Gösterilen sonuçlar: 1 ile 4 ve 4

Konu: Enduro & Motocross Frenleme Teknikleri

 1. #1
  135 hp (horse power) BaSSaR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Yaş
  29
  Mesajlar
  160
  Teşekkürler
  0
  Toplam 0 Teşekkür 0 Mesajına
  Tecrübe Puanı
  70

  Standart Enduro & Motocross Frenleme Teknikleri

  ENDURO & MOTOCROSS FRENLEME TEKN?KLER?  YAVA?LAMA SANATI
  Motosiklet s?r???n?n dinamik i?erisinde, en kolay i?lerden birisi gibi g?r?nebilir. Fakat ger?ekte, m?kemmel olmas? en zor tekniklerden biridir. Fren g?c?, s?r?c? stili, arazi ve ?izgi tercihi, bu denklemin birer par?as?d?r. Frenleme, sadece ?n freni s?kmak ve arka fren pedal?na basmaktan ibaret de?ildir. ?o?u durumda i?e yaramayan baz? genel kurallar vard?r. Frenlemenin sadece yava?lamak i?in kullan?lmad???n?da akl?n?zdan ??karmay?n. Frenler, d?n?? s?ras?nda bir ?izgi yakalaman?za yard?mc? olabilir. Havada iken arka frene basmak da, ?n tekerle?inizi a?a??ya ?eker.
  Frenlerin duru? g?c?n?n ?o?u ?n frenden gelir. Frenleme esnas?nda motosikletin a??rl??? ?n tekerle?e transfer olur. Arka tekerlek hafif (neredeyse zemini s?y?r?r), ve t?m tutu? ?n tekerlekte iken duru? g?c? ?n frenlerdedir. Bir miktar arka fren, motosikleti d?z tutman?z? ve biraz daha duru? g?c? sa?laman?za yard?m eder, fakat motosikleti dokuzluk bir e?itimden s?f?r e?itime getirmek istiyorsan?z, size yard?m edecek olan as?l ?ey, gidon ?ubu?unun sa? taraf?ndaki manivelad?r.


  V?CUT POZ?SYONU

  Bir ?ok sebepten dolay? v?cut pozisyonu almak, verimli bir bi?imde frenlemenin en ?nemli unsurudur. Genel olarak ?o?u frenleme, s?r?c? ayakta iken ve a??rl??? motosikletin arkas?na do?ru, selenin sonuna veya arka ?amurlu?un ?n taraf?na yak?n bir yere vermi? durumda ger?ekle?ir. Arka taraftaki bu ilave a??rl?k motosikletin arka taraf?n? yerde tutacak ve daha iyi bir kontrol sa?layacakt?r. S?r?c?n?n geriye do?ru pozisyon almas? s?r?c?ye, motosikletin arkas?n?n kaymas? ve savrulmas?n? engellemek i?inde, kollara ve bacaklara ekstra kuvvet verebilmesi imkan?n? sa?lar.
  Burada anahtar, araziye ve ko?ullara uyum sa?lamaya devam etmektir. Frenleme noktas? i?in s?ylenecek kesin bir ?ey yoktur. Motosikleti sa?lam tutabilmek i?in do?ru ayarlamalar? yapman?z gerekmektedir, en az?ndan iki tekerlek de yerde olmal?d?r.

  “ Fren yaparken kendimi, gerekli v?cut pozisyonunu sa?lamak i?in motosikletin ?zerinde ileri geri hareket ederken buluyorum” diye a??kl?yor. Bir ?ok kez AMA s?perkros ?ampiyonu Jeremy McGrath. “ Her iki y?ne de ?? be? cm. hareket ?ok ?eyi de?i?tirir.”


  D?Z FRENLEME

  Motosikleti yava?latmak i?in yapaca??n?z frenleme ?o?unlukla d?z bir ?izgide olacakt?r. Motosiklet d?nerken sert frenleme, lastikleri kayd?racak veya virajdan itecektir. Arkay? frenle kayd?r?rken tercih edece?iniz bu y?ntem, ?n tekerle?in kaymas? durumunda g??l?k ??karabilir. S?r?c? virajda ?n freni ?ok agresif kullan?rsa k???k ?apl? bir kaza ge?irmesi olduk?a muhtemeldir.
  Bu itme etkisini azaltman?n en iyi yolu, ?n frene daha az g?? vermek ve/veya gaz kelebe?ini a?arak d?n?? yapmakt?r, yani d?n??lerde motor g?c?nden faydalanmakt?r. ?zellikle frenlemeye ayr?lm?? bir b?l?mde garip bir teknik olarak g?r?nmekle birlikte ?iganlar gibi baz? d?n??lerde, fren etkisi ve gaz kelebe?ini a?mak, s?spansiyonu daha az bozacakt?r.
  D?n?? s?ras?nda frenleme yap?lmas? durumunda ger?ekle?ebilecek di?er bir senaryo, motosikletin arka taraf?n?n ?n tarafla ayn? derecede yava?lamas?d?r. Bu durumda, tekerle?in sahip oldu?u ekstra moment, arka taraf? parkurun herhangi bir taraf?na do?ru savuracakt?r. Baz? ?zel durumlarda motosiklet 180 derece spin atabilir. Frenle kayma durumunda arzu edilebilecek bu hareket, beklenmedik bir anda oldu?u taktirde s?r?c?y? ?a??rtabilir. Tedbirsiz yakaland???n?zda arka taraf savrulur ve sizi motosikletin ?zerinden b?y?k bir kazan?n i?ine atar.
  D?z bir ?izgide frenlemeye d?nelim. Teknik olarak, motosiklet m?kemmel bir d?z ?izgideyse arka taraf?n hi?bir yere savrulmamas? gerekir. Basit?e belirtmek gerekirse, arka taraf?n k?tlesi, y?n veren g?vdeyi, verilen y?n do?rultusunda iter.v?cut pozisyonu do?ru olmad??? zaman ve a??r? frenleme durumunda motosikletin kontrolden ??kmas?n?n (d?z bir ?izgide frenlerken) sebebi budur ve arka taraf?n?, ?n taraf?n yava?lad??? derecede yava?latmamas? sonucu meydana gelir.

  Motosikletin ?n?n?n her h?zda itme kuvveti yaratabilece?ini, hatta takla atabilece?ini duymak ho?unuza gitmese de, uygun bir frenleme ile bu problem azalt?labilir. ?o?u durumda her iki freni de ayn? anda kullanmak gereklidir ve frenlemenin s?r???n?z? bozdu?u durumlarda frenleri b?rakabilecek zaman?m?z olabilecek kadar erken frenlemeye ba?lamal?s?n?z.
  ?o?u zaman frenler birlikte kullan?l?r. Sadece arka freni kullanmak, frenle kayma i?in kullan??l?d?r. ?n fren ise en iyi, bir miktar arka fren motosikleti d?z tutmaya yarar ve biraz daha duru? g?c? sa?lar.


  FRENLE KAYMA

  Frenle kayma, moment ?al??mas?na ra?men, h?zla d?nmek i?in iyidir. Keskin d?n??lerde daha iyi s?r?? yapar fakat iyi s?r?c?ler kavislerin ?o?unda bunu kullanmay? ??renirler. Prensipleri, b?y?k ihtimalle bisiklet kullan?rken yapm?? oldu?unuz hareketin prensipleri ile ayn?d?r. Debriyaja bas?n, arka freni kilitleyin ve nazik?e motosikleti sa?a ve sola ?evirin. Frenle kaymay? kullan??l? hale getirmenin anahtar? ise, d?n??e frenle kayarak girecek ve d?n??den g?? ile kayarak ??kacak ?ekilde fren ve gaz kelebe?ini koordineli kullanmakt?r. Bu teknik ?ok al??t?rma gerektirir ve s?r?c?lerin ba?lang??da ?ok dikkatli olmas? gerekmektedir. A??k ve d?z bir alanda ve d???k h?zlarda deneyerek ?al??maya ba?lay?n. Bir kez ??rendi?inizde, ba?ka bir s?r?c?y? i?eriden ge?mek i?in harika bir yoldur.
  Arka freni kullan?rken ?o?u zaman debriyaj kullanmak gereklidir. ??nk?; ?zellikle d???k h?zlarda, arka tekerlek kilitlenirse motor stop edebilir. Ayn? sebepten dolay?, motosikletiniz yava? durumda de?ilse fren yaparken motorun devrini d???rmeniz gerekir.
  En ?nemli konulardan bir tanesi de, frenlerin sadece tekerlekler yerdeyken i?e yarayac?d?r. Ayr?ca z?plamalardan yere inerken motosikletin gidece?i y?n? aniden de?i?tirece?inden ve tekerleklerin kayma olas?l???n? art?raca??ndan fren uygulayarak inmekten ?zellikle ka??n?n.


  Y?KSEKL?K DE????M?NDE FRENLEME

  E?imlerde s?r?? yaparken fren teknikleri de?i?ir. A?a?? do?ru s?r?? yaparken v?cut pozisyonunuzu, a??rl??? biraz arka tekerle?e verecek ?ekilde a?a?? s?r?? yaparken ?n frenin agresif kullan?m?, ?n tekerle?e d?zl?klerde oldu?undan daha fazla y?k bindirir.g?vdenizi biraz daha arkaya alarak bu sorunu telafi edebilirsiniz fakat arazi engebeli oldu?u zaman sorun devam eder. Agresif bir bi?imde ?n freni kullan?yorsan?z ?n s?spansiyonlar s?r?c? ve motosikletin a??rl???n?n ?o?unu ta??mak zorunda kal?r. B?y?k bir t?mse?e ?arpt???n?zda s?spansiyon dibe vurur ve muhtemelen takla atars?n?z. Bundan ka??nmak i?in, t?mseklerde veya benzer engellerde freni b?rakacak veya hafif?e frenleyecek ?ekilde plan yap?n.
  A?a?? do?ru s?r??ler, momenti durdurmak kolay olmad??? i?in erken frenleme gerektirir. E?er fazla h?zl? gitti?inizi d???n?yor ve ?n fren kullanman?n tehlikeli olaca??n? d???n?yorsan?z, do?rudan inmek yerine, kayak??lar gibi yanlara do?ru inmeyi ve h?z?n?z? bu ?ekilde azaltmay? deneyin.
  Tersi bi?imde yukar? do?ru s?r??lerde frenlemek, motosikletin ve s?r?c?n?n a??rl??? arka tarafta olaca??ndan ve yer ?ekimi h?z?n?z? azaltaca??ndan dolay? daha kolayd?r. Bu sebeplerden dolay?, yoku? yukar? s?r?? yaparken d?zl?kte oldu?undan daha ge? fren yapabildi?inizi g?receksiniz.


  KAYGAN KO?ULLAR VE KAV?SLER

  Yava?lamada tutu? da ?nemli rol oynar. ?o?u durumda hedefiniz, en iyi tutu?u sa?layacak olan ?izgiyi aramak olmal?d?r. Mimk?nse kum, ?amur ve di?er kaygan y?zeylerden ka??n?n. Tutu? zay?f oldu?u zaman frenleme yapman?z ?artsa, freni nazik ve a??r a??r kullan?n.
  Bu a??k sebeplerden dolay?, kavislerde de a??r? agresif fren kullanmaktan ka??n?n. Do?as? gere?i kavisler, daha az lastik y?zeyinin tutu? yapmas?n? sa?lar ve motosikletin ?n taraf?n? bir anda d?nerek savrulman?za sebep olur.
  Kaygan y?zeylerde ve kavislerde fren kullan?rken daha temkinli olmal?s?n?z. Lastikler kaygan y?zeyde daha fazla kilitlenmeye m?sait oldu?undan, frenleme hassasiyetle ve az g??le yap?lmal?d?r.


  "derin kumda ?n freni nadiren kullan?r?m” diyor. 1995 AMA 125 cc Ulusal Motokros ?ampiyonu Steve Lamson. “ ?n tekerle?in kuma g?m?lmeye ve motosikleti sallamaya yatk?n oldu?unu g?rd?m. Kumda ?n fren kullanmam gerekirse ?ok yava? uygular?m ve fazla g?? kullanmam.” T?msekleri dikkatli bir bi?imde analiz etmek de ?ok ?nemlidir. M?mk?nse uzak durun. S?spansiyonu daha aktif hale getirdi?inden h?z azaltmak g??le?ir. S?r?c?leri kolayca yorar ve koldaki dola??m? zorlar. Frenlemenizin ?o?unu t?msekten ?nce veya sonra yapmal?s?n?z. B?ylece t?msekte frenleri b?rak?p ve s?spansiyonu i?letebilirsiniz.


  Alıntı ile Cevapla Alıntı ile Cevapla Share with Facebook (0)

 2. #2
  135 hp (horse power) BaSSaR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Yaş
  29
  Mesajlar
  160
  Teşekkürler
  0
  Toplam 0 Teşekkür 0 Mesajına
  Tecrübe Puanı
  70

  Standart Cevap: Enduro & Motocross Frenleme Teknikleri

  DEVAMIDIR....

  GARY SEM?CS MUTLAK TEKN?KLER?  FRENLEME


  ?N FREN

  Frenleme motosikleti yava?latmaktan fazlas?n? yapar. Do?ru kullan?l?rsa, motosikleti kontrol?n?ze kesinlik kazand?r?r. Uygun el ve ayak pozisyonu ile ba?lat?n bu ileri tekniklere ge?in. Frenleme ve h?zlanma yapm?yorsan?z ge?ilece?inizi unutmay?n.


  Bir ?ok s?r?c? ?n freni virajlara yerle?mek i?in kullan?r, Jimmy Button’?n g?sterdi?i gibi. Hafif kavisli bu b?lgede ?n fren yard?m? ile ?n taraf?n kontrolden ??kmas?n? engelleyerek bu k?sm? rahat?a ge?iyor.  BA?LANTILI TEKN?KLER: V?CUT POZ?SYONU, HIZLANMA,V?RAJ ALMA  AYAKTA ?KEN ARKA FREN KULLANMA


  Ayakta iken, ayak ask?s? ?zerindeki aya??n?z?n orta k?sm?n? eksen al?n ve arka fren pedal?na ayak parmaklar?n?z ile bas?n.
  Arka fren kullan?rken ayakta iseniz, ask? ?zerinde her zaman aya??n?z?n orta k?sm? bulunmal?d?r. B?ylece aya??n?z ask?y? eksen al?r. Her zaman arka fren kontrol?n? iyi bir ?ekilde hissedersiniz.

  “?unu iyi ??renin: Hayatta ne yap?yorsan?z yap?n, engeller ?ok fazla ?nemli de?ildir. Ac? veya di?er durumlar orada olabilir, ama bir i?i yeterince k?t? yapmak istiyorsan?z bir yol bulursunuz.”

  OTURURKEN ARKA FREN KULLANMA

  Otururken aya??n?z? ask?dan kald?r?n ve arka fren pedal?na ayak parmaklar?n?z ile bas?n.
  Fren kullanaca??n?z baca??n?z? havada tutarken, bu baca??n?z? motosikletin yan?na s?k?ca yaslay?n. Arka frenle i?iniz biter bitmez aya??n?z? ask?n?n ?zerinden geri koyun.
  Yeni ba?layan s?r?c?lerin ?o?u frenleme s?ras?nda ayakta veya otururken her ?eyi birbirine kar??t?r?r. Bunun sebebi ayakta iken ayr? bir frenleme tekni?i, otururken ayr? bir frenleme tekni?i olmas?d?r.
  Baz? s?r?c?ler otururken aya??n? ask?dan kald?rmadan arka fren kullanmaya ?al???rlar. Aya??n?z ve bile?iniz o kadar b?k?lemeyece?i i?in selenin ?n taraf?nda otururken bu bir i?e yaramaz. Baz? s?r?c?ler de otururken arka frende topuklar?n? kullanmaya ?al???rlar ki bu da iyi bir y?ntem de?ildir.
  Usta bir s?r?c?ye bakarsan?z aya??n? ask?dan kald?rd???n?, baca??n? motosikletin yan taraf?na s?k?ca yaslad???n? ve bile?ini kasarak arka freni ayak parmaklar? ile kulland???n? g?receksiniz. Bu teknik size en iyi kontrol? sa?lar.
  Bu tekni?i ?nce sabit bir motosiklette deneyin, daha sonra hareketli halde ?al???n.

  “ Engeller, daha olumlu bir yakla??m benimseyerek a??labilecek zihinsel bariyerlerdir.”

  POZ?SYON DE????RKEN ARKA FREN KULLANMA

  Ayakta pozisyondan oturur pozisyona ge?erken arka freni kontrol etmek i?in oturdu?unuzda sa? aya??n?z? kald?r?n ve a??rl???n?z? sol ask?ya verin. Pozisyon de?i?tirmek arka frene ihtiyac?n?z olmad??? anlam?na gelmez.
  Viraj i?in oturmaya ba?lad???n?zda sa? aya??n?z? ask?dan kald?r?n fakat arka fren kontrol?n? b?rakmay?n. Bunun anlam? a??rl??? selenin ?n k?sm?na verene kadar a??rl???n?z sol ayak ask?s?nda olacakt?r. Daha sonra selenin ?n k?sm?na oturdu?unuzda, baca??n?z? motosikletin kenar?na s?k?ca yaslay?n ve baca??n?z? arka frenin ?zerinde tutarak ayak parmaklar?n?zla kullan?n.

  “ Cesaret, korkulmas? gerekenle gerekmeyeni ay?rt edebilme bilgisidir.”


  FRENLEME SIRASINDA DEBR?YAJI BIRAKIN

  Viraja do?ru fren yaparken vites k???lt?n ve debriyaj? b?rak?n. B?rak?n motor freni sizi yava?lats?n. Bu bir anti kilit sistemi gibidir. Sadece arka tekerle?i kilitlemek istedi?inizde debriyaj? ?ekin.
  Frenlemede yanl?? teknikler size zaman kaybettirir, hatta ba??n?z? derde bile sokabilir. Bir s?r?c? viraja, d?n?? i?in yava?layamayacak kadar h?zl? geliyorsa, panik i?erisinde t?m yanl?? hareketleri yapt???n? g?r?rs?n?z.
  Do?ru olan ise, iyi muntazam ve kontroll? frenlemedir. Sert frenleme ile ba?lamal? ve viraja girerken kademeli olarak fren g?c?n? hafifletmelisiniz. Bu do?ru teknik, frenleme esnas?nda vitesi k???lt?p debriyaj? b?rak?rsan?z daha iyi sonu? verir.

  “ G?c?n?z kadar i? i?in dua etmeyin. ??iniz kadar g?? i?in dua edin.”


  DEBR?YAJ KULLANMADAN V?TES K???LTME

  Vites k???lt?rken debriyaj kullanmaya ihtiyac?n?z yoktur.

  Baz? s?r?c?ler vites k???ltmek i?in debriyaj kullan?rlar ve viraj?n geri kalan k?sm?nda frenleme s?ras?nda debriyaj? b?rakmazlar. Vites k???ltmek i?in debriyaj kullanmaya gerek yoktur. Frenleme s?ras?nda debriyaj? b?rakmak, motor freni sayesinde d?zg?n ve muntazam bir frenleme yapman?z? sa?lar.
  Vites b?y?t?rken debriyaj kullanman?z gereklidir, ??nk? transmisyon, vites di?lileri ?zerine, motordan ald??? g?? ile tork uygulamaktad?r. Gaz kelebe?i kapal? oldu?u ve yava?lad???n?z s?rada, vites di?lileri ?zerine ?ok az bir tork olacakt?r. Bu y?zden vites k???lt?rken ve viraj i?in yava?larken debriyaj? b?rak?n.
  “ G?ven durup duruken ortaya ??kmaz. Bir ?eyin sonucudur: saatler, g?nler, haftalar ve y?llar boyu s?rekli ?al??ma ve kendini adama.”

  ENGELLER?N ?ZER?NDE ARKA FREN KULLANMA

  Arka fren kullanma, baz? engeller ve t?mseklerde arka tekerle?in z?plama e?ilimini azalt?r.

  Acemi bir s?r?c?, arka tekerle?in fazla z?plamas? gibi ba??n?n derde girdi?i bir durumda genellikle dona kal?r. Bu z?plama etkisinden ka??nman?n yollar?ndan birisi, arka tekerle?in ?ok z?playaca??n? d???nd???n?z zaman arka frene dokunun. Bu arka s?spansiyonu a?a?? y?nde etkiler ve arka tekerle?in z?plamas?n? b?y?k oranda azalt?r. Bir dahaki sefere b?y?k bir t?mse?e geldi?inizde veya arzu etti?inizden daha b?y?k s?ral? t?mseklere geldi?inizde arka frene dokunun ve arka taraf? ne kadar a?a??da tuttu?unu g?r?n. Bu beni bir?ok kez takladan kurtarm??t?r.
  Arka freni her v?cut pozisyonunda kullanabilmeniz gerekti?inin en iyi ?rne?i budur, ??nk? bu esnada ayakta ve a??rl???n?z arkada olacakt?r.  Al?nt?d?r
  Alıntı ile Cevapla Alıntı ile Cevapla Share with Facebook (0)

 3. #3
  カワサキ(ボス) Hasan Aytaç - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar
  4,733
  Blog Girişleri
  16
  Teşekkürler
  1,488
  Toplam 1,421 Teşekkür 647 Mesajına
  Tecrübe Puanı
  10000

  Thumbs up Cevap: Enduro & Motocross Frenleme Teknikleri

  Ba?ar c?m eline sa?l?k valla bilmedi?im ?eyler ??reniyorum normalde kendi kendimize y?llarca motosiklete binerek ??rendi?imiz ?eylerim birer ismide varm?? me?erse. Sayende ??reniyoruz ?ok sa?olas?n
  Siz, birbirinize en fedakâr, nesebî kardeşten daha ziyade kardeşsiniz.
  Kardeş ise, kardeşinin kusurunu örter, unutur ve affeder.
  Herşey sevmek ile başladı ve...sonuç ... Suzuki Gsx1300r Hayabusa diyordum ZZR 1400 (zx14) oldu
  Alıntı ile Cevapla Alıntı ile Cevapla Share with Facebook (0)

 4. #4
  135 hp (horse power) BaSSaR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Yaş
  29
  Mesajlar
  160
  Teşekkürler
  0
  Toplam 0 Teşekkür 0 Mesajına
  Tecrübe Puanı
  70

  Standart Cevap: Enduro & Motocross Frenleme Teknikleri

  Abicim ne demek g?revimiz ... bu tip yaz?lar? okumadan ?nce intepedeki sert virajlar? alamazd?m ?ok hata yapard?m hatta d??meye ?ok yakla??t??m oldu ama okuyup yap?nca hi? sorun ya?amaddan ?ok g?zel viraja girdim bence herkes okumal? te?ekk?rler...
  Alıntı ile Cevapla Alıntı ile Cevapla Share with Facebook (0)

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Joe Gibbs Racing Toyota Motocross Konsepti
  By Hasan Aytaç in forum Her Telden Çeşitli Web Beslemeleri
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 24-11-2009, 10:37
 2. Oyun: Motocross FMX
  By Hasan Aytaç in forum Her Telden Çeşitli Web Beslemeleri
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 11-09-2009, 20:09
 3. MAKSİMUM FRENLEME
  By 2 fast 4 u in forum Sürüş Teknikleri
  Cevaplar: 33
  Son Mesaj: 22-11-2008, 00:54
 4. Yolculu Sürüşlerde Frenleme
  By 2 fast 4 u in forum Sürüş Teknikleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 30-10-2008, 22:02
 5. Virajda Frenleme
  By GhostRider in forum Sürüş Teknikleri
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 28-04-2008, 08:30

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  
mcafe güvenli site norton güvenli site Review www.turkiyemotosiklet.org on alexa.com