F1'i d?zenlemek i?in yeni ?lkeler parayla eskileri safd??? b?rak?yor

Spor
17.04.2008, Per?embe

Formula 1 gibi ?ok az spor vard?r ki; bir ?lkeyi d?nyan?n g?ndemine oturtan, milyonlarca TV izleyicisine ula?an ve on binlerce F1 fanati?ini o ?lkeye getiren..

??te b?yle bir organizasyonun 18 yar??tan olu?an takviminde yer alabilmek de olduk?a pahal? bir i?, hatta g?n ge?tik?e fiyat? artan bir ’emtia’. Dolar milyaderi Bernie Ecclestone’nin patronu oldu?u ve Formula 1’in sportif haklar?n? elinde bulunduran FOA’n?n (Formula One Administration) 715 milyon dolar? bulan y?ll?k gelirinin b?y?k k?sm?, yay?n haklar?n?n sat???ndan ve yar??lara ev sahipli?i yapan ?lkelerden al?nan ?cretlerden olu?uyor.
Son d?nemde ?in ve Hindistan gibi geli?mekte olan ?lkeler, tan?t?m amac?yla Formula 1’e ev sahipli?i yapmak i?in milyonlarca dolar? g?zden ??kar?yor. Bug?n Asya k?tas?ndaki Formula 1 yar??lar?n?n say?s? hi? olmad??? bir noktaya ula?t?. 10 y?l ?nce Asya k?tas? sadece iki yar??a ev sahipli?i yaparken, 2009 sezonunda yar??lar?n neredeyse 3’te 1’i bu k?tada ger?ekle?tirilecek. En ?nemli TV izleyicisi kitlesinin bulundu?u Avrupa i?in ise Formula 1’e ev sahipli?i yapman?n maliyeti, geli?mekte olan ?lkelerden gelen talep nedeniyle her ge?en g?n art?yor.


Paray? veren d?d??? ?alar

Formula 1’in patronu Ecclestone ’en fazla paray? veren d?d??? ?alar’ stratejisi izliyor. B?ylece, takvime dahil olman?n maliyeti de her ge?en g?n artarken, son kat?lan bir ?ncekinden daha fazlas?n? ?demek durumunda kal?yor. 2003 y?l?nda ortalama kat?l?m ?creti y?ll?k 11.22 milyon dolarken, bu rakam 2004’te 13.39 milyona, 2005’te 15.16 milyona, 2006’da 16.15 milyona ??k?yor ve 2007’ye gelindi?inde 18.91 milyon dolar? buluyor. Ayn? ?ekilde, ?denen en y?ksek ?cret ise 2003 y?l?nda 25.61 milyon dolar iken, 2004’te 28.17 milyon dolar, 2005’te 31.71 milyon dolar, 2006’da 35.46 milyon dolar ve 2007’de 37.43 milyon dolar olarak ger?ekle?iyor.
Her y?l takvime yeni ?lkeler ekleniyor. Bu sezon Singapur takvimde ilk kez yer al?yor. Abu Dabi, G?ney Kore, Hindistan’?n takvime dahil olmas?yla birlikte FOA’n?n sadece bu ?? ?lkeden y?lda 138 milyon dolar gelir sa?lamas? bekleniyor. Ancak yenilerin gelmesiyle birlikte ?ngiltere gibi ?lkeler takvimdeki yerini korumaya devam ediyor. Bug?n ?ngiltere’deki Silverstone Pisti FOA’ya y?ll?k 15.76 milyon dolar ?derken, takvime son eklenen yar??lardan ?in ve Bahreyn’de ise y?ll?k fatura yakla??k 26 milyon dolar? buluyor.


Maliyet ?cretle s?n?rl? de?il

Tabii ki Formula 1’e ev sahipli?i yapman?n ?lkelere maliyeti, FOA’ya ?denen y?ll?k ?cretle s?n?rl? de?il. Formula 1’in FOA’ya y?lda 15-16 milyon dolar ?deyen bir ?lkeye maliyeti, pistin i?letme, pazarlama, y?netim gibi gider kalemleriyle birlikte 41 milyon dolara ??k?yor. Bu rakamlardan bahsederken, Formula 1’in getirisini de ortaya koymak gerekiyor. 100 bin biletli seyircinin takip etti?i bir yar??, pistin i?letmecisine en fazla 26.5 milyon dolar gi?e geliri sa?layabiliyor. Ev sahibi ?lke a??s?ndan sponsorluk, turistik, catering gibi faaliyetlerden de gelir elde ediliyor.


15 dakikas? 588 milyona ula??yor

Ancak, en ?nemli getirisi ?lkelerin k?resel anlamda tan?t?m? olan Formula 1, TV ekranlar?ndan y?z milyonlara ula?abilen bir reklam ve pazarlama mecras? sunuyor. FOA taraf?ndan a??klanan verilere g?re, 2006 y?l?nda Formula 1 yar??lar?n?n en az 15 dakikal?k TV yay?n?, aralar?nda ?in, Almanya, Japonya ve ?spanya gibi ?lkelerin de bulundu?u 588 milyonluk bir izleyici kitlesine ula?t??? belirtiliyor. Bu b?y?k rakamlara ek olarak, Formula 1 TV yay?nlar? orta-?st ve ?st gelir grubuna hitap ediyor. ?rne?in; T?rkiye’deki Formula 1 izleyicilerinin y?zde 84.1’ini, ?in’dekilerin ise y?zde 44.9’unu AB sosyo-ekonomik grubu olu?turuyor..

Kaynak : Otoya?am