M?c?rda Motosiklet Kullan?m Teknikleri


Motosiklet kazalar?n?n en ?ok ya?and??? alanlardan birisi, m?c?r ile asfalt?n birle?ti?i yerlerdir..Genel olarak yap?lan hata, asfalt’dan m?c?ra giren s?r?c?n?n (birle?ti?i yerde), bir anda gaz keserek veya frenlere as?larak yava?lamaya ?al??mas? ve devam?nda da maalesef kendini yerde bulmas?d?r.. Genelde b?yle durumlarda s?r?c?, tam anlam?yla neden d??t???n? bilmez bile.. Asl?nda t?m olay, sebep, motordaki a??rl?k da??l?m? ile ilgilidir… ?zellikle m?c?rl? bir yolda, a??rl??? her ko?ulda motorun arka taraf?nda ve dolay?s?yla arka lasti?inde tutabilmek i?in do?rusudur..
Bilinenin aksine, h?z (s?rat), m?c?rvari ortamlarda dostumuzdur…


?ncelikle; motosikletimizin ?n k?sm?, her t?rl? ortamda, tek bir i? i?in farkl? ve al???lm???n d???nda hareket eder.. bu hareket ne olursa olsun amac? hata d?zeltmektir... Yanl?? olarak ne yaparsan?z yap?n, motorunuzun ?n taraf?n?n ve gidonunuzun al???lm???n d???ndaki t?m hareketleri (sa?a-sola yalpalamas? vb..), motorun d?z gitmesini sa?lamak i?in ?asesince yap?lan toparlama ve d?zeltme hareketleridir.. Onun i?in do?ru olan, onunla m?cadele etmek de?il, g?revini yapmas? a??s?ndan serbest b?rakmakt?r.. (gidonu kendi haline b?rakmak.. m?cadele etmemek... yumu?ak bir ?ekilde tutmak..)


M?c?rl? yola girmeden evvel yava?lamam?z gerekmektedir. P?f nokta, bu yava?lamay?, m?c?ra girmeden evvel kesinlikle bitirmemiz gerekti?idir. Diyelim ki 120 km/h ile seyir halindeyiz, ileride m?c?rl? yolu g?rd?k, yava?lamam?z laz?msa ki laz?m, frenlerimizi de kullan?p s?ratimizi diyelim 50 km/h’a d???rd?k... ama devam?nda, m?c?ra tam girerken gaz? a?mam?z gerekmektedi. Tam m?c?ra girerken mutlaka gaz veriniz ve sabit (ortam uygunsa artt?rabilirsiniz) o gazla gidiniz. (yava?lad???n?z s?rat 50 km/h ise, m?c?ra giri? s?ratiniz ?rne?in minimum 55 km/h olmal?) ?n taraf ve gidon az?c?k oynasa da b?rak?n?z oynas?n. Siz bak???n?z ileride ve sabit gazl? bir ?ekilde seyrinize devam ediniz. G?receksiniz ki son derece emniyetli, m?c?ra g?m?lmeden ve gene son derece stabil bir ?ekilde seyrinize devam edebileceksiniz.


Bu arada h?z m?c?rl? ortamda ‘’dostumuzdur’’ derken, yap?labilecek olan a??r? s?ratlerden bahsetmiyorum. Yava?lad?ktan sonraki artt?r?lm?? h?z?n?zdan bahsediyorum. (20 km/h ye d??t?yseniz, giri? h?z?n?z minimum 25km/h…60 km/h ye d??t?yseniz minimum 65 km/h..vb..) M?c?rda ve benzer ortamlarda a??rl??? arka lastikte istememiz bunun sebebidir. Gene amortis?r?m?z?n kapanmam?? olmas?n? sa?lamak ba?ka bir sebeptir. ?n taraf?n?z ne kadar hafifse, a??rl?k ne kadar arkadaysa gidi?iniz o kadar dengeli ve g?venlidir. Hatta oturu? pozisyonunuzu da bir miktar arkaya alman?zda fayda vard?r. (deneyin g?receksiniz..)

M?c?rl? yoldaki seyrinizde fren yapman?z veya ani gaz kesmeniz ( etkisi fren yapmakla ayn?d?r, a??rl??? ?n tarafa ta??r) motorunuzun amortis?r?n?n kapanmas?na, ?n lasti?inizin m?c?ra g?m?lmesine ve stabilitesinin bozulmas?na yol a?ar, hatta ve hatta d???rebilir.


M?c?rl? yolda seyir halindeyken kar?? ?erit den gelen ara?lar?n yava?laman?z i?in yapt?klar? hareketlere (el i?aretlerine) ald?rmay?n?z. Onlar motosikleti bilmiyorlar. Sizin i?in g?venli olan? sabit h?z?n?zla istikrarl? bir ?ekilde, m?mk?n oldu?unca a??rl??? arka lasti?inizde tutarak, devam etmeniz ve bu arada ?n gidonuzu (hafif?e sa?-sol hareketi yapabilir) bir yandan, bak???n?z hep ileride, serbest b?rakman?zd?r (m?cadele etmemek). G?receksiniz ki son derece stabil ve g?venli bir ?ekilde gidiyor olacaks?n?z.


M?c?rl? bir zeminde Viraj ve Yava?lama


Gev?ek zeminde bir viraj? en g?venli d?nmenin (dikkat ‘’d?nme’’ diyorum!) yolu, d???k s?rat de, motoru en az yat?rarak o viraj? almakt?r..

(Buradaki p?f nokta asl?nda s?ratinizin az olmas?, ??nk? s?ratiniz az ise motor az yatar, s?ratiniz fazlala?t?k?a yat???n?z da artar)

G?venli s?rati nas?l belirleyece?iz?
Asl?nda gev?ek zeminin gev?eklik oran? uygun s?rati belirlemenizde bir rehberdir. Bu gev?eklik miktar?n?, motorunuzun ?n s?spansiyon ve gidon k?sm?ndan gelen bilgiler do?rultusunda anlayabilirsiniz. Yani motorunuzun ?n k?sm?n? iyi bir ?ekilde dinlemeniz gerekiyor. (Oynama miktar?; gev?eklik ?ok ise ?n taraf daha fazla d?zeltmeler yapar (sa?a-sola oynama)
Gev?eklik az ise bu oynama daha da azd?r. Oynama ne kadar fazla ise zemin o kadar gev?ektir. Arka lasti?in oynamas? da size fikir verebilir ama ?n'? daha ?ok dinleyiniz.


Diyelim ki 60 km/h ile seyrediyoruz ve ileride bir viraj var. (?leriye bakt???n?z i?in ayarlamalar? yapmak i?in zaman?n?z var.) Motorunuzun ?n k?sm?ndan gelen bilgileri dinleyerek, yoldaki tutu?a g?re s?ratinizi ayarlayabilir ve o viraja g?venli bir ?ekilde girebilirsiniz. Bu 60 km/h ile de olabilir yada daha yava?laman?z da gerekebilir. Oradaki karar size aittir, ??nk? sabit bir '?u h?z' kural? hi?bir zaman olamaz. (her m?c?r?n gev?eklik oran? ayn? de?ildir, yol oturmu? olabilir yada m?c?r yeni at?lm?? veya ?ok bo?luklu olabilir...)


M?c?rl? bir zeminde yava?laman?z gerekti?inde, kesinlikle ?n freni kullanmay?n?z. Yumu?ak?a gaz kesmeniz (do?ru viteste oldu?unuzu varsay?yorum.) yeterlidir. Daha fazla yava?laman?z gerekiyorsa da sadece yumu?ak?a arka freni kullan?n. (?n s?spansiyonunuzun dalmas?na, kapanmas?na elinizden geldi?ince engel olunuz, bunu hi? istemiyoruz)


Unutmay?n?z, hangi ko?ullarda olursa olsun, olmas? gereken g?venli s?ratiniz, ?n?n?zde a??k g?rebildi?iniz alan dahilinde ve kendi ?eridiniz i?erisinde her zaman g?venle durabilece?iniz s?rattir ki m?c?rl? bir zeminde seyir halindeyseniz bu h?z olabildi?ince yava? ve dikkatli olmak zorundad?r. Unutmay?n?z tutu? azd?r.

(Al?nt?d?r)