPS’i konusunda Z?mo pek becerikli bir ara?. Bazen bir ara?tan ?ok e?lenceli bir yol arkada?? bile oluyor Z?mo. Fiyat? da modeline g?re 550-920 Euro aras?nda de?i?iyor.

(----------

al?nt?d?r.