Do?al olarak hepimiz gidece?imiz yere bir an ?nce gitmek istiyoruz ancak bunun i?in gerekti?inde hayat?m?z? kurtaracak baz? ?nlemler almam?z ve baz? disiplinleri uygulamam?z ?art ...

+ Kulland???m?z motosikletin selesi muhakkak bedenimize uygun olmal? , ellerimiz el?iklere rahat?a ula??p kavrayabilmeli , motosikletin ?zerine oturdu?umuzda ayak tabanlar?m?z g?venli hissettirecek ?ekilde yer ile temas etmeli .

+ Kask?m?z ?artlar ne olursa olsun muhakkak tak?l? olmal? , yolum k?sa , hava s?cak gibi bahaneleri bir kenara b?rakmal?s?n?z .

+ Kalk??tan ?nce motosikletinizin y?r?yen t?m aksamlar?n? , elektronik aksam? , lastik havalar?n?z? , hidrolik ya? durumlar?n? muhakkak kontrol edin , havas? azalm?? , y?pranm?? , eskimi? lastikleri asla kullanmay?n , aksamlar?n?z? kontrol ederken sizi rahats?z eden bir?ey varsa yolda ge?er belki demeyin , teknik servise dan???n gerekirse motoru bir panelvanla direk servise ald?rt?n kontrollerini yapt?rt?p ?yle yolunuza ??k?n .

+ Kulland???n?z motorun her ko?ulda t?m tepkilerini g?rmeden , ya?amadan , arkan?za yolcu almay?n . Ald???n?z yolcuya motosikletin nas?l yol ald???n? , s?r?? esnas?nda neler yapmas? neler yapmamas? gerekti?ini ad?m ad?m anlat?n , yolculuk esnas?nda asla aran?zda konu?may?n . Yolcu ta??rken motorun a??rl???n?n , h?zlanma ve durma mesafelerinin de?i?ti?i unutmay?n , planlar?n?z? bu yeni verilerle tekrar hesaplay?n . Onu asla korkutmaya ?al??may?n , her zaman disiplinli kullan?n , unutmay?n k???k bir hata ikinizide ?ld?rebilir .

+ Trafikte eksiksiz t?m i?aretlere , h?z limitlerine muhakkak uyun , a??r? h?zlanma , makas , riskli manevralar gibi genel trafik disiplinini bozabilecek ve sizi ?ld?rebilecek t?m sa?ma sapan i?leri bir kenara itin , disiplini 1 sn. bile elinizden b?rakmay?n .

+ Yol ?artlar? her zaman istedi?imiz gibi olmaz , ya???l? havalarda duru? mesafenizin de?i?ece?ini unutmay?n , takip mesafenizi buna g?re hesaplay?n , gerekiyorsa k?? i?in ayr? bir lastik tak?m? haz?rda tutun , ?ok gerekli olmad?k?a a??r ya???larda , karl? havalarda motor kullanmay? tercih etmeyin , siz durursunuz ancak bir ara? duramay?p size ?arpabilir .

+ ?ehir i?i yollarla , ?ehir d??? yollar tamamen farkl?d?r ve farkl? riskler i?erirler , ?ehir d??? seyir h?z? y?kselir , olabilecek bir kaza durumunda hasar a??r olabilir , bunu bilerek yol al?n , yoldaki a??r ara?lar?n ?l? noktalar?nda seyir etmeyin , muhakkak kendinizi g?sterin , ?n uzun far?n?z? g?nd?zde olsa muhakkak yak?n , kask ve giyim aksesuarlar?n?z? olabildi?ince renkli se?in , her ne ?artta olursa olsun g?r?nmedi?inizi hayal edip ona g?re defensif bir anlay??la s?r?n .

+ Olabilecek bir problemi , olmadan okumak ?ok ?nemlidir , bunun i?in g?z?n?z? bir an bile ?n?n?zden ay?rmay?n , sadece ?n?n?zdeki yolu de?il , ?evre arazide ve arkada kontrol edilmeli , uzakta duran bir k?pe?in biranda sizin ?n?n?ze ??kabilece?ini ve o an durabilecek h?zlarda seyir etmeniz gerekti?ini unutmay?n . ?n freni kullanmaktan asla ?ekinmeyin , frenlerinizi paralel kullan?n yani ayn? anda 2 frenide kullanmak motosikletinizi daha g?venli durdurur . Freni s?karken 4 parmak kullanmakta fayda var ??nk? 4 parmak s?k?lan fren fiziksel olarak daha kuvvetli s?k?l?r , dolas?yla duru? mesafeside ona g?re fark eder .

+ Son bir not , yolculu?a ??karken h?z?nl? olmay?n , kafan?zda problemlerle yola ??kmay?n , uykunuzu tam olarak alm?? olun , lens kullan?yorsan?z g?zleriniz toza daha duyarl? olacakt?r bunun i?in ?nlem al?n viz?r? gerekmedik?e a?may?n yada olabildi?ince az bir aral?k a??n .