(Ay?e ?ule Bilgi?'in 30 Nisan 2008 ?ar?amba g?n? H?rriyet Gazetesi Otoya?am Ekinde yay?mlanan yaz?s?)


----------)


Bu haftaki konumuz her y?l bu zamanlar yazd???m konu. "Motosiklete nerden, nas?l ba?lan?r?" Hi? s?k?ld?k, darald?k bunu okumaktan demeyin, her sene en az 3-4 defa bu konuyu yazmaya yemin etmi? bir motor sevdal?s? ile kar?? kar??yas?n?z. Tillah? gelse beni bunu yazmaktan al? koyamaz. Hele de May?s’ta. Yani bu b?yle biline ki R?zgar?n K?z? her May?s bir "yeni ba?layan" dosyas? yapar.

??nk? May?s ay? pek ?ok ki?inin y?llard?r i?inde biriktirdi?i motor sevdas?n? ger?e?e d?nd?rd??? aylar?n ba??nda gelir. Bu ayda aram?za pek ?ok yeni motorcu kat?l?r. Ancak hemen s?ylemeliyim ki bunlar?n ancak 4 de biri bu sevdalar?n? hayatlar? boyunca devam ettirir. Kalan d?rtte ??l?k k?s?m ise motora yanl?? ba?laman?n verdi?i hasar ve moral bozukluklar? ile, ?evre bask?s?na da dayanamay?p bu sevdadan vaz ge?er. Onlar k?rkl? ellili ya?lara kadar sadece yoldan "v????n" diye ge?en motorlar?n arkas?ndan derin bir nefes alarak bakarlar. Cehalet sevdalar? ile aralar?na girer.

EN B?Y?K TEHL?KE CEHALET

Motosikletin en b?y?k tehlikesi cehalettir ??nk?. D???nelim. Bir motor sevdal?s?n?n bu sevdaya kavu?abilmesi i?in zaten ?ok engeli a?mas? gereklidir. ?lk engel aile ve yak?n ?evre bask?s?d?r. Ailesi ve yak?n ?evresi taraf?ndan s?rekli; "Evlad?m motor tehlikelidir. Kafan? g?z?n? yarars?n. G?z?n? seveyim bin arabana devam et." "Allah?m ?ld?raca??m, takm?? da motor alacakm??. Yeminle evlatl?ktan red ederim." "Emdi?in s?t? helal etmem. Ben ?l?nce binersin motora." "Yavrular?m? babas?z b?y?tmek istemiyorum. Motor hayat?m?za giremez. Laf?n? bile etme" cinsinden pek ?ok c?mle ile y?llarca ya?ay?p art?k can?na tak edip. "SUSUN ULEEEEEEEEEN, ?ST?YORUM ??TE BU MEREDE B?NMEY?!" noktas?na gelen motorcu her ?eyi g?ze al?p gizlice bile olsa motorunu al?r. Aylarca evinden otomobille ??k?p, arka sokaktaki paral? garajda otomobilinden inip saklad??? motoruna atlay?p i?ine giden ve ayn?s?n? d?n??te de yapan evli motorcular tan?yorum. Kad?n?n hala haberi yok motora bindi?inden e?inin. Bu nedenle ?ncelikle motosiklet sevdas? engellenemez bir sevdad?r. Ancak i?te e?er t?m bu bask?lara g???s gerip de motora ba?lamaya cesaret ettiyseniz, o zaman t?m oyunu kurallar?na g?re oynaman?z, sizi ve her ?eyi alt ?st edebilecek CEHALET’i saf d??? etmeniz gerekir. Yani onu alt?nda oyuncak edinceye kadar diledi?in gibi h?rpalay?p, k?yabilece?in do?ru bir motosiklet ile ( 250cc.yi ge?mese iyidir.), kask?n?, montunu, botunu, eldivenini, pantolonunu ?st?nden eksik etmeden, T?rkiye’de motosiklet e?itimi veren kurum ve kurulu?lardan faydalanarak, en ?nemlisi kendini motosiklet konusunda s?rekli bilgilendirerek, e?iterek, motosikletin d??ar?ya hava atma arac? de?il, keyifli bir ula??m arac? oldu?unun fark?na vararak bu sevday? ?m?r boyu kimseyi ?zmeden s?rd?rebilece?imizin fark?nda olmam?z gerekiyor.

A?LE MOTORA NEDEN KAR?I ?IKAR

Aileler, e?ler, dostlar ?o?unlukla motosiklet kullan?m?na, do?al bir koruma i?g?d?s? ile kar?? ??karlar. Kar?? ??karlar, ??nk? ?? ku?akt?r motorcu bir aileden gelme oran? ?lkemizde ?ok, ?ok, ?ok d???kt?r. Motosiklet dendi?inde akla, (kullananlar?n bile motosiklet k?lt?r?nden bihaber olmalar? sebebiyle) pek kli?e, y?llard?r bas?n taraf?ndan da empoze edilen yanl?? inan??lar gelir. Hat?rlayal?m; her filmde motosiklet, asi, i?e yaramaz, serseri, pasakl?, k?t? niyetli, adam ?ld?ren ve ka?an, ?irkin insanlar?n bindi?i bir ara? olarak ??km??t?r kar??m?za. Gazetelerde onu hep ???nc? sayfa facia haberleri i?inde g?rm???zd?r. Sevdiklerimizin cephesinden bakal?m olaya; y?llard?r bu ?ekilde, "?l?m ve asilik" g?stergesi olarak kar??lar?na ??kan motosiklete bir g?n, en sevdikleri adam ya da kad?n sahip olmak istiyor.

Bir yak?n?n?z i?in, sizin motosiklet alman?z demek, o ac?yarak okudu?u ???nc? sayfa haberlerinde bir g?n sizin de ??kabilme ihtimalinizin olmas? demektir. Bu ise motosiklet k?lt?r?nden bihaber bir ?lkede, bu sevdaya bilin?sizce kap?lm?? motosiklet binicilerinin sebep oldu?u bir durumdur. Motosiklet k?lt?r?n? anlamadan, bu aleti yeterince tan?y?p, hayat?n?za nas?l kataca??n?z? bilmeden, gidip en h?zl?s?ndan, en g??l?s?nden, en yak???kl?s?ndan bir motor al?p, hayat?n?zda ilk defa bu motorun s?rt?na binerseniz, itiraf etmeliyim ki sevdikleriniz endi?elenmekte hakl?. Do?ru yolu bulmak i?in bu sevdan?za zaman ay?rman?z ve hep dedi?im gibi ?nce kendinizi, sonra sevdiklerinizi motosiklet k?lt?r? konusunda ayd?nlatman?z gerekir.

MOTOS?KLET TEHL?KEL? M?D?R

Motosiklet ciddi ve derin bir kullanma k?lt?r? ile beraber gelir ve bu k?lt?re vak?f de?ilseniz tehlikelidir. (B??a?? da kendinize saplarsan?z ?ld?r?c?d?r hesab?) Vak?f olman?n da tehlikeyi tamamen kald?raca?? kocaman bir palavrad?r. Ancak bu k?lt?re, bilince sahip olmak, motosiklet kullanmay? cazip k?lacak ?l??lerde tehlikeyi azalt?r.

Yeni bir motor kullan?c?s? ?evresiyle beraber trafikte motora duyarl? en az y?z ki?iyi fark?nda olmadan yeti?tirir. "Nas?l yapar bunu?" ??yle ki, lay?k?yla motosiklet kullanan bir ki?i d???nelim. Ailesi bu sevday? mecbur kalarak da olsa kabul etmi? farz edelim. Yak?n? motosiklete binen her anne, baba, karde?, e?, ?ocuk, arkada?, inan?n trafikte motosikletlere bir ba?ka g?zle bakmaya ba?lar. Trafikte motoru g?rd???nde, bilin?alt?, o motorun ?zerindekinin kendi yak?n? da olabilece?i sinyalini verir. O andan itibaren bu ki?inin trafikte motosikletleri koruyup, kollad???na, ona yol verdi?ine ?ahit olmak i?ten bile de?ildir. Bu durum, sadece yak?n aile ?evresi ile s?n?rl? kalmaz. Motosiklete ba?layan bir sevdal?n?n s?rekli ileti?im halinde oldu?u her insan, motosiklet konusunda de?i?ik dozlarda bilgi sahibi olur. Bu, motosiklet k?lt?r?n?n geli?mesi ad?na, bir motorcunun bilmeden yapt??? en b?y?k iyiliktir.

(----------