Gsterilen sonular: 1 ile 4 ve 4

Konu: Chery, Trkiye'de yatrma hazrlanyor

 1. #1
  Ghost.... GhostRider - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  yelik tarihi
  Apr 2008
  Ya
  47
  Mesajlar
  2,650
  Teekkrler
  479
  Toplam 862 Teekkr 422 Mesajna
  Tecrbe Puan
  1921

  Standart Chery, T?rkiye'de yat?r?ma haz?rlan?yor
  29.04.2008, Sal?

  ?in'in otomotiv devi Chery Grubunun Ba?kan Yard?mc?s? Zhou Biren, T?rkiye'de ba?ar?l? olmalar?n?n, kendileri i?in Avrupa'da da ba?ar?l? olman?n bir g?stergesi olaca??n? belirterek T?rkiye'de ?in'deki fabrikalar?n?n benzerini yapmak istediklerini s?yledi..

  T?rkiye, otomotiv firmalar? i?in adeta bir ?s haline geliyor. ?in'in otomotiv devi Chery, Kimo, Tiggo ve Alia otomobillerini Mermerler grubu ile birlikte T?rkiye'de ?retmeye haz?rlan?yor.
  Chery Grubunun Ba?kan Yard?mc?s? Zhou Biren ve T?rkiye'deki distrib?t?r? Mermerler ?irketler Grubunun Ba?kan Yard?mc?s? Murat Mermer, 10. Pekin Otomotiv Fuar? ve Chery Uluslararas? Bas?n Konferans? i?in Pekin'de bulunan T?rk gazetecilerine a??klamalarda bulundu.
  Chrey otomobillerinin 64 ?lkede sat?ld???n? ve otomotivde en h?zl? b?y?yen firma olduklar?n? belirten Chrey Ba?kan Yard?mc?s?, ?n?m?zdeki d?nemde ?rettikleri markalarla t?m d?nyada s?z sahibi olacaklar?n? ifade etti.
  T?rkiye'ye bu s?re?te ?ok ?nem verdiklerini kaydeden Biren, ?lkemizin kendileri i?in ekonomik anlamda b?y?k bir pazar, co?rafi a??dan da Asya ile Avrupa aras?nda k?pr? durumunda bulunan stratejik bir ?lke oldu?unu anlatt?.


  "T?rk m??terisinin tercihleri, AB ile birebir"

  Zhou Biren, ??yle devam etti:"T?rkiye'ye bizim i?in 'en ?nemli ?lke' konumunda bak?yoruz. T?rkiye'de ba?ar?l? olmak, bizim i?in Avrupa'da da ba?ar?l? olman?n bir g?stergesi. ??nk? T?rk m??terisinin tercihleri, AB ile birebir. Bu nedenle, T?rkiye bizim a??m?zdan, AB pazar?ndan ?nceki ilk durak. Chery, T?rkiye'de ba?ar?l? olursa, Avrupa'ya ge?memiz de ?ok kolay olur. Amac?m?z T?rkiye ?zerinden Avrupa'ya ge?mek.
  ?u an T?rkiye'ye sadece ihracat yap?yoruz. ?imdi herkes bana (yat?r?m ne zaman) diye soruyor. T?rkiye'de Ba?bakanla da bir g?r??memiz oldu. Bizim di?er ?lkelerdeki yat?r?mlar?m?z montaj ?zerine. Ama biz, T?rkiye'de ?in'deki fabrikam?z?n benzerini yapmak istiyoruz. Fabrikam?z? ?ok k?sa s?rede kurup, i?ine de ?in lokantas? yapaca??z. Sizler ?in yemeklerini, biz de T?rk yemeklerini yiyece?iz, bu arada da arabalar?m?z? sataca??z. T?rkiye'de b?y?k bir yat?r?m d???n?yoruz ve Chery olarak, Renaut ve Fiat'tan daha yerli bir marka olmay? istiyoruz."


  "Yat?r?m hacmini ara?t?rma bilecek"

  Yerli ortaklar? durumundaki Mermerler Otomotivin T?rkiye'deki fabrika i?in fizibilite ?al??mas? yapt???n? kaydeden Zhou Biren, yat?r?m hacminin bu ?al??ma sonras?nda belirlenece?ini ifade etti. Biren, Mermerler Otomotiv ile yat?r?m yap?labilecek alternatif yerlerde incelemelerde bulunduklar?n? da vurgulad?.
  Bir ?lkeye yat?r?m yaparken, ?zellikle lojistik duruma, i?g?c?ne, enerji ba?ta olmak ?zere ?retim girdilerine bakt?klar?n? anlatan Chery Ba?kan Yard?mc?s?, ancak T?rkiye'nin ?ncelikle AB'ye ihracat ?ss? olarak de?erlendirildi?ini s?yledi.
  T?rkiye'deki yat?r?m?n Mermerler Otomotiv ile ger?ekle?tirilece?ine dikkat ?eken Biren, "Biz, Mermerler ile ?oktan evlendik. Bu arada, ortak yat?r?m yaparak, bir de bebek sahibi olaca??z" dedi.


  "Yan sanayini de T?rkiye'ye getirmek istiyoruz"

  Biren, bir soru ?zerine, Chery'nin yan sanayini de T?rkiye'ye getirmek istediklerini bildirdi.
  Chery'nin halen ?in'de 40 yedek par?a fabrikas? bulundu?unu kaydeden Biren, "Yat?r?m yaparken, bu 40 fabrikam?z?n da orada yerle?mesini sa?layaca??z. ??nk? nakliye ?ok y?ksek rakamlar tutuyor. Koltuk, d??emelik gibi yan ?r?nlerde T?rkiye'deki yerli sanayiyi de kullanabiliriz. Hangi yan ?r?nleri T?rkiye'den sa?layaca??m?z, yerli ?reticilerin bize verece?i fiyata ba?l?" diye konu?tu.
  Chery Ba?kan Yard?mc?s?, bir ba?ka soru ?zerine, ?rettikleri arabalar?n yeterince ucuz oldu?unu, dizel ve hibrit ara? i?in de ?al??malar yapt?klar?n? anlatt?.
  Biren, T?rk ekonomisine ili?kin bir soruyu yan?tlarken de, T?rkiye'nin ge?mi?te krizlerle ya?ad???n?, ancak g?n?m?zde ekonominin daha stabil hale geldi?ini vurgulad?.

  Yeni modeller geliyor

  Mermerler ?irketler Grubu Ba?kan Yard?mc?s? Murat Mermer ise, ?in otomobillerini T?rkiye'ye getirirken ?ncelikle "ilk arac?n? almak isteyen ama uygun fiyatl? araba arayan"lar? hedef ald?klar?n? bildirdi.
  Ancak nakliye bedeli ve y?zde 10'luk g?mr?k vergisinin maliyetleri y?kseltti?ini vurgulayan Mermer, "Biz yine de ilk y?l?m?zda 10 bin ara?l?k sat?? hedefimize ula?aca??m?z? d???n?yoruz. Biz, bu i?e girerken T?rkiye'de hem yerli ihtiyac? kar??lamay? hem de ?in ara?lar?n? burada ?reterek, ihracat yapmay? d???nd?k. Bunun i?in de ?in'de b?t?n otomotiv fabrikalar?n? ziyaret ettik ve hem T?rk halk?n?n hem de Avrupa'n?n standartlar?na uygun oldu?u i?in Chery'i se?tik" a??klamas?nda bulundu.
  ?lk etapta 2 modeli T?rk halk?n?n kullan?m?na sunduklar?n?, bu say?y? bir s?re sonra 5'e ??karacaklar?n? belirten Mermer, yeni modeller konusunda ?u bilgileri verdi:"Kimo modelinin ithalat izni bitmek ?zere. Bu ara? A?ustos'ta bayilerimizdeki yerini alm?? olur. Sar? Minivan?m?z Taxim'in bu y?l LPG'li, gelecek y?l dizel motoruyla sat?lacak. QQ'nun da yeni modelini getirece?iz. Yeni model, T?rkiye standartlar?na uygun ?ekilde i? piyasaya sunulacak. Bu arac? d?viz kurlar?nda ani bir s??rama ya?anmazsa, 15-16 bin YTL gibi bir fiyattan sat??a sunar?z. Bizim iddial? oldu?umuz bir ba?ka model de S-16. A segmentindeki bu arac?n ?in'de test i?lemleri devam ediyor. S-16, 2009 y?l?nda T?rkiye'ye gelecek ve sat?? fiyat?yla, kendi segmentindeki en ucuz ara? olacak."


  Sakaraya ve Bursa'da arsa bak?ld?


  Chrey ile T?rkiye'de ?retim i?in de yo?un bir ?al??ma y?r?tt?klerini anlatan Murat Mermer, kurulacak fabrika i?in Adapazar? ve Bursa'da yer bakt?klar?n? ve ba?lang?? olarak en az 2 bin d?n?ml?k bir arazi arad?klar?n? bildirdi. Yunanistan ve Polonya'n?n da Chrey'i istedi?ini, ancak kendilerinin grup olarak fabrika T?rkiye'de kurulsun diye ?aba g?sterdiklerini belirten Mermer, ?unlar? s?yledi: "Say?n Ba?bakan?m?z da projemize b?y?k destek veriyor. Bu i?in rantabl olmas? i?in 50 bin ara?l?k bir pazar pay?na ula?mam?z laz?m. ?lk a?amada y?lda 100 bin ara?l?k bir kapasite d???n?l?yor. 50 bin de ihracat hedefleniyor. Bizim plan?m?za g?re, 2 sene i?inde fabrikay? kurup, ?retime ge?memiz, bunun i?in de biran ?nce d??meye basmam?z laz?m. ?lk etapta, Kimo, Tiggo 3 ve Alia'y? T?rkiye'de ?retmeyi d???n?yoruz."
  Mermerler Otomotiv ile birlikte T?rkiye'de otomobil fabrikas? kurmaya haz?rlanan Chery Grup, 1997 y?l?nda kuruldu. ?in'de halen 2 motor, 3 otomobil, 1 boya ve 1 ?anz?man fabrikas? bulunan, ?in piyasas?nda 4. s?radaki Chery Grup, y?lda 700 bin adet otomobil sat?yor. Ukrayna, Rusya, M?s?r ve Suriye gibi ?lkelerde montaja dayal? ?retim yapan Chrey, yeni d?nemde Avrupa ve ABD piyasas? i?in daha y?ksek d?zeyde otomobiller ?retmeye haz?rlan?yor. ?irket yetkilileri, T?rkiye'yi de Avrupa'ya atlama ta?? olarak g?rd?klerini ifade ediyor.
  Bu arada Chrey'nin ?retimle ilgili yetkilileri de, ?in'in otomotiv sekt?r?nde de ?ok h?zl? bir b?y?me g?sterdi?ini belirterek, 2015'de 18 milyonluk ara? sat?? rakam?na ula??larak, ABD'nin geride b?rak?laca??n? ileri s?r?yor..
  Ahmet Gndodu
  B Rh+

  Alnt ile Cevapla Alnt ile Cevapla Share with Facebook (0)

 2. #2
  Reisss (Kawa500) Uur Digan - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  yelik tarihi
  Apr 2008
  Ya
  46
  Mesajlar
  3,172
  Teekkrler
  1,434
  Toplam 1,328 Teekkr 603 Mesajna
  Tecrbe Puan
  10000

  Standart Cevap: Chery, T?rkiye'de yat?r?ma haz?rlan?yor

  ?in arabas? de?ince akl?ma seyretti?im test geliyor....60 km h?zla ?arpt?lar arabay? darma duman olmu?tu....yine de hay?rl? olsun...yat?r?m yat?r?md?r.....
  UUR DGAN
  0 534 588 64 44
  Motor olsun amurdan olsun
  ugurdigan@turkiyemotosiklet.org
  Alnt ile Cevapla Alnt ile Cevapla Share with Facebook (0)

 3. #3
  Ghost.... GhostRider - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  yelik tarihi
  Apr 2008
  Ya
  47
  Mesajlar
  2,650
  Teekkrler
  479
  Toplam 862 Teekkr 422 Mesajna
  Tecrbe Puan
  1921

  Standart Cevap: Chery, T?rkiye'de yat?r?ma haz?rlan?yor

  Bence gelmesin derim,D?nyada hala kazalarda hat?r? say?l?r bir derecedeyiz,bu arabalarla temelli yaz?k insanlara yaaa
  Ahmet Gndodu
  B Rh+

  Alnt ile Cevapla Alnt ile Cevapla Share with Facebook (0)

 4. #4
  Beter Bcek Rossi - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  yelik tarihi
  Apr 2008
  Ya
  35
  Mesajlar
  819
  Teekkrler
  0
  Toplam 67 Teekkr 43 Mesajna
  Tecrbe Puan
  281

  Standart Cevap: Chery, T?rkiye'de yat?r?ma haz?rlan?yor

  kalitenin d???k olaca?? belli.zaten trafik kazalar?ndan dolay? ?l?mlerin fazla oldu?u bi ?lkede ya??yoruz.ne diyeyim bir ?ok insana i? imkan? olacak ama yine de bu ara?lar?n ?lkemizde fazla ilgi g?rmemesini dilerim...
  zoru severim;imkansz zaman alr

  GTS 250
  Alnt ile Cevapla Alnt ile Cevapla Share with Facebook (0)

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

u an 1 kullanc var. (0 ye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. ampiyon Trkiye'de yaracak!
  By Hasan Ayta in forum Her Telden eitli Web Beslemeleri
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 08-11-2009, 14:11
 2. Trkiye'de 2.2 Milyon Trafie Kaytl Motosiklet Var ...
  By 2 fast 4 u in forum Marka Model Sohbetleri ve 2.El vs..
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 28-07-2009, 00:11
 3. Trkiye'de 1900 lerden bugne Motosiklet
  By enol SEL in forum Genel SOHBET ve Videolar.
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 24-05-2009, 14:05
 4. Trkiye'de bir ilk
  By Hasan Ayta in forum Her Telden eitli Web Beslemeleri
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 31-03-2009, 14:01
 5. Trkiye'de yer arayan otomotiv devi
  By sete_15 in forum Genel SOHBET ve Videolar.
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 08-05-2008, 17:21

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Ykleme Yetkiniz Yok
 • Mesajnz Deitirme Yetkiniz Yok
 •  
mcafe gvenli site norton gvenli site Review www.turkiyemotosiklet.org on alexa.com